Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm trình độ a

Được đăng lên bởi huong897
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kính thƣa quý bạn đọc !
Đƣợc thành lập từ năm 2008 Dichsach.vn hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật,
xuất bản, hỗ trợ dịch giả tự do xuất bản, phát hành các cuốn sách có giá trị, cung cấp
nhân sự dịch nói và dịch viết hơn 40 thứ tiếng (tính đến thời điểm tháng 06 năm 2010)
cho mọi tổ chức cũng nhƣ cá nhân trong và ngoài nƣớc.
Dichsach.vn tự hào là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật và đã dịch các
giáo trình sách cho các trƣờng đại học lớn nhƣ:
- ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HAI DƢƠNG  một trong những
trƣờng đại học đƣợc trao tặng huân chƣơng lao động hạng nhất của Cộng Hòa Dân
chủ Nhân Dân Lào.
- HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN : Cuốn Criminology-Tim
New burn 2003 về tội phạm học tác giả Tim Newburn
- HỌC VIỆN TÀI CHÍNH : dịch giáo trình kinh tế, tài chính,
triết học v….v
Bên cạnh đó là hàng loạt các dự án của các khách hàng lớn nhƣ :Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Liên Việt, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên
cứu thăm dò và khai thác dầu khí.v…v
-

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
+ Cung cấp phiên dịch đa ngôn ngữ
+ Dịch thuật sách,báo, website, hồ sơ thầu, báo cáo tài chính, học v…v
+Dịch công chứng đa ngữ học bạ, sổ hộ khẩu, chứng minh thư v…v
+Cung cấp tài liệu, từ điển đa ngữ (miễn phí 100%)

...
Kính thƣa quý bạn đọc !
Đƣợc thành lập từ năm 2008 Dichsach.vn hoạt động trong lĩnh vực dch thuật,
xuất bản, hỗ trợ dịch giả tự do xuất bản, phát hành các cuốn sách có giá trị, cung cấp
nhân sự dịch nói và dịch viết hơn 40 thứ tiếng (tính đến thời điểm tháng 06 năm 2010)
cho mọi tổ chức cũng nhƣ cá nhân trong và ngoài nƣớc.
Dichsach.vn tự hào là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật và đã dịch các
giáo trình sách cho các trƣờng đại học lớn nhƣ:
- ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HAI DƢƠNG http://www.hmtu.edu.vn một trong những
trƣờng đại học đƣợc trao tặng huân chƣơng lao động hạng nhất của Cộng Hòa Dân
chủ Nhân Dân Lào.
- HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN :Http://hvcsnd.edu.vn Cuốn Criminology-Tim
New burn 2003 về tội phạm học tác giả Tim Newburn
- HỌC VIỆN TÀI CHÍNH :Http://www.hvtc.edu.vn, dịch giáo trình kinh tế, tài chính,
triết học v….v
Bên cạnh đó là hàng loạt các dự án của các khách hàng lớn nhƣ :Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Liên Việt, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên
cứu thăm dò và khai thác dầu khí.v…v
- C DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
+ Cung cấp phiên dịch đa ngôn ngữ
+ Dịch thuật sách,báo, website, hồ sơ thầu, báo cáo tài chính, học vv
+Dịch công chứng đa ngữ học bạ, sổ hộ khẩu, chứng minh thư vv
+Cung cấp tài liệu, từ điển đa ngữ (miễn phí 100%)
trắc nghiệm trình độ a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm trình độ a - Người đăng: huong897
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
trắc nghiệm trình độ a 9 10 266