Ktl-icon-tai-lieu

Trạng từ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trạng từ – phó từ (Adverbs)
1. Định nghĩa:
Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.
2. Phân loại trạng từ.
Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả,
trạng từ có thể được phân loại thành:
2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? (một cách
nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng …) Chúng có thể để trả lời các câu hỏi với How?
Ví dụ: He runs fast
She dances badly
I can sing very well
Chú ý: Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ).
Ví dụ: She speaks well English. [không đúng]
She speaks English well. [đúng]
I can play well the guitar. [không đúng]
I can play the guitar well. [đúng]
2.2. Trạng từ chỉ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động được thực hiện (sáng nay, hôm nay, hôm qua,
tuần trước …). Chúng có thể được dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? When do you want to do it? (Khi nào?)
Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh)
I want to do the exercise now!
She came yesterday.
Last Monday, we took the final exams.
2.3. Trạng từ chỉ tần suất (Frequency): Diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (thỉng thoảng,
thường thường, luôn luôn, ít khi ..). Chúng được dùng để trả lời câu hỏi:
HOW OFTEN? - How often do you visit your grandmother? (có thường …..?) và được đặt sau động từ “to be”
hoặc trước động t từ chính:
Ví dụ: John is always on time

He seldom works hard.
2.4. Trạng từ chỉ nơi chốn (Place): Diễn tả hành động diễn tả nơi nào , ở đâu hoặc gần xa thế nào. Chúng dùng
để trả lời cho câu hỏi WHERE? Các trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere,
somewhere…
Ví dụ: I am standing here.
She went out.
2.5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, quá..) của một tính chất hoặc đặc tính; chúng
đi trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa:
Ví dụ: This food is very bad.
She speaks English too quickly for me to follow.
She can dance very beautifully.
2.6. Trạng từ chỉ số lượng (Quantity): Diễn tả số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai … lần…)
Ví dụ: My children study rather little
The champion has won the prize twice.
2.7. Trạng từ nghi vấn (Questions): là những trạng từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why,
how:
Ví dụ: When are you going to take it?
Why didn’t you go to school yesterday?
2.8. Trạng từ liên hệ...
Trng t phó t (Adverbs)
1. Định nghĩa:
Trạng từ dùng đnh chất/ph nghĩa cho một từ loi khác trừ danh từ và đi danh từ.
2. Phân loi trạng từ.
Trạng từ có th được phân loại theo ý nghĩa hoc theo v trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa cng diễn tả,
trạng từ có thđược phân loại thành:
2.1. Trng từ chcách thức (manner): Diễn tả ch thc một hành đng được thực hiện ra sao? (một cách
nhanh chóng, chm chp, hay lưi biếng …) Chúng có th đ trả li các câu hi vi How?
d: He runs fast
She dances badly
I can sing very well
Chú ý: Vị trí ca trạng từ ch cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu n có tân ngữ).
d: She speaks well English. [không đúng]
She speaks English well. úng]
I can play well the guitar. [không đúng]
I can play the guitar well. [đúng]
2.2. Trng từ chỉ thời gian (Time): Din tả thời gian hành đng được thực hin (sáng nay, hôm nay, hôm qua,
tun trưc …). Chúng có th được dùng đ trả lời với câu hi WHEN? When do you want to do it? (Khi nào?)
Các trạng từ ch thời gian thường được đt ở cui u (v trí thông thường) hoc vị trí đu câu (v trí nhn mạnh)
I want to do the exercise now!
She came yesterday.
Last Monday, we took the final exams.
2.3. Trng từ chỉ tần suất (Frequency): Diễn tả mức đ thường xuyên của mt hành đng (thng thoảng,
thường thường, luôn luôn, ít khi ..). Chúng đượcng đ trả lời câu hi:
HOW OFTEN? - How often do you visit your grandmother? (có thường …..?) và được đặt sau đng từ “to be
hoặc trước động t từ chính:
d: John is always on time
Trạng từ trong tiếng anh - Trang 2
Trạng từ trong tiếng anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trạng từ trong tiếng anh 9 10 599