Ktl-icon-tai-lieu

Trợ động từ

Được đăng lên bởi tinhthuonghai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trợ động từ (Auxiliary verbs) là một loại động từ giới hạn đặc
biệt, bao gồm 12 động từ (be, have, do, shall, can, may,
must, ought to, need, dare và used to) ; trong đó 9 động
từ sau (từ shall trở đi) còn được gọi là động từ khiếm khuyết
(defective verbs) vì chúng không đủ các hình thức hiện tại và
quá khứ phân từ như be, have, do. Các động từ khiếm khuyết
còn được gọi là động từ tình thái (modal verbs) vì chúng dung
để chỉ phương thức, thái độ hành động của chủ ngữ. Tuy nhiên,
tất cả 12 trợ động từ đều có chung một tính chất là trợ giúp các
động từ chính để thành lập các thì, thái và cách.
She is working.
He didn’t come.
They have finished.
Is, didn’t, have: là những trợ động từ không mang nghĩa rõ rệt
và dung để giúp chia các thì.
working, come, finished: là những động từ chính
Các động từ “do, be, have” ngoài chức năng là trợ động từ còn
có thể làm động từ giới hạn và không cần trợ động từ đi kèm.
Ví dụ:
Động từ giới hạn:
Mary does her homework everyday.
Mary was a pretty girl.
Mary has a doll.
Trợ động từ:
Does Mary understand her homework?
She was given a doll.
She has done her homework.
CAN: CÓ THỂ
Can được dung để chỉ khả năng có thể thực hiện một việc gì đó
ở thì hiện tại hoặc tương lai hoặc dùng để xin phép hoặc cho

phép.
Ví dụ:
I can speak Japanese. [khả năng ở hiện tại]
(Tôi có thể nói được tiếng Nhật)
I can help you next week. [khả năng ở tương lai]
(Tuần đến tôi có thể giúp chị)
Can you swim?
(Anh có thể bơi được không?)
Can I go out? [xin phép]
(Em có thể đi ra ngoài được không?)
You can go. [cho phép
(Em có thể đi ra ngoài.)
Hình thức phủ định của can là cannot (nên viết dính liền nhau)
được tỉnh lược thành can’t (không thể)
Ví dụ:
You cannot park your car here.
You can’t park your car here.
(Anh không thể đỗ xe nơi đây.)
COULD: ĐÃ CÓ THỂ
Could là hình thức quá khứ của can, dung để chỉ khả năng có
thể làm một việc gì đó trong quá khứ.
Ví dụ:
When I was a child, I could run very fast.
(Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi [đã] có thể chạy rất nhanh.)
Could cũng có thể được dùng trong mệnh đề phụ do chi phối
của động từ quá khứ ở mệnh đề chính:
He tells me he can play the piano.
He told me he could play the piano.
Could: có lẽ, dùng để chỉ một việc có lẽ sẽ diễn ra trong tương
lai nhưng chưa chắc chắn:

I hear something coming. It could be John.
(Tôi nghe ai đó đang đi đến. Có lẽ là John.)
So sánh với:
I can see you tomorrow.
(Tôi có thể gặp anh ngày mai.) [khả năng có thể gặp được]
I could see you tomorrow.
(Có lẽ tôi sẽ gặp anh ngày mai.) [tô...
Tr ng t độ (Auxiliary verbs) là m t lo i ng t gi i h n c ạ độ đặ
bi t, bao g m 12 ng t ( độ be, have, do, shall, can, may,
must, ought to, need, dare và used to) ; trong ó 9 ng đ độ
t sau ( t shall tr i đ ) còn c g i là ng t khi m khuy t đượ độ ế ế
(defective verbs) vì chúng không các hình th c hi n t i và đủ
quá kh phân t nh be, have, do. Các ng t khi m khuy t ư độ ế ế
còn c g i là ng t tình thái (modal verbs) vì chúng dung đượ độ
ch ph ng th c, thái hành ng c a ch ng . Tuy nhiên,để ươ độ độ
t t c 12 tr ng t u có chung m t tính ch t là tr giúp các độ đề
ng t chính thành l p các thì, thái và cách.độ để
She is working.
He didn’t come.
They have finished.
Is, didn’t, have: là nh ng tr ng t không mang ngh a rõ r t độ ĩ
và dung giúp chia các thì.để
working, come, finished: là nh ng ng t chính độ
Các ng tđộ “do, be, have” ngoài ch c n ng là tr ng t còn ă độ
có th làm ng t gi i h n và không c n tr ng t i kèm. độ độ đ
Ví d :
ng t gi i h n:Độ
Mary does her homework everyday.
Mary was a pretty girl.
Mary has a doll.
Tr ng t : độ
Does Mary understand her homework?
She was given a doll.
She has done her homework.
CAN: CÓ TH
Can c dung ch kh n ng có th th c hi n m t vi c gì óđượ để ă đ
thì hi n t i ho c t ng lai ho c dùng xin phép ho c cho ươ để
Trợ động từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trợ động từ - Người đăng: tinhthuonghai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trợ động từ 9 10 104