Ktl-icon-tai-lieu

TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi thanh hường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH
SƯU TẦM
TRỌNG ÂM CƠ BẢN NHÉ
1. Danh từ và tính từ
+ HẦU HẾT các DANH TỪ và TÍNH TỪ có trọng âm rơi vào
âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: ‘happy, ‘pretty, ‘beauty, ‘mostly, ‘basic…
+ Với danh từ, nếu âm tiết thứ 2 không có nguyên âm ngắn thì
trọng âm chắc chắn nhấn vào nó.
Ví dụ : bal’loon, de’sign, es’tate,…
2. Động từ
+ Hầu hết động từ, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
Nhất là nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi
NHƯ /IA/, /AE/ hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm
tiết đó chắc chắn nhấn trọng âm.
Ví dụ: pro’vide, ag’ree, de’sign, ex’cuse, pa’rade, sup’port,
com’plete…
+ Với động từ có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc
không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ
nhất.
Ví dụ: ‘enter, ‘travel, ‘open...
+ Các động từ 2 âm tiết có âm tiết cuối chứa “ow” thì trọng âm
cũng rơi vào âm tiết đầu.

Ví dụ: ‘follow, ‘borrow...
TỪ BA ÂM TIẾT TRỞ LÊN (THREE-OR-MORE SYLLABLE
WORDS)
+Những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết
thứ 3 tính từ cuối lên.
Ví dụ: e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise,
ge’ography…
Ngoại lệ: enter’tain, resu’rrect, po’tato, di’saster,..
+Những từ là từ vay mượn của tiếng Pháp (thông thường tận
cùng là -ee
hoặc -eer) thì trọng âm lại rơi vào âm tiết cuối cùng ấy.
Ví dụ: engi’neer, volun’teer, employ’ee, absen’tee…
Ngoại lệ: ‘coffe, com’mittee.
+ Những từ tận cùng bằng -ion, -ic(s), ian không kể có bao
nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
Ví dụ: re’vision, pro’fession, pro’motion, so’lution, me’chanics,
eco’nomics, e’lastic, ‘logic,…
Ngoại lệ: ‘television,
+ Những từ tận cùng bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -al không kể có bao
nhiêu
âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.
Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity,
po’litical, ‘critical, eco’nomical…

TỪ GHÉP (NHỮNG TỪ DO HAI THÀNH PHẦN GHÉP LẠI)
(COMPOUNDS)
+ DANH TỪ GHÉP thì trọng âm rơi vào thành phần thứ 1
Ví dụ: ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend,
‘answerphone…
+ TÍNH TỪ GHÉP thì trọng âm rơi vào thành phần thứ 2
Ví dụ: bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick,
well-’donE
ĐỘNG TỪ GHÉP thì trọng âm rơi vào thành phần thứ 2
ví dụ: under’stand, over’look, fore’cast, mal’treat, put’across…
QUY TẮC KHÁC
+ Những từ có hai âm tiết nhưng âm tiết thứ nhất là một tiền tố
(prefix) thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. (trong tiếng anh có
những cụm từ ghép với một số từ thì tạo ra những từ mới với ý
nghĩa đặc trưng ta có thể ...
TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH
SƯU TẦM
TRỌNG ÂM CƠ BẢN NHÉ
1. Danh từ và tính từ
+ HẦU HẾT các DANH TỪ và TÍNH TỪ có trọng âm rơi vào
âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: ‘happy, ‘pretty, ‘beauty, ‘mostly, ‘basic…
+ Với danh từ, nếu âm tiết thứ 2 không có nguyên âm ngắn thì
trọng âm chắc chắn nhấn vào nó.
Ví dụ : bal’loon, de’sign, es’tate,…
2. Động từ
+ Hầu hết động từ, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
Nhất là nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi
NHƯ /IA/, /AE/ hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm
tiết đó chắc chắn nhấn trọng âm.
Ví dụ: pro’vide, ag’ree, de’sign, ex’cuse, pa’rade, sup’port,
com’plete…
+ Với động từ có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc
không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ
nhất.
Ví dụ: ‘enter, ‘travel, ‘open...
+ Các động từ 2 âm tiết có âm tiết cuối chứa “ow” thì trọng âm
cũng rơi vào âm tiết đầu.
TRỌNG ÂM TIẾNG ANH - Trang 2
TRỌNG ÂM TIẾNG ANH - Người đăng: thanh hường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TRỌNG ÂM TIẾNG ANH 9 10 752