Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cười song ngữ Anh Việt

Được đăng lên bởi DalyaDiep
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
“ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng
như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một
gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”
HOW TO LIVE?

English Funny Stories
CHUYỆN VỢ CHỒNG
THE BUM …
A bum approaches a well dressed gentleman on the
street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?"
The well-dressed gentleman responds, "You are not
going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don't drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some
crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don't gamble," answers the bum.
"You wouldn't waste the money at a golf
course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don't play golf."
The man asks the bum if he would like to
come home with him for a home cooked meal. The
bum accepts eagerly. While they are heading for the
man's house, the bum's curiosity gets the better of
him. "Isn't your wife going to be angry when she
sees a guy like me at your table?"
"Probably," says the man, "but it will be worth it. I
want her to see what happens to a guy who doesn't
drink, gamble or play golf."
KẺ ĂN MÀY …
Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang
trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể
cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc
sang trọng trả lời:” Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu
chè, phải không?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày
cãi lại.
“Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao,
phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.
“ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày
trả lời.
“ Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng
phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn
ông hỏi.
“Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi
gôn.”
Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với
ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng
ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn
ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ
ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi
tại bàn ăn của ông à?”

"Darling," said the young man to his new bride.
"Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?"
"Of course, dearest, no trouble," she answered. "But
what will you live on?"
LÀM SAO ĐỂ SỐNG?
“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu
mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ
có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”
“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời.
“Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”
THEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife
lived...
1 – clairsang@gmail.com
English Funny Stories
CHUYN V CHNG
THE BUM
A bum approaches a well dressed gentleman on the
street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?"
The well-dressed gentleman responds, "You are not
going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don't drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some
crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don't gamble," answers the bum.
"You wouldn't waste the money at a golf
course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don't play golf."
The man asks the bum if he would like to
come home with him for a home cooked meal. The
bum accepts eagerly. While they are heading for the
man's house, the bum's curiosity gets the better of
him. "Isn't your wife going to be angry when she
sees a guy like me at your table?"
"Probably," says the man, "but it will be worth it. I
want her to see what happens to a guy who doesn't
drink, gamble or play golf."
K ĂN MÀY …
Mt ăn y tiến gn mt quý ông ăn mt sang
trng trên đường ph. “Này, ông bn quý, ông có th
cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mc
sang trng tr li:” Bn s không tiêu tin vào rượu
chè, phi không?”
“Không, thưa ngài, tôi không ung rượu,” gã ăn mày
cãi li.
“Bn s không qung nó vào nhng ván chơi tào lao,
phi không?” người đàn ông thượng lưu hi.
“ Không theo li đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày
tr li.
Bn s không tiêu hoang tin vào nhng khong
phí hõm ca mt cuc gôn, phi không?người đàn
ông hi.
“Không bao gi,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi
gôn.”
Người đàn ông hi ăn mày có mun v nhà vi
ông ta ăn cơm nhà không. ăn mày hăm h đồng
ý. Trong khi h đang đi hướng v nhà người đàn
ông, ăn mày không thng được tính tò mò. “V
ông s không ni gin khi y thy mt như tôi
ti bàn ăn ca ông à?”
Chc có,” người đàn ông nói, “nhưng s đáng
như thế. Tôi mun y thy điu xy ra cho mt
gã không nhu nht, c bc hoc chơi gôn.”
HOW TO LIVE?
"Darling," said the young man to his new bride.
"Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?"
"Of course, dearest, no trouble," she answered. "But
what will you live on?"
LÀM SAO ĐỂ SNG?
“Em yêu,” mt người đàn ông tr nói vi dâu
mi.”Vì rng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em s
có th sng bng thu nhp khiêm tn ca anh?”
“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao c,” cô ta tr li.
“Nhưng anh s sng bng gì?”
THEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife
lived in a cheap housing complex near the base
where he was working. Their chief complaint was
that the walls were paper-thin and that they had no
privacy. This was painfully obvious when one
morning the husband was upstairs and the wife was
downstairs on the telephone. She was interrupted by
the doorbell and went to greet her neighbor.
"Give this to your husband," he said thrusting
a roll of toilet paper into her hands. "He's been
yelling for it for 15 minutes!"
H KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO C
Khi là mt cp v chng tr mi cưới, người chng
người v sng trong mt khu nhà liên hp r
tin gn cơ s người chng làm vic.Điu đáng phàn
nàn ch yếu ca h các bc tường mng như giy
h không được s kín đáo.Điu này l ra hin
nhiên mt cách đáng bun vào mt bui sáng người
chng tng trên và người v tng dưới đang gi
đin thoi.Người v b ct ngang bi tiếng chuông
ca và đi ra chào người hàng xóm.
Đưa cái này cho chng cô,” ông ta nói giúi mt
cun giy v sinh o tay ta.”Anh y đã hét đòi
nó 15 phút!”
A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
"I'm ashamed of the way we live," a young wife says
to her lazy husband who refuses to find a job. "My
father pays our rent. My mother buys all of our food.
My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I'm just so ashamed."
The husband rolls over on the couch. "And
you damn well should be," he agrees. "Those two
Truyện cười song ngữ Anh Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cười song ngữ Anh Việt - Người đăng: DalyaDiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Truyện cười song ngữ Anh Việt 9 10 317