Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cười song ngữ Anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2345 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Truyện Cười Quốc Tế
Cử Nhân Nguyễn Ngọc Hiếu Biên Dịch
Song Ngữ : Anh - Việt
Tập 1
Lời Dịch Giả

Chúng tôi biên dịch tập bộ sách này nhằm tới những nhóm độc giả rộng rãi:những bạn đang học Anh ngữ trung cấp
(bằng B), bằng C, học sinh khối không chuyên, học sinh chuyên ngữ, sinh viên khoa Anh ngữ, giáo viên ... và cả
những người không học Anh ngữ.
Chúng tôi chọn lọc trong cả ngàn câu truyện cười để lấy ra hơn 200 truyện cống hiến cho độc giả, vì thế những
truyện cười trong bộ sách này không nhạt nhẽo mà có tính khôi hài.
Về mặt ngôn ngữ, chúng tôi hầu như giữ nguyên bản các câu truyện để bạn đọc tiếp cận với lối viết, cách nghĩ của
người viết bản xứ.Ngôn ngữ trong các câu chuyện phần lớn là ngôn ngữ đời sống hàng ngày, không có tính chất
trang trọng (informal) dùng để nói chuyện với bạn bè, với những người thân thuộc xung quanh. Những mẩu truyện
cười trong tập sách này có số lượng từ vựng phong phú xung quanh các chủ đề đời sống hàng ngày giúp các bạn
xem việc sử dụng từ và ngữ pháp trong việc học tiếng Anh, giúp làm phong phú số từ vựng của các bạn.
Về dịch thuật, chúng tôi dịch sát để giúp các bạn thuận tiện trong việc học Anh ngữ. Các bạn có thể dùng những
mẫu truyện của chúng tôi để tập dịch xuôi (Anh – Việt) hay dịch ngược (dịch Việt – Anh). Dịch ngược là một
phương pháp học tiếng Anh rất tốt. Các học giả Việt Nam nhờ phương pháp này mà viết ngoại ngữ còn tốt hơn cả
những người đi du học nước ngoài.Đối với những câu không dịch sát được thì chúng tôi chỉ dịch ý, không làm phản
ý tác giả.
Lời cuối cùng, cho dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi lấy làm may mắn
được độc giả chỉ cho những sai sót ấy. Chúng tôi rất cảm ơn để cho những bản dịch sau được tốt hơn.
Buôn Ma Thuột, thứ tư 22-5-2002
Dịch giả.
Chuyện vợ chồng
1 THE BUM …
A bum approaches a well dressed gentleman on the street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?" The welldressed gentleman responds, "You are not going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don t drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don t gamble," answers the bum.
"You wouldn t waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don t play golf."
The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly.
While they are heading for the man s house, the bum s curiosity gets the better of him. "Isn t your wife...
Truyn Cười Quc Tế
C Nhân Nguyn Ngc Hiếu Biên Dch
Song Ng : Anh - Vit
Tp 1
Li Dch Gi
Chúng tôi biên dch tp b sách này nhm ti nhng nhóm độc gi rng rãi:nhng bn đang hc Anh ng trung cp
(bng B), bng C, hc sinh khi không chuyên, hc sinh chuyên ng, sinh viên khoa Anh ng, giáo viên ... và c
nhng người không hc Anh ng.
Chúng tôi chn lc trong c ngàn câu truyn cười để ly ra hơn 200 truyn cng hiến cho độc gi
, vì thế nhng
truyn cười trong b sách này không nht nho mà có tính khôi hài.
V mt ngôn ng, chúng tôi hu như gi nguyên bn các câu truyn để bn đọc tiếp cn vi li viết, cách nghĩ ca
người viết bn x.Ngôn ng trong các câu chuyn phn ln là ngôn ng đời sng hàng ngày, không có tính cht
trang trng (informal) dùng để nói chuyn vi bn bè, vi nhng người thân thuc xung quanh. Nhng m
u truyn
cười trong tp sách này có s lượng t vng phong phú xung quanh các ch đề đời sng hàng ngày giúp các bn
xem vic s dng t và ng pháp trong vic hc tiếng Anh, giúp làm phong phú s t vng ca các bn.
V dch thut, chúng tôi dch sát để giúp các bn thun tin trong vic hc Anh ng. Các bn có th dùng nhng
mu truyn ca chúng tôi để tp dch xuôi (Anh – Vit) hay dch ngược (d
ch Vit – Anh). Dch ngược là mt
phương pháp hc tiếng Anh rt tt. Các hc gi Vit Nam nh phương pháp này mà viết ngoi ng còn tt hơn c
nhng người đi du hc nước ngoài.Đối vi nhng câu không dch sát được thì chúng tôi ch dch ý, không làm phn
ý tác gi.
Li cui cùng, cho dù đã rt c gng nhưng chúng tôi không tránh khi nhng sai sót. Chúng tôi ly làm may mn
được độc gi
ch cho nhng sai sót y. Chúng tôi rt cm ơn để cho nhng bn dch sau được tt hơn.
Buôn Ma Thut, th tư 22-5-2002
Dch gi.
Chuyn v chng
1 THE BUM …
A bum approaches a well dressed gentleman on the street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?" The well-
dressed gentleman responds, "You are not going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don t drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don t gamble," answers the bum.
"You wouldn t waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don t play golf."
The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly.
While they are heading for the man s house, the bum s curiosity gets the better of him. "Isn t your wife going to be
angry when she sees a guy like me at your table?"
"Probably," says the man, "but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn t drink,
gamble or play golf."
K ĂN MÀY …
Mt gã ăn mày tiến gn mt quý ông ăn mt sang trng trên đường ph. “Này, ông bn quý, ông có th cho hai đô
la được không?” Người đ
àn ông ăn mc sang trng tr li:” Bn s không tiêu tin vào rượu chè, phi không?”
“Không, thưa ngài, tôi không ung rượu,” gã ăn mày cãi li.
“Bn s không qung nó vào nhng ván chơi tào lao, phi không?” người đàn ông thượng lưu hi.
“ Không theo li đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày tr li.
“ Bn s không tiêu hoang tin vào nhng khong phí hõm ca mt cuc gôn, phi không?” người đàn ông hi.
“Không bao gi,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.”
Truyện cười song ngữ Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cười song ngữ Anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Truyện cười song ngữ Anh 9 10 758