Ktl-icon-tai-lieu

từ cần thiết trong tiếng anh

Được đăng lên bởi David Lê
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VOCABULARY - TOEIC
Vocabulary
Lesson 1: CONTRACTS
1. Abide by
2. Commitment
3. Negotiations
4. Specific
5. Mutual
6. Obligate
7. breach
8. violate
9. terminate

Meaning

(v) tuân thủ
(n) sự cam kết
(n) thương lượng
(a) đặc biệt
(a) chung
(v) bắt buộc
(n) sự phá vỡ
(bản thoả thuận)
(v) vi phạm
(v) chấm dứt

Example - Note
= to comply with = to conform to = adhere to
= particular:
<-> agreement; mutual benefit: lợi ích chung
breach of contract: phá vỡ hợp đồng/
breach the law: phá vỡ/ vi phạm luật

Lesson 2: MARKETING
1. Attract to
2. Compare to
3. Convince
4. Currently
Draw sb’s  attention

(v) thu hút
(v) so sánh với
(v) thuyết phục
(adv) hiện tại
lôi kéo sự chú ý của ai

= appeal to
Compare  sth  with  sth: so sánh cai này với các khác

Lesson 3: WARRANTIE
1. Characteristic
2. Cover
3. Expiration
4. Reputation
5. Require
6. Variety
7. expire
8. inquriy

(a) đặc tính,
đặc điểm (chi tiết)
(v) phạm vi
(n) sự hết hạn
(n) danh tiếng
(v) yêu cầu
(n) sự đa dạng
(n) hết hạn
(n) thư yêu cầu thông tin

her ______
a/ character: tính cách
b/ Characteristic: đặc điểm
 warrarity / insurance <-> cover

Variety of
warranty….expire

Lesson 4: BUSSINESS PLANNING
1. Address
2. Demonstrate
3. Evaluate
4. Primarily
5. Lucrative
6. Substitution
7. Be + to V1
8. Sufficient
9. instruct
10. aid
11. valuable

(v) chỉ ra
(n) bài diễn văn trang trọng
(v) chứng minh
(v) đánh giá
(adv) chủ yếu
(a) sinh lợi
(n) sự thay thế
 là để
(n) đủ
(v) hướng dẫn
(n,v) hỗ trợ
(a) có giá trị

= speech (n)

= benefit = profit
= replacement <-> product
= enough
construct (v) xây dựng
aide (n) trợ lý = assistant
valuables (n) tài sản

Lesson 5:   CONFERENCE
1. Accommodate to
2. Scheduled
3. Arrangement
4. Get in touch with 
5. Hold
6. Location
7. Session
8. Take part in
9. facilities

(v) đáp ứng
(n) thời khóa biểu
(v) lên lịch
(n) sự sắp xếp
(v) giữ liên lạc với
(v) chứa/ tổ chức/ nắm giữ
(n) vị trí
(n) phiên họp
(v) tham gia
(n) cơ sở vật chất (phòng)

rescheduled = delay = put off = postpone:
đổi lịch, hủy bỏ, trì hoản
Make arrangement : đặt hẹn

= site
= meeting = conference
= participate = join
facilitie: phương tiện

Lesson 6: COMPUTER
1. Failure
2. Ignore
3. access
4. warning
5. enter

(n) lỗi hệ thống
(v) phớt lờ
(n) sự kết nối
(n) cảnh báo
(v) truy cập, vào

= error           Failure + to V : không chịu làm gì
<-> website
<-> problem
<-> password/ information/ directly

Lesson 7: OFFICE TECHNOLOGY
1. Affordable
2. Undergo
3. Capacity
4. Initiative
5. Stock

(a) có khả năng chi trả
(v) trải q...
VOCABULARY-TOEIC
Vocabulary
Meaning
Example-Note
Lesson1:CONTRACTS
1. Abide by
(v) tuân thủ
= to comply with = to conform to = adhere to
2. Commitment
(n) sự cam kết
3. Negotiations
(n) thương lượng
4. Specific
(a) đặc biệt
= particular:
5. Mutual
(a) chung
<-> agreement; mutualbenefit:lợiíchchung
6. Obligate
(v) bắt buộc
7. breach
(n) sự phá vỡ
(bản thoả thuận)
breachofcontract: phá vỡ hợp đồng/
breachthelaw: phá vỡ/ vi phạm luật
8. violate
(v) vi phạm
9. terminate
(v) chấm dứt
Lesson2:MARKETING
1. Attract to
(v) thu hút
= appeal to
2. Compare to
(v) so sánh với
Comparesthwithsth: so sánh cai này với các khác
3. Convince
(v) thuyết phục
4. Currently
(adv) hiện tại
Drawsb’sattention
lôikéosựchúýcủaai
Lesson3:WARRANTIE
1. Characteristic
(a) đặc tính,
đặc điểm (chi tiết)
her ______ a/ character: tính cách
b/ Characteristic: đặc điểm
2. Cover
(v) phạm vi
warrarity/insurance<->cover
3. Expiration
(n) sự hết hạn
4. Reputation
(n) danh tiếng
5. Require
(v) yêu cầu
6. Variety
(n) sự đa dạng
Varietyof
7. expire
(n) hết hạn
warranty….expire
8. inquriy
(n) thư yêu cầu thông tin
từ cần thiết trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ cần thiết trong tiếng anh - Người đăng: David Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
từ cần thiết trong tiếng anh 9 10 822