Ktl-icon-tai-lieu

Từ dễ nhầm tiếng anh

Được đăng lên bởi lethihuyetran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những cặp từ dễ nhầm lẫn - Confusing
words

Nhiều học viên rất hay nhầm khi sử dụng tiếng Anh với những cặp từ dưới đây.
Biết được từ nào dùng vào trường hợp nào không phải là dễ, thậm chí với cả người
bản ngữ.Thậm chí, tại một siêu thị nổi tiếng ở Mỹ còn có một bảng chỉ dẫn ra cửa
thanh toán là "express checkout lane for 15 items or less". Bạn có nhận ra lỗi sai là
gì không?
Để giúp các bạn xác định được từ nào sử dụng khi nào, và trong trường hợp nào,
bạn cần phải hiểu rõ các thành phần của câu nằm ở chỗ nào. Đừng quên những từ
dưới đây có thể được dùng ở nhiều chức năng khác nhau.
As / Like
Quy tắc tốt nhất là sử dụng like như là một giới từ chứ không phải là từ nối.
Chúng ta không thêm động từ nào đằng sau từ like. Nếu có một động từ phía sau
thì ta hãy dùng động từ “as if”. As được dùng để bắt đầu một mệnh đề, một cụm

từ có đủ chủ ngữ và vị ngữ.
Incorrect: It sounds like he is speaking Spanish.
Correct: It sounds as if he is speaking Spanish.
Incorrect: He looks as his father.
Correct: He looks like his father.
Incorrect: You play the game like you practice.
Correct: You play the game as you practice.
Among / Between
Dùng between khi nói tới 2 vật, nghĩa là nằm giữa 2 vật. Dùng among khi nói tới
nhiều hơn 2 vật, nghĩa là nằm giữa nhiều hơn 2 vật nào đó.
Incorrect: The money will be divided between Sam, Bill, and Ted.
Correct: The money will be divided among Sam, Bill, and Ted.
Incorrect: The final decision is among you and me.
Correct: The final decision is between you and me.
Bring / Take
Cách dùng tốt nhất để nhớ sự khác nhau đó là chúng ta bring (mang cái gì) tới cho
người nói và chúng ta take (mang cái gì đó) từ chỗ người nói. Bring = mang lại,
take = mang đi
Incorrect: What are you going to bring to the party tomorrow?
Correct: What are you going to take to the party tomorrow?
Incorrect: I am still waiting for you. Don’t forget to take my book.

Correct: I am still waiting for you. Don’t forget to bring my book.
Farther / Further
Từ farther nên được dùng khi vật gì đó đo đạc được khoảng cách về mặt lý học. 3
chữ cái đầu tiên, far, sẽ giúp nhắc bạn về số đo khoảng cách, còn further được
dùng trong những trường hợp không đo đạc được.
Incorrect: How much further is it to the school?
Correct: How much farther is it to the school?
Incorrect: I don’t want to discuss it any farther.
Correct: I don’t want to discuss it any further.
Fewer/Less
Fewer được dùng với các danh từ đếm được và less được dùng với danh từ không
đếm được? Đó cũng là lỗi đơn giản...
Nhng cp t d nhm ln - Confusing
words
Nhiu hc viên rt hay nhm khi s dng
tiếng Anh vi nhng cp t dưới đây.
Biết được t nào dùng vào trường hp nào không phi là d, thm chí vi c người
bn ng.Thm chí, ti mt siêu th ni tiếng M còn có mt bng ch dn ra ca
thanh toán là "express checkout lane for 15 items or less". Bn có nhn ra li sai là
gì không?
Để giúp các bn xác định được t nào s dng khi nào, và trong trường hp nào,
bn cn phi hiu rõ các thành phn ca câu nm ch nào. Đừng quên nhng t
dưới đây có th được dùng nhiu chc năng khác nhau.
As / Like
Quy tc tt nht là s dng like như là mt gii t ch không phi là t ni.
Chúng ta không thêm động t nào đằng sau t
like. Nếu có mt động t phía sau
thì ta hãy dùng động t
“as if”. As được dùng để bt đầu mt mnh đề, mt cm
Từ dễ nhầm tiếng anh - Trang 2
Từ dễ nhầm tiếng anh - Người đăng: lethihuyetran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Từ dễ nhầm tiếng anh 9 10 921