Ktl-icon-tai-lieu

từ điển anh việt

Được đăng lên bởi phamanhtuk46
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ID

Từ
1 Abatement cost
2 Ability and earnings

Nghĩa
Chi phí kiểm soát; chi phí
chống (ô nhiễm)
Năng lực và thu nhập

3 Ability to pay
4 Ability to pay theory

Khả năng chi trả.
Lý thuyết về khả năng chi trả

5 Abnormal profits
6 Abscissa
7 Absenteeism

Lợi nhuận dị thường
Hoành độ
Trốn việc, sự nghỉ làm không
có lý do
Địa chủ (chủ bất động sản)
cách biệt

8 Absentee landlord

9 Absolute advantage
Lợi thế tuyệt đối.
10 Absolute cost advantage Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.

11 Absolute income
hypothesis
12 Absolute monopoly
13 Absolute prices

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.

14 Absolute scarcity
15 Absolute value
16 Absorption approach

Khan hiếm tuyệt đối .
Giá trị tuyệt đối.
Phương pháp hấp thu.

17 Abstinence

Nhịn chi tiêu.

Độc quyền tuyệt đối.
Giá tuyệt đối.

Giải thích
Chi phí làm giảm sự khó chịu như ô nhiễm hay tắc đường.
Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với
nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên
thực tế cũng chính là lợi tức do năng lực
Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó gánh nặng về thuế nên được phân
bổ theo khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ
thoái, tuỳ thuộc vào thước đo được sử dụng và độ dốc giả định của đồ thị
thoả dụng biên của thu nhập.
Xem SUPER-NORMAL PROFITS
Giá trị trên trục hoành (trục X) của một điểm trên đồ thị hai chiều.
Sự nghỉ làm, mặc dù các điều khoản của hợp đồng lao động yêu cầu người
lao động phải đi làm và hợp đồng vẫn còn giá trị.
Người chủ sở hữu đất hoặc nhà sống ở một nơi xa bất động sản của mình,
thu tiền thuê và quản lý việc kinh doanh của mình thông qua trung gian hay
người đại diện.
Xem Comparative Advantage.
Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của các hãng đã thiết lập, vì thế các
hãng này có thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với các hãng mới
nhập ngành không phụ thuộc vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)
Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu dùng (C) là một hàm số của
thu nhập khả dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).
Xem Monopoly.
Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương đối. Đó là giá của các hàng hoá,
dịch vụ được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lượng của đơn vị tiền tệ.
Xem Price
Xem Scarcity
Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.
Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái
của một nước đối với cán cân thương mại.
Một thuật ngữ miêu tả sự cần thiết giảm bớt tiêu dùng hiện tại để tích luỹ tư
bản.
Xem DEPRECIATION

18 Accelerated depreciation Khấu hao nh...
ID Từ Nghĩa Giải thích
1 Abatement cost Chi phí kiểm soát; chi phí
chống (ô nhiễm)
Chi phí làm giảm sự khó chịu như ô nhiễm hay tắc đường.
2 Ability and earnings Năng lực và thu nhập Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với
nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên
thực tế cũng chính là lợi tức do năng lực
3 Ability to pay Khả năng chi trả.
4 Ability to pay theory Lý thuyết về khả năng chi trả Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó gánh nặng về thuế nên được phân
bổ theo khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu lu tiến, tỷ lệ hay luỹ
thoái, tuỳ thuộc vào thước đo được sử dụng và độ dốc giả định của đồ thị
thoả dụng biên của thu nhập.
5 Abnormal profits Lợi nhuận dị thường Xem SUPER-NORMAL PROFITS
6 Abscissa Hoành độ Giá trị trên trục hoành (trục X) của một điểm trên đồ thị hai chiều.
7 Absenteeism Trốn việc, sự nghỉ làm không
có lý do
Sự nghỉ làm, mặc dù các điều khoản của hợp đồng lao động yêu cầu người
lao động phải đi làm và hợp đồng vẫn còn giá trị.
8 Absentee landlord Địa chủ (chủ bất động sản)
cách biệt
Người chủ sở hữu đất hoặc nhà sống ở một nơi xa bất động sản của mình,
thu tiền thuê và quản lý việc kinh doanh của mình thông qua trung gian hay
người đại diện.
9 Absolute advantage Lợi thế tuyệt đối. Xem Comparative Advantage.
10 Absolute cost advantage Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối. Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của các hãng đã thiết lập, vì thế các
hãng này có thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với các hãng mới
nhập ngành không phụ thuộc vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)
11 Absolute income
hypothesis
Giả thuyết thu nhập tuyệt đối. Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu dùng (C) là một hàm số của
thu nhập khả dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).
12 Absolute monopoly Độc quyền tuyệt đối. Xem Monopoly.
13 Absolute prices Giá tuyệt đối. Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương đối. Đó là giá của các hàng hoá,
dịch vụ được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lượng của đơn vị tiền tệ.
Xem Price
14 Absolute scarcity Khan hiếm tuyệt đối . Xem Scarcity
15 Absolute value Giá trị tuyệt đối. Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.
16 Absorption approach Phương pháp hấp thu. Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái
của một nước đối với cán cân thương mại.
17 Abstinence Nhịn chi tiêu. Một thuật ngữ miêu tả sự cần thiết giảm bớt tiêu dùng hiện tại để tích luỹ tư
bản.
18 Accelerated depreciation Khấu hao nhanh, khấu hao gia
tốc.
Xem DEPRECIATION
19 Accelerating inflation Lạm phát gia tốc. Sự tăng vọt tỷ lệ lạm phát. Nếu chính phủ cố giữ t lệ thất nghiệp dưới mức
tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thì việc đó sẽ dẫn tới lạm phát gia tốc.
20 Accelerator Gia số Xem Accelerator principle.
21 Accelerator coefficient Hệ số gia tốc. Một bội số theo đó đầu tư mới sẽ tăng lên khi có sự thay đổi về sản lượng.
22 Accelerator effect Hiệu ứng gia tốc.
23 Accelerator principle Nguyên lý gia tốc. Nguyên lý cho rằng mức đầu tư ròng phụ thuộc vào mức thay đổi dự kiến
về sản lượng.
24 Acceptance chấp nhận thanh toán. Hành vi chấp nhận một hối phiếu do cá nhân hay cơ quan nhận hối phiếu
thực hiện, bao gồm ký hối phiếu và thường ký trên mặt hối phiếu.
25 Accepting house Ngân hàng nhận trả. Một trong số các NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI có trụ sở tại London, với
mục đích thu tiền hoa hồng ngân hàng này nhận trả các hối phiếu, nghĩa là
chấp nhận thanh toán chúng khi đáo hạn.
26 Accesion rate Tỷ lệ gia tăng lao động. Số lượng những người thuê mới mỗi tháng tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số
việc làm do Bộ lao động Mỹ thống kê.
27 Accesions tax Thuế quà tặng. Thuế đánh vào quà tặng và tài sản thừa kế.
28 Access/space trade - off
model
Mô hình đánh đổi không gian
hay mô hình tiếp cận.
Một mô hình lý thuyết được sử dụng (chủ yếu) trong phân tích địa điểm
dân cư ở các vùng đô thị, giải thích các hình thái vị trí do đánh đổi giữa khả
năng tiếp cận của một địa điểm tới trung tâm của vùng và không gian của
địa điểm đó.
29 Accommodating
monetary policy
Chính sách tiền tệ điều tiết. Xem VALIDATED INFLATION
30 Accommodation
transactions
Các giao dịch điều tiết. Trong CÁN CÂN THANH TOÁN, một loại giao dịch tư bản do CÁC CƠ
QUAN TIỀN TỆ áp dụng hoặc điều hành để làm đối trọng lại tình trạng tín
dụng hoặc tình trạng nợ nần nảy sinh trong các GIAO DỊCH TỰ ĐỊNH.
Page 1
từ điển anh việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển anh việt - Người đăng: phamanhtuk46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
từ điển anh việt 9 10 725