Ktl-icon-tai-lieu

từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt

Được đăng lên bởi chinhsach001
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. PHÙNG VĂN VẬN

rừ điển
mUẬT NGỮ VIỄN THÔNG
Anh - Việt
■

English - Vietnamese
5LOSSARY 0F TELECOMMUNICATION TERM S

NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIÊN

0-9
“ Hello” - "He//o”

quang. Cũng được tham chiếu đến như là 802,10/100. Bởi vỉ

Một bản tin giao thức định tuyến được truyền giữa các bộ

lOBaseT và lOOBaseĩ có thể kết nối vớỉ nhau, một mạng nói

định tuyến và thiết bị mạng khác sử đụng thuật toán IS-IS

chung thường dược gọi là mạng 10/100.

trong hệ thống vận hành. Bản tin này sừ dụng để cập nhặt

Xem thém IEEE 802 Ethernet.

các bảng định tuyến, lân cận mạng và thông tin trạng thải
mạng khác. Xem IS-IS.
(BBN) - (BBN)

lOOBaseT - lOOBaseT
Chuẩn Ethernet 802.3 100 Mbiưs cho LAN. Xem Ethernet.
100-Pair Cable UTP - UPT cáp 100 cặp

Công ty phát triển vả duy trì hệ thống cổng mạng lõí ARPANET
(sau nãy gọi là Internet).
(B)FER - (B)FER
Burst Frame Error Rate.
ĩ ĩ lệ lỗi cụm.
(CCDP) Cisco-Certiíied Design Professional - Chương trình dạy

chuyên môn thiết kể do Cisco cấp bằng
Đày là một chương trinh đào tạo cõng nghiệp nổi tiếng của
Cisco System và các hội viên dào tạo của Cisco System.
Chương trình CCDP được cung cấp để đào tạo các cả nhân
cho các mạng LAN chuyển mạch, WAN và mạng LAN định
tuyến phức tạp. Điéu kiện để tham gia chương trình CCDP íã
phảỉ cố bằng CCNA (Cisco-Certified Network Associate).
Thông tin thêm có thể tỉm thấy trong các chương trình đào tạo
Cisco System qua địa chỉ  Xem CCNA.
(CEPT) - CEPT

CápPlenum UTP100 cặp
Cặp dây xoắn điện thoại thường được sử dụng trong các tòa
nhà phản bố ngang hoặc trong các hệ íhống đứng (kết nối
giữa các tầng). Cáp được minh họa trong hình trên là cảp Plenum UPTIO O .Xem ưPĨ.
100BaseFX- 100BaseFX

Hiệp hội của 26 còng tỵ viễn thông châu Âu, giải quyết vấn dé

Một tiêu chuẩn Ethernet tốc độ cao dựa trên báng cơ sở 100

kết nối giữa các nước và đưa ra các khuyến nghị liên íạc viẻn

Mbiưs sử dụng hai thành phắn của cáp quang đa mốt trên

thông cho tổ chức tiêu chuẩn ITU-T.

mỗi liên kết. Để đảm bảo dịnh thời tín hiệu chính xác, mộí

(ECP) Extended Capabilities Port - cổng khả năng mở rộng (ECP)

liên kết 100BaseFX không được dài quá 1312 íeet (1 feet =

Một cổng song song chuẩn cho PC hỗ trợ liên iạc song hướng

0,304 m). Nó dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.3.

cho máy in với tốc độ gấp mười lần tốc độ chuẩn Centronics.

Xem lOOBaseX, Fast Ethernet, và IEEE 802.3.

(NNCSS) Nortel Netvvorks Certiíied Supporí Specialist - Chương

100BaseT4 - 100BaseT4

trinh đào tạo chuyên môn hỗ trợ mạng do Nortel Netvự...
TS. PHÙNG VĂN VẬN
r đin
mUT NG VIỄN THÔNG
Anh - Việt
English - Vietnamese
5LOSSARY 0F TELECOMMUNICATION TERMS
NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIÊN
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt - Người đăng: chinhsach001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt 9 10 239