Ktl-icon-tai-lieu

từ điển tiếng anh

Được đăng lên bởi son-dao
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
balance
balance of payment
base
basis
behaviour
benefit
bond
broker
budget

B
bảng cân đối ktoán
cán cân thanh toán
dựa vào
nền tảng
hành vi
lợi ích
trái phiếu
ng môi giới
ngân sách

A
acceptable
accomplish
account
accrue
acquire
add
adversely
advertisement
advertising
afford
afftect
agent
aim
amount
analyst
analysze
announce
appliance
applicant
application
apply
arise
asset
assign
assistance
assume
assure
attitude
attract
audience
automatically
available

facilitate
facility
factor
fairness
favourable
figure out
financial record
firm
fiscal
fixed asset
fixture
float
fluctuation
force
foreign exchange
formula
franchise
fringe benefit
fund
get rit of
global
goal
graduate
graduation
guarantee
idle
implement
impose
in favor of
in summary
in terms of
incentive
income tax liability
increase
independent
induce
inflate

thúc đẩy
thiết bị
nhân tố
sự công bằng
thuận lợi
tính toán ra
ghi chép tài chính
công ty
tài khóa
tài sản cố định
đồ đạc gắn với nhà xưởng
thả nổi
sự dao động
lực tác động
hối đoái
công thức
cấp phép kinh doanh
phúc lợi
vốn
giải thoát
toàn cầu
mục tiêu
tốt nghiệp
sự tốt nghiệp
đảm bảo, bảo hành
nhàn rỗi
thực hiện
án vào
bênh vực
nói tóm lại
theo, bằng
sự khuyến khích
thuế thu nhập DN
tăng lên
độc lập
xui khiến
lạm phát

inflow >< outflow
interdependence
interest
intermediary
internal
interrelated
íntitution
involve
issue
item
itemize
journal
judge
justify
labour
ledger
letter of credit
liability
license
location
loose
loss
lure
maintain
managerial
manner
manufacturer
market share
mass
material
material
maximize
medium
merchandise
merchant
mission
monetary
monopolist
morale
multinational
mutual
negotiable
negotiate
negotiation
net
nonpersonal
note
occur
offset
opportunity
organize
orient
orientation
outgoings
outlet
outstanding
overhead

thu
sự phụ thuộc lẫn nhau
lãi suất
người trung gian
bên trong
có liên quan lẫn nhau
tổ chức
liên quan
phát hành
chi tiết
ghi từng khoản
nhật ký
đánh giá
chứng minh
lao động
sổ cái
thư tín dụng
khoản nợ
giấy phép
viị trí, địa điểm
lỏng lẻo
khoản thua lỗ
thu hút
duy trì
thuộc về quản lý
cách thức
nhà chế tạo
thị phần
khối, đại chúng
nguyên vật liệu
nguyên vật liệu
tối đa hóa
phương tiện
hàng hóa
ng buôn bán
nhiệm vụ
tiền tệ
người độc quyền
tinh thần
đa quốc gia
lẫn nhau
có thể thương lượng
thương lượng
sự thương lượng
ròng
gián tiếp
giấy ay nợ
xảy ra
bù lại
cơ hội
tổ chức
hướng vào
sự định hướng
khoản, chi phí
đại lý
đang lưu hành
phi quản lí

overseas
owe
own
owners' equity
ownership
party
pension
percentage
per...
B
A
balance bảng cân đối ktoán acceptable
balance of payment cán cân thanh toán accomplish
base dựa vào account
basis nền tảng accrue
behaviour hành vi acquire
benefit lợi ích add
bond trái phiếu adversely
broker ng môi giới advertisement
budget ngân sách advertising
afford
afftect
agent
aim
amount
analyst
analysze
announce
appliance
applicant
application
apply
arise
asset
assign
assistance
assume
assure
attitude
attract
audience
automatically
available
từ điển tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển tiếng anh - Người đăng: son-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
từ điển tiếng anh 9 10 494