Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển tiếng hàn bằng hình ảnh phần 2

Được đăng lên bởi maitrang-hn9x-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Korean Photo Dictionary version 2.0
With great helps from Heuju & Sekil Park
By TM Cuong and TQHoai
Any commend or suggest please send to minhcuong@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Action.................................................................................................................................. 2
Cardinal – Ordinal Number / Counting .............................................................................. 5
Places - Location................................................................................................................. 7
Room – Location .............................................................................................................. 10
Transportation................................................................................................................... 11
Material ............................................................................................................................. 12
Food - General .................................................................................................................. 13
Korean Food ..................................................................................................................... 15
Kitchen.............................................................................................................................. 15
Fruit................................................................................................................................... 16
Vegetable .......................................................................................................................... 17
People - Job....................................................................................................................... 18
People - Family................................................................................................................. 21
Body Anatomy.................................................................................................................. 22
Medical – Disease............................................................................................................. 25
Animal............................................................................................................................... 26
Avian - Bird ..........................................................
Page 1 of 51
Korean Photo Dictionary version 2.0
With great helps from Heuju & Sekil Park
By TM Cuong and TQHoai
Any commend or suggest please send to minhcuong@gmail.com
1. Action..................................................................................................................................2
2. Cardinal – Ordinal Number / Counting ..............................................................................5
3. Places - Location.................................................................................................................7
4. Room – Location ..............................................................................................................10
5. Transportation...................................................................................................................11
6. Material.............................................................................................................................12
7. Food - General ..................................................................................................................13
8. Korean Food .....................................................................................................................15
9. Kitchen..............................................................................................................................15
10. Fruit...................................................................................................................................16
11. Vegetable ..........................................................................................................................17
12. People - Job.......................................................................................................................18
13. People - Family.................................................................................................................21
14. Body Anatomy..................................................................................................................22
15. Medical – Disease.............................................................................................................25
16. Animal...............................................................................................................................26
17. Avian - Bird ......................................................................................................................28
18. Insect.................................................................................................................................30
19. Fishes – Underwater Animals...........................................................................................30
20. Trees – Flowers.................................................................................................................32
21. School – University ..........................................................................................................34
22. Office Stationary – Study Accesory.................................................................................35
23. House Things....................................................................................................................37
24. Electronics Equipment......................................................................................................39
25. Hand tools.........................................................................................................................41
26. Adjectives .........................................................................................................................41
27. Adverb...............................................................................................................................41
28. Time..................................................................................................................................42
29. Position – Direction..........................................................................................................44
30. Weather.............................................................................................................................45
31. Fashion – Clothes - Accessories.......................................................................................45
32. Personal Accessory...........................................................................................................46
33. Shapes and Geometry .......................................................................................................47
34. Sport..................................................................................................................................48
35. Shopping - Finance...........................................................................................................49
36. Entertainment - Music ......................................................................................................49
37. Country .............................................................................................................................50
Từ điển tiếng hàn bằng hình ảnh phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển tiếng hàn bằng hình ảnh phần 2 - Người đăng: maitrang-hn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Từ điển tiếng hàn bằng hình ảnh phần 2 9 10 249