Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển toán học Anh - Việt

Được đăng lên bởi Nguyen Huy
Số trang: 451 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt
Kho¶ng 17 000 tõ
Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT
In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,
Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n
TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn
C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ
Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc
tk. thèng kª
®s. ®¹i sè
top. t«p« häc
gt. gi¶i tÝch
trch. lý thuyÕt trß ch¬i
hh. h×nh häc
tr®. tr¾c ®Þa
kt. to¸n kinh tÕ
tv. thiªn v¨n
. kü thuËt
vl. vËt lý
log. to¸n logic
xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt. m¸y tÝnh
xs. x¸c suÊt
Từ điển toán học Anh - Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển toán học Anh - Việt - Người đăng: Nguyen Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
451 Vietnamese
Từ điển toán học Anh - Việt 9 10 382