Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển Toán học Anh - Việt

Được đăng lên bởi thien_lhp91
Số trang: 451 trang   |   Lượt xem: 4063 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt
Kho¶ng 17 000 tõ
Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT
In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,
Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n
TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn
C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ

Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc
tk. thèng kª
®s. ®¹i sè
top. t«p« häc
gt. gi¶i tÝch
trch. lý thuyÕt trß ch¬i
hh. h×nh häc
tr®. tr¾c ®Þa
kt. to¸n kinh tÕ
tv. thiªn v¨n
kü. kü thuËt
vl. vËt lý
log. to¸n logic
xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt. m¸y tÝnh
xs. x¸c suÊt

1

A
abac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh
abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t
abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t
aberration vl. quang sai
ability kh¶ n¨ng
abnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈn
about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi
a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m
above ë trªn, cao h¬n
abridge rót gän, lµm t¾t
abscissa, abscissae hoµnh ®é
absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi
absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi
absorb hÊp thu, hót thu
absorption sù hÊp thu, sù thu hót
abstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îng
absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý
absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý
abundant thõa
abut kÒ s¸t; chung biªn
accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanh
acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh
a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa
a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô
a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit
a. of gravity gia tèc träng tr−êng
a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i
a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn
angular a. gia tèc gãc
average a. gia tèc trung b×nh
centripetal a. gia tèc h−íng t©m
2

acceleration
complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit
instantaneous a. gia tèc tøc thêi
local a. gia tèc ®Þa ph−¬ng
normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn
relative a. gia tèc t−¬ng ®èi
Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn
supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn
total a. gia tèc toµn phÇn
uniform a.gia tèc ®Òu
accent dÊu phÈy
accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá
acceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îc
acceptance sù nhËn, sù thu nhËn
accepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËn
access sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tin
random a. thø tù chän ngÉu nhiªn
accessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îc
accesory phô thªm; phô tïng
accident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng may
accidental ngÉu nhiªn
account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn
accumulate tÝch luü, tô
accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô
accumulator m...
1
Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt
Kho¶ng 17 000 tõ
Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT
In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,
Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n
TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn
C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ
Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc
tk. thèng kª
®s. ®¹i sè
top. t«p« häc
gt. gi¶i tÝch
trch. lý thuyÕt trß ch¬i
hh. h×nh häc
tr®. tr¾c ®Þa
kt. to¸n kinh tÕ
tv. thiªn v¨n
. kü thuËt
vl. vËt lý
log. to¸n logic
xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt. m¸y tÝnh
xs. x¸c suÊt
Từ điển Toán học Anh - Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển Toán học Anh - Việt - Người đăng: thien_lhp91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
451 Vietnamese
Từ điển Toán học Anh - Việt 9 10 667