Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển xây dựng

Được đăng lên bởi nguyenhailong0802
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIETNAMESE-ENGLISH TECHNICAL TERMS DICTIONARY

B
1

Baûn caùnh döôùi

Bottom flange

2

Baûn caùnh treân

Top flange

3

Baûn caùnh ( maët caét I ,J hoäp )

Flange ( I , J box section )

4

Baûn coù khoeùt loã

Voided slab , hollow slab

5

Baûn cuûa maãu neo

Anchor plate

6

Baûn maët caàu

Deck slab , deck plate

7

Baûn maët caàu ñuùc beâ toâng taïi choã

Cast-in-site concrete slab

8

Baûn ghi cheùp tính toaùn

Calculation note

9

Baûn saøn

Floor slab

10

Baûn naép hoäp

Top slab of box

11

Baùn kính trong cuûa ñoaïn ñöôøng cong

Inside radius of curvature

12

Baûo döôõng , duy tu

Maintenance

13

Baûo veä coát theùp choáng gæ

Protection of reinforcement against corrison

14

Baèng gang ñuùc

... of cast iron

15

Baèng theùp caùn

... of laminated steel , rolled steel

16

Baát lôïi

Unfavourable

17

Baùn kính taùc duïng cuûa ñaàm duøi

Reach ( of vitrator )

18

Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc trong

Internal prestressed concrete

19

Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc ngoaøi

External prestressed concrete

20

Beâ toâng

Concrete

21

Beâ toâng coù troïng löôïmg thoâng thöôøng

Normal weight concrete

22

Beâ toâng nheï

Light-weight concrete

23

Beâ toâng nheï coù caùt

Sand light weight concrete

24

Beâ toâng coát theùp thöôøng

Plain reinforced concrete

25

Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc

Prestressed concrete

26

Beâ toâng thuûy coâng

Hydraulic concrete

27

Beâ toâng ngheøo

Lean concrete ( low grade concrete )

28

Beâ toâng phun

Gunned sprayed concrete

29

Beà maët tieáp xuùc

Contact surface

30

Beà maët ngoaøi

Extenor face

31

Beà maët vaùn khuoân

Form exterior face

32

Bieán daïng cuûa neo khi DUL truyeàn töø

Anchorage seating

33

kích vaøo maáu neo

34

Bieán daïng cuûa caùc thôù treân maët caét

Strain of the fibre on the section

35

Bieán daïng co ngaét töông ñoái

Unit shortening

36

Bieán daïng daõn daøi töông ñoái

Unit kengthening

37

Bieán daïng quaù möùc

Excessive deformation

38

Boá trí caùc ñieåm caét ñöùt coát theùp doïc cuûa daàm

Arrangement of longitudinal reinforcement cut-cut

39

Bieåu ñoà bieán daïng tuyeán tính

Linear deformation diagram

40

Bieán daïng do töø bieán

Deformation due to creep

41

Bieán daïng theo thôøi gian

Time-dependent deformation

42

Bieán daïng do co ngoùt

Shankage deformation

43

Beâ toâng khoâng coát theùp

Unreinforce concrete , plain concrete

44

Boùc lôùp beâ toâng baûo hoä

Removal of the concrete cover

45

Baûn quaù ñoä

Transition slab

46

Beä moùn...
VIETNAMESE-ENGLISH TECHNICAL TERMS DICTIONARY
Untitled
-
1
-
VIET_ANH
B
1 Baûn caùnh döôùi Bottom flange
2 Baûn caùnh treân Top flange
3 Baûn caùnh ( maët caét I ,J hoäp ) Flange ( I , J box section )
4 Baûn coù khoeùt loã Voided slab , hollow slab
5 Baûn cuûa maãu neo Anchor plate
6 Baûn maët caàu Deck slab , deck plate
7 Baûn maët caàu ñuùc beâ toâng taïi choã Cast-in-site concrete slab
8 Baûn ghi cheùp tính toaùn Calculation note
9 Baûn saøn Floor slab
10 Baûn naép hoäp Top slab of box
11 Baùn kính trong cuûa ñoaïn ñöôøng cong Inside radius of curvature
12 Baûo döôõng , duy tu Maintenance
13 Baûo veä coát theùp choáng gæ Protection of reinforcement against corrison
14 Baèng gang ñuùc ... of cast iron
15 Baèng theùp caùn ... of laminated steel , rolled steel
16 Baát lôïi Unfavourable
17 Baùn kính taùc duïng cuûa ñaàm duøi Reach ( of vitrator )
18 Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc trong Internal prestressed concrete
19 Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc ngoaøi External prestressed concrete
20 Beâ toâng Concrete
21 Beâ toâng coù troïng löôïmg thoâng thöôøng Normal weight concrete
22 Beâ toâng nheï Light-weight concrete
23 Beâ toâng nheï coù caùt Sand light weight concrete
24 Beâ toâng coát theùp thöôøng Plain reinforced concrete
25 Beâ toâng coát theùp döï öùng löïc Prestressed concrete
26 Beâ toâng thuûy coâng Hydraulic concrete
27 Beâ toâng ngheøo Lean concrete ( low grade concrete )
28 Beâ toâng phun Gunned sprayed concrete
29 Beà maët tieáp xuùc Contact surface
30 Beà maët ngoaøi Extenor face
31 Beà maët vaùn khuoân Form exterior face
32 Bieán daïng cuûa neo khi DUL truyeàn töø Anchorage seating
33 kích vaøo maáu neo
34 Bieán daïng cuûa caùc thôù treân maët caét Strain of the fibre on the section
35 Bieán daïng co ngaét töông ñoái Unit shortening
36 Bieán daïng daõn daøi töông ñoái Unit kengthening
37 Bieán daïng quaù möùc Excessive deformation
38 Boá trí caùc ñieåm caét ñöùt coát theùp doïc cuûa daàm Arrangement of longitudinal reinforcement cut-cut
39 Bieåu ñoà bieán daïng tuyeán tính Linear deformation diagram
40 Bieán daïng do töø bieán Deformation due to creep
41 Bieán daïng theo thôøi gian Time-dependent deformation
42 Bieán daïng do co ngoùt Shankage deformation
43 Beâ toâng khoâng coát theùp Unreinforce concrete , plain concrete
44 Boùc lôùp beâ toâng baûo hoä Removal of the concrete cover
45 Baûn quaù ñoä Transition slab
46 Beä moùng Footing
47 Baûn coù söôøn Ribbel slab
48 Baûn coù nhieàu söôøn Multi-rib slab
49 Bieán daïng do uoán Deformation due to bending
50 Bieán daïng do löïc caét Deformation due to shear
51 Baûn chöõ nhaät goái giaûn ñôn treân 4 caïnh leân caùc daàm Rectangular slab simpliy supported along all four side by beams
52 Boá trí coát theùp Installation of reinforceceent
53 Baûn coù nhòp theo moät höôùng (baûn 2 caïnh) One-way spanding slab (slab supported on two sides)
54 Baûn coù nhòp theo 2 höôùng (baûn 4 caïnh) Two-way spanding slab (slab supported on four sides)
55 Baûn phaúng Flat slab
56 Bieán daïng töùc thôøi Immediate deflection
57 Bieán daïng voàng leân Camber
58 Beâ toâng ñuùc taïi choã Cast-in-place concrete
59 Beà maët chueån tieáp Transitional surface
60 Beâ toâng ñuùc saün Precast concrete
Từ điển xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển xây dựng - Người đăng: nguyenhailong0802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Từ điển xây dựng 9 10 343