Ktl-icon-tai-lieu

từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh

Được đăng lên bởi trinhtruong148
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh
Khi dịch hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ta bắt gặp những từ, cụm từ, cách
diễn đạt rất "rối rắm". Liệu chúng có thực sự khó dịch sang tiếng Việt? Dưới đây là
một số ví dụ:
Act and deed:
All and every:
Alter, amend, modify, or change:
Any and all:
Assign and transfer:
Assume and agree:
Authorize and empower:
Bind and obligate:
By and between:
By and under:
By and with:
Cease and come to and end:
Costs and expenses:
Covenant and agree:
Cover, embrace, and inlcude:
Deemed and considered:
Due and payable:
Each and all:
Each and every:
Effective and valid:
Entirely and completely:
Final and conclusive:
Finish and complete:
Fit and suitable:
For and during the term of:
For and in/on behalf of:
For and in consideration of:
Force and effective:
For and during the period of:
From and after:
Full and complete:
Full force and effect:
Furnish and supply:
Give and grant:
Give, devise, and bequeath:

hành vi
tất cả, mọi
sửa đổi, chỉnh lý
bất kỳ (... nào), tất cả
chuyển nhượng
cho rằng (là đúng), đồng ý
ủy quyền
bắt buộc (... có nghĩa vụ)
giữa (các bên)
bởi (do)
với (và)
ngưng (ngừng, chấm dứt)
chi phí
đồng ý (nhất trí)
bao gồm
được coi là
phải trả
mỗi, tất cả, mọi
mỗi, mọi
có hiệu lực
hoàn toàn
sau cùng
hoàn thành
thích hợp
trong thời hạn
thay mặt cho
xét (về), để đáp lại
hiệu quả, hiệu lực
trong thời gian
từ (kể từ khi)
đầy đủ
có hiệu quả
cung cấp
cho, cấp
để lại

Have and obtain:
Hold and keep:
Keep and maintain:
Kind and character:
Kind and nature:
known and described as:
Laws and acts:
Make and conclude:
Make and enter into:
mean and referred to:
Modify and change:
Null and no effect/force/value:
Null and Avoid:
of and concerning:
Over and Above:
Power and Authority:
Request and require:
Save and except:
Sole and exclusive:
Terms and conditions:
True and Correct:
Type and Kind:
Under and Subject to:
Understood and Agreed:
When and as:
When and if:
Willfully and Knowingly:

có được
giữ
duy trì, giữ,
loại
loại
được mô tả như
luật pháp
ký kết
ký kết và bắt đầu thực hiện
được đề cập
thay đổi
không có giá trị
không có giá trị
về
trên
quyền hạn
yêu cầu, đòi hỏi
ngoại trừ, trừ
độc quyền và duy nhất
điều khoản và điều kiện
đúng và chính xác
loại
theo
được tin là, được đồng ý (nhất trí)
khi
nếu, khi, trong trường hợp
có chủ tâm, cố ý

...
Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh
Khi dịch hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ta bắt gặp những từ, cụm từ, cách
diễn đạt rất "rối rắm". Liệu chúng có thực sự khó dịch sang tiếng Việt? Dưới đây là
một số ví dụ:
Act and deed: hành vi
All and every: tất cả, mọi
Alter, amend, modify, or change: sửa đổi, chỉnh lý
Any and all: bất kỳ (... nào), tất cả
Assign and transfer: chuyển nhượng
Assume and agree: cho rằng (là đúng), đồng ý
Authorize and empower: ủy quyền
Bind and obligate: bắt buộc (... có nghĩa vụ)
By and between: giữa (các bên)
By and under: bởi (do)
By and with: với (và)
Cease and come to and end: ngưng (ngừng, chấm dứt)
Costs and expenses: chi phí
Covenant and agree: đồng ý (nhất trí)
Cover, embrace, and inlcude: bao gồm
Deemed and considered: được coi là
Due and payable: phải trả
Each and all: mỗi, tất cả, mọi
Each and every: mỗi, mọi
Effective and valid: có hiệu lực
Entirely and completely: hoàn toàn
Final and conclusive: sau cùng
Finish and complete: hoàn thành
Fit and suitable: thích hợp
For and during the term of: trong thời hạn
For and in/on behalf of: thay mặt cho
For and in consideration of: xét (về), để đáp lại
Force and effective: hiệu quả, hiệu lực
For and during the period of: trong thời gian
From and after: từ (kể từ khi)
Full and complete: đầy đủ
Full force and effect: hiệu quả
Furnish and supply: cung cấp
Give and grant: cho, cấp
Give, devise, and bequeath: để lại
từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh - Trang 2
từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh - Người đăng: trinhtruong148
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh 9 10 47