Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng anh 7

Được đăng lên bởi Anan DO
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
U1
1. haïnh phuùc : happy (a)
# unhappy (a) happily (adv)
 happiness (n)
2. khaùc : differ (v)  different (a)
 difference (n)

in Hanoi / in Hue
stay with sb
on To Ngoc Van
street
at 12 To Ngoc Van
street

3. giaø : old (a)  age (n)

U4
1. quan troïng : important (a) importance
(n)
2. khoù khaên : difficult (a) difficultly (adv)
# easy (a)
3. phoå bieán : popular (a)
# un popular (a)
4. haønh ñoäng :act (v)
activity (n)  activities (pl. n)

at break
at lunchtime
on the racks
on the shelf/ shelves
on the left
on the right
at the back of
in the middle of

5. söï kinh ngaïc : wonder (n) wonderful(a)
6. tham khaûo : refer (v) reference (n)
7. thö vieän : library (n) librarian (n) ngöôøi
quaûn thö
8. laøm vieäc: work (v)worker(n)
9. noâng traïi : farm (n) farmer(n)
U2
1. baïn : friend (n) friendly (a)
2. lo laéng : worry (v) worried (a)
3. môøi : invite (v)  invitation (n)

at the moment
talk about
in front of
a lot of
lots of

U5
1. Vieát : write (v)  writer (n)
2. söï noåi tieáng : fame (n) famous (a)
3. gaây haøo höùng : excite (v) excited (a)
exciting (a)
4. troø vui : fun (n) funny (a)
5. tieáng oàn : noise (n) noisy (a) noisily
(adv)
6. naêng löôïng : energy (n) energetic (a)
7. nöôùc Myõ : America (n) American (a)

U3
1. thoûai maùi : comfort (v)
comfortable (a)
2. deã thöông : love (n) lovely (a)
3. maøu : color (n) colorful (a)
4. khuûng khieáp : awful (a)

look at
look after : chaêm soùc
in the bathroom / the
kitchen
on the farm
in the countryside

U6
1. thö giaõn : relax (v) relaxation (n)
2. thu thaäp : collect (v)
collection (n) boä söu taäp
collector (n) ngöôøi söu taäp
3. toå chöùc : celebrate (v) celebration (n)

be interested in
learn about
be good at
the price of
at recess
tell about
take part in
listen to
at the same time
all over the world

 awfully (adv)
5. öa thích : favor (v)favorite(a)
6. veû ñeïp : beauty (n) beautiful (a)
7. laøm ngaïc nhieân : amaze (v)
amazing(a) amazingly (adv)
8. thuaän tieän : convenient (a)
convenience (n)
9. gaây chaùn : bore (v) boring (a)
10. thích thuù : interest (v,n)
interesting (a) interested (a)

in the hospital
take care of
in a primary school
write for a newspaper
ask sb for sth

4. aâm nhaïc : music (n)
musical (a)
5. söùc khoûe : health (n)
healthy (a)

U1

4. haïnh phuùc : happy (a) # unhappy (a)happily (adv) happiness (n)
5. khaùc : differ (v) different (a) difference (n)
6. giaø : old (a) age (n)
in Hanoi / in Hue
stay with sb
on To Ngoc Van street
a...
U 1
1. haïnh phuùc : happy (a)
# unhappy (a) happily (adv)
happiness (n)
2. khaùc : differ (v) different (a)
difference (n)
3. giaø : old (a) age (n)
in Hanoi / in Hue
stay with sb
on To Ngoc Van
street
at 12 To Ngoc Van
street
U 4
1. quan troïng : important (a) importance
(n)
2. khoù khaên : difficult (a) difficultly (adv)
# easy (a)
3. phoå bieán : popular (a)
# un popular (a)
4. haønh ñoäng :act (v)
activity (n) activities (pl. n)
5. söï kinh ngaïc : wonder (n) wonderful(a)
6. tham khaûo : refer (v) reference (n)
7. thö vieän : library (n) librarian (n) ngöôøi
quaûn thö
8. laøm vieäc: work (v)worker(n)
9. noâng traïi : farm (n) farmer(n)
at break
at lunchtime
on the racks
on the shelf/ shelves
on the left
on the right
at the back of
in the middle of
U 2
1. baïn : friend (n) friendly (a)
2. lo laéng : worry (v) worried (a)
3. môøi : invite (v) invitation (n)
at the moment
talk about
in front of
a lot of
lots of
U 5
1. Vieát : write (v) writer (n)
2. söï noåi tieáng : fame (n) famous (a)
3. gaây haøo höùng : excite (v) excited (a)
exciting (a)
4. troø vui : fun (n) funny (a)
5. tieáng oàn : noise (n) noisy (a) noisily
(adv)
6. naêng löôïng : energy (n) energetic (a)
7. nöôùc Myõ : America (n) American (a)
be interested in
learn about
be good at
the price of
at recess
tell about
take part in
listen to
at the same time
all over the world
U 3
1. thoûai maùi : comfort (v)
comfortable (a)
2. deã thöông : love (n) lovely (a)
3. maøu : color (n) colorful (a)
4. khuûng khieáp : awful (a)
look at
look after : chaêm soùc
in the bathroom / the
kitchen
on the farm
in the countryside
U 6
1. thö giaõn : relax (v) relaxation (n)
2. thu thaäp : collect (v)
collection (n) boä söu taäp
collector (n) ngöôøi söu taäp
3. toå chöùc : celebrate (v) celebration (n)
Từ vựng anh 7 - Trang 2
Từ vựng anh 7 - Người đăng: Anan DO
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Từ vựng anh 7 9 10 337