Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng chủ đề Crime

Được đăng lên bởi Huyền Yuu Tabism
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TOPIC: CRIME (TỘI PHẠM)
Police and Crime Prevention (Cảnh sát và sự ngăn chặn tội phạm)
The job of the polices: công việc của cảnh sát
Catch criminals: bắt tội phạm
Prevent crime: ngăn chặn tội phạm
Make communities safer: làm cho xã hội an toàn hơn
Police officers on the streets: lực lượng cảnh sát trên các đường phố
Focus on young people who have dropped out of school: để ý tới những thanh
niên trẻ bỏ học
Become involved with gangs: kết bè phái với các băng nhóm
Pose a threat to society: gây ra sự đe đọa đối với xã hội
Punishments/ Prisons (sự trừng phạt/ nhà tù)
Fines: hình thức phạt tiền
Minor crimes: những tội không nghiêm trọng
Serious crimes: những tội nghiêm trọng
Be put in prison = be sent to prison: bị bỏ tù
Ensure the safety of other citizens: đảm bảo sự an toàn cho những công dân khác
A criminal record: tiền án, tiền sự
Be released: được phóng thích (được ra tù)
Rehabilitation (sự phục hồi nhân cách):
Prisoners receive education of vocational training: tù nhân nhận được sự giáo
dục hướng nghiệp
Learn personal skills and specific job skills: học các kỹ năng cá nhân và các kỹ
năng nghề nghiệp cụ thể
Make them better citizens: làm cho họ trở thành những công dân tốt hơn
Rehabititated prisoners are less likely to re-offend: tù nhân được giáo dục phục
hồi nhân cách sẽ ít có xu hướng tái phạm tội lỗi.

Change offenders’ attitudes toward society and family: thay đổi thái độ nhìn nhận
của tội phạm trước xã hội và gia đình
Have lower chance of reinforcing each other’s antisocial and criminal
behaviours in group situations: có ít cơ hội để gia tăng các hành vi phạm tội và
chống lại xã hội theo nhóm. (bởi vì họ được giáo dục trong tù).
Become productive members of society: trở thành thành viên có thể tạo ra năng
suất cho xã hội (vì được hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong tù)

Capital punishment = death penalty (án tử hình)
Fear of the death penalty stops people from committing offences: nỗi sợ hãi án tử
hình ngăn chặn người ta phạm tội
Crime is not tolerated: tội phạm không thể tha thứ
Form of revenge: hình thức của sự báo thù
Cannot pose a threat to others: không thể gây ra mối đe dọa cho những người
khác
Against capital punishment (ý kiến phản đối án tử hình):
Innocent people could be wrongly convicted and executed: người vô tội có thể bị
kết án sai và bị xử tử hình
Create a violent culture and encourage revenge: hình tạo ra một nền văn hóa bạo
lực và khuyến khích sự báo thù
We have no right to take another human life: chúng ta không có ...
TOPIC: CRIME (TỘI PHẠM)
Police and Crime Prevention (Cảnh sát và sự ngăn chặn tội phạm)
The job of the polices: công việc của cảnh sát
Catch criminals: bắt tội phạm
Prevent crime: ngăn chặn tội phạm
Make communities safer: làm cho xã hội an toàn hơn
Police officers on the streets: lực lượng cảnh sát trên các đường phố
Focus on young people who have dropped out of school: để ý tới những thanh
niên trẻ bỏ học
Become involved with gangs: kết bè phái với các băng nhóm
Pose a threat to society: gây ra sự đe đọa đối với xã hội
Punishments/ Prisons (sự trừng phạt/ nhà tù)
Fines: hình thức phạt tiền
Minor crimes: những tội không nghiêm trọng
Serious crimes: những tội nghiêm trọng
Be put in prison = be sent to prison: bị bỏ tù
Ensure the safety of other citizens: đảm bảo sự an toàn cho những công dân khác
A criminal record: tiền án, tiền sự
Be released: được phóng thích (được ra tù)
Rehabilitation (sự phục hồi nhân cách):
Prisoners receive education of vocational training: tù nhân nhận được sự giáo
dục hướng nghiệp
Learn personal skills and specific job skills: học các kỹ năng cá nhân và các kỹ
năng nghề nghiệp cụ thể
Make them better citizens: làm cho họ trở thành những công dân tốt hơn
Rehabititated prisoners are less likely to re-offend: tù nhân được giáo dục phục
hồi nhân cách sẽ ít có xu hướng tái phạm tội lỗi.
Từ vựng chủ đề Crime - Trang 2
Từ vựng chủ đề Crime - Người đăng: Huyền Yuu Tabism
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Từ vựng chủ đề Crime 9 10 581