Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng chuyên ngành xe chỉ tiếng Nhật

Được đăng lên bởi hanguyen-221290
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XE CHỈ - SANDEKKU
日本語
糸が残っているところは触らない
分からないことは聞く
モット違い区別する
区別する⇔分ける
すぐに回す
すぐに回して回す
準備だけ回さない
糸は切らない
片付ける
パア一ンを指す
このパレットはダメです
ハンドリフトが使えません
パレットに乗せる
整頓する
これは違います
本数を数える
むだは電気を消す
紙管の準備
キズがないか見る
悪い場所チェック(番号を見て書いておく)
パア一ンをぬる
パア一ンをはめる
ダメです
OK です
あと始末
掃除をする
パア一ン台車
チ一ズ台車
STP の仕事が終わったら
次、何をしますか。聞く
節電です
仲良くする
言っていること、わかりますか
説明
意味わかりますか。

ベトナム語
Chỗ còn chỉ thừa (lõi chỉ) thì không chạm vào
Cái gì không hiểu thì phải hỏi
Phân biệt các lỗi
Phân biệt ⇔ Phân loại
Cho máy chạy ngay lập tức
Chuẩn bị ngay và cho máy chạy
Chưa chuẩn bị thì không cho máy chạy
Không cắt chỉ
Dọn dẹp, thu dọn
Chỉ tay vào cuộn chỉ (xác nhận)
Tấm phản để hàng hoá lên
Không được sử dụng xe nâng
Chất lên, xếp lên phản để hàng hoá
Ngăn nắp, gọn gàng
Không phải cái này
Đếm số cuộn
Tiết kiệm điện/ không được dùng lãng phí.
Chuẩn bị lõi giấy
Nhìn xem chỉ có bị xước không
Kiểm tra chỗ xấu (nhìn số liệu và ghi vào)
Tháo lõi chỉ ra
Lắp lõi chỉ vào
Không được
Được
Sau đó sắp xếp
Quét dọn, vệ sinh
Xe đẩy lõi chỉ (Có nhiều cọc chỉ)
Xe đẩy đựng lõi chỉ (Chỉ thành phẩm)
Sau khi kết thúc công việc STP
Tiếptheo sẽ làm gì thì phải hỏi
Tiết kiệm điện
Hoà đồng với mọi người
Có hiểu tôi nói gì không?
Giải thích
Có hiểu ý nghĩa không?

...
TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XE CHỈ - SANDEKKU
糸が残っているところは触らない
Chỗ còn chỉ thừa (lõi chỉ) thì không chạm vào
分からないことは聞く
Cái gì không hiểu thì phải hỏi
モット違い区別する
Phân biệt các lỗi
区別する⇔分ける
Phân biệt Phân loại
すぐに回す
Cho máy chạy ngay lập tức
すぐに回して回す
Chuẩn bị ngay và cho máy chạy
準備だけ回さない
Chưa chuẩn bị thì không cho máy chạy
糸は切らない
Không cắt chỉ
片付ける
Dọn dẹp, thu dọn
パア一ンを指す
Chỉ tay vào cuộn chỉ (xác nhận)
このパレットはダメです
Tấm phản để hàng hoá lên
ハンドリフトが使えません
Không được sử dụng xe nâng
パレットに乗せる
Chất lên, xếp lên phản để hàng hoá
整頓する
Ngăn nắp, gọn gàng
これは違います
Không phải cái này
本数を数える
Đếm số cuộn
むだは電気を消す
Tiết kiệm điện/ không được dùng lãng phí.
紙管の準備
Chuẩn bị lõi giấy
キズがないか見る
Nhìn xem chỉ có bị xước không
悪い場所チェック(番号を見て書いておく)
Kiểm tra chỗ xấu (nhìn số liệu và ghi vào)
パア一ンをぬる
Tháo lõi chỉ ra
パア一ンをはめる
Lắp lõi chỉ vào
ダメです
Không được
OK です
Được
あと始末
Sau đó sắp xếp
掃除をする
Quét dọn, vệ sinh
パア一ン台車
Xe đẩy lõi chỉ (Có nhiều cọc chỉ)
チ一ズ台車
Xe đẩy đựng lõi chỉ (Chỉ thành phẩm)
STP の仕事が終わったら
Sau khi kết thúc công việc STP
次、何をしますか。聞く
Tiếptheo sẽ làm gì thì phải hỏi
節電です
Tiết kiệm điện
仲良くする
Hoà đồng với mọi người
言っていること、わかりますか
Có hiểu tôi nói gì không?
説明
Giải thích
意味わかりますか。
Có hiểu ý nghĩa không?
Từ vựng chuyên ngành xe chỉ tiếng Nhật - Người đăng: hanguyen-221290
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Từ vựng chuyên ngành xe chỉ tiếng Nhật 9 10 650