Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng kèm bài tập theo từng unit english 8

Được đăng lên bởi nhisociu07
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ENGLISH 8
UNIT 1
-

annoy:
annoyance:
affect:
although:
appearance:
awake:
apply for:
blond:
bathe:
bold:
character:
curly:
close friend:
confident:
carry:
classmate:
cause:
different:
dream:
dream:
dark:
Earth:
elder:
energetic:
extremely:
experience:
experienced:
fire:
fair:
generous:
grade:
get tired of:
groceries:
handsome:
hard-working:
heating:
humor:
humorous:
however:
introduce:
joke:
kind:
kettle:
ladder:
lazy:
local:
lift:
lucky:
metal:
Moon:
ma’am:
mean:

Teacher: Pham Dang

lµm khã chÞu/ lµm bùc m×nh
sù khã chÞu/ sù bùc m×nh
¶nh hëng
mÆc dï
diÖn m¹o
thøc/ thøc giÊc
nép ®¬n (xin viÖc)
vµng hoe/ mµu vµng hoe (tãc)
t¾m
hãi/ hãi ®Çu
tÝnh c¸ch
qu¨n/ xo¨n
b¹n th©n
tù tin
mang/ ®em/ mang theo
b¹n cïng líp
g©y ra
kh¸c/ kh¸c nhau
m¬/ m¬ vÒ
giÊc m¬
thÉm/ sÉm
Tr¸i §Êt
giµ h¬n/ lín h¬n
n¨ng ®éng/ hiÕu ®éng
rÊt
kinh nghiÖm
cã kinh nghiÖm
löa
tr¾ng (da)/ mµu vµng nh¹t (tãc)
réng lîng/ hµo phãng/ réng r·i
®iÓm (häc)
mÖt mái víi
hµng t¹p ho¸
®Ñp trai
ch¨m chØ
lß sëi
sù hµi híc/ sù kh«i hµi
hµi híc/ kh«i hµi
tuy nhiªn
giíi thiÖu
lêi nãi ®ïa/ chuyÖn ®ïa
tö tÕ/ tèt bông
c¸i Êm ®un níc
c¸i thang
lêi biÕng
®Þa ph¬ng
n©ng lªn/ nhÊc lªn
may m¾n
kim lo¹i
mÆt tr¨ng
bµ (tiÕng gäi th©n mËt)
bñn xØn/ keo kiÖt

SUMMER course of english 2012

1

ENGLISH 8
Teacher: Pham Dang
- Mars:
Sao Ho¶
- Mercury:
Sao Thuû
- mouse (mice):
con chuét
- next-door:
nhµ bªn c¹nh/ bªn c¹nh nhµ
- orphan:
trÎ må c«i
- orphanage:
tr¹i trÎ må c«i
- outgoing:
cëi më/ th©n thiÖn/ dÔ hoµ ®ång
- person:
ngêi
- planet:
hµnh tinh
- please:
vui lßng/ lµm hµi lßng
- photograph:
¶nh/ bøc ¶nh
- principal:
thÇy hiÖu trëng
- peace:
hoµ b×nh/ yªn b×nh
- qualification:
b»ng cÊp
- rise:
mäc lªn/ nh« lªn
- reserved:
kÝn ®¸o/ dÌ dÆt
- reach:
tíi/ ch¹m tíi
- receive:
nhËn ®îc
- Sun:
MÆt trêi
- selfish:
Ých kû
- shy:
xÊu hæ
- star:
ng«i sao
- star fruit:
qu¶ khÕ
- same:
gièng/ gièng nhau/ t¬ng tù
- silly:
ngí ngÈn/ ngèc
- spider:
con nhÖn
- suit:
bé complª
- switch on:
bËt/ më
- sense of humor: ãc hµi híc
- seem:
dêng nh/ cã vÎ
- skirt:
v¸y
- slim:
m¶nh dÎ/ ngêi thanh m¶nh
- sociable:
chan hoµ/ hoµ ®ång
- straight:
th¼ng (tãc)
- show around:
híng dÉn tham quan/ ®i th¨m
- thin:
gÇy/ èm (c¬ thÓ)
- unlike:
kh«ng gièng nh/ kh¸c víi
- ugly:
xÊu/ xÊu xÝ
- volunteer:
ngêi t×nh nguyÖn/ xung phong
- voluntary:
t×nh nguyÖn/ xung phong
----------------------------------------------------------------------------------Ex 1: Nhãm c¸c tõ cho sau ®©y vµo ®óng cét cña cña chóng.
Kind/ short/ fair/ sociable/ thin/ straight/ generous...
E NGLISH 8
Teacher: Pham Dang
UNIT 1
- annoy: lµm khã chÞu/ lµm bùc m×nh
- annoyance: sù khã chÞu/ sù bùc m×nh
- affect: ¶nh hëng
- although: mÆc dï
- appearance: diÖn m¹o
- awake: thøc/ thøc giÊc
- apply for: nép ®¬n (xin viÖc)
- blond: vµng hoe/ mµu vµng hoe (tãc)
- bathe: t¾m
- bold: hãi/ hãi ®Çu
- character: tÝnh c¸ch
- curly: qu¨n/ xo¨n
- close friend: b¹n th©n
- confident: tù tin
- carry: mang/ ®em/ mang theo
- classmate: b¹n cïng líp
- cause: g©y ra
- different: kh¸c/ kh¸c nhau
- dream: m¬/ m¬ vÒ
- dream: giÊc m¬
- dark: thÉm/ sÉm
- Earth: Tr¸i §Êt
- elder: giµ h¬n/ lín h¬n
- energetic: n¨ng ®éng/ hiÕu ®éng
- extremely: rÊt
- experience: kinh nghiÖm
- experienced: cã kinh nghiÖm
- fire: löa
- fair: tr¾ng (da)/ mµu vµng nh¹t (tãc)
- generous: réng lîng/ hµo phãng/ réng r·i
- grade: ®iÓm (häc)
- get tired of: mÖt mái víi
- groceries: hµng t¹p ho¸
- handsome: ®Ñp trai
- hard-working: ch¨m chØ
- heating: lß sëi
- humor: sù hµi híc/ sù kh«i hµi
- humorous: hµi híc/ kh«i hµi
- however: tuy nhiªn
- introduce: giíi thiÖu
- joke: lêi nãi ®ïa/ chuyÖn ®ïa
- kind: tö tÕ/ tèt bông
- kettle: c¸i Êm ®un níc
- ladder: c¸i thang
- lazy: lêi biÕng
- local: ®Þa ph¬ng
- lift: n©ng lªn/ nhÊc lªn
- lucky: may m¾n
- metal: kim lo¹i
- Moon: mÆt tr¨ng
- ma’am: bµ (tiÕng gäi th©n mËt)
- mean: bñn xØn/ keo kiÖt
SUM MER cour se o f e ngli sh 2 012
1
Từ vựng kèm bài tập theo từng unit english 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng kèm bài tập theo từng unit english 8 - Người đăng: nhisociu07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Từ vựng kèm bài tập theo từng unit english 8 9 10 608