Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng ngân hàng tiếng Hàn

Được đăng lên bởi KoTu Re
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
은행 용어 - Từ chuyên môn Ngân Hàng
(집: nhà riêng (냐.리엥)
개인 : cá nhân (까.년)
거주자 : người cư trú (응으어이.끄.쭈)
계좌 개선신청서 :giấy đăng ký mở tài khoản (여이.당.끼.머.따이.콴)
계좌번호: số tài khoản (소.따이.콴)
계좌종류: loại tài khoản (롸이.따이.산)
과세코드: mã số thuế (마.소.투에)
교환율 : tỷ giá (띠.야)
국내 송금시 작성: chuyển tiền (쭈엔.띠엔)
국적: quốc tịch (꾸옥.띠익)
그외 수수료: phí tại ngân hàng khác (피.따이.응언.항.칵)
그이)
금액: số tiền (소.띠엔)
기타: khác (칵)
대부 이자율: lãi vay (라이.바이)
대표사무소: văn phòng đại diện (반.퐁.다이.지엔)
만료일: ngày hết hạn (응아이.헽.한)
무한책임회사: doanh nghiệp tư nhân (요아잉.응이엡.뜨.년)
반제하다: bồi hoàn (보이.환)
발행기관: nơi cấp (너이.껍)
법인 :công ty (꽁. 띠)
법인인감: mẫu dấu công ty (머우.여우.꽁.띠)
변경:sửa đổi bổ sung (스어.도이.보.숭)
보낼실 때 수수료: phí tại ngân hàng…(ngân hàng gửi) (피.따이.응언.항 ...응언.항.
비거주자 : người không cư trú (응으어이.콩.끄.쭈)
비밀번호: mật mã (멑.마)

Bản Quyền thuộc: 


사업목적 : lĩnh vực hoạt động (리잉.븍.홭.동)
사업자번호: giấy phép kinh doanh số (여이.팹.끼잉.요아잉.소)
사업형태 : loại hình kinh doanh (롸이.히잉.끼잉.요아잉)
생년월일: ngày sinh (응아이.시잉)
서명: chữ ký mẫu chủ tài khản (쯔.끼.머우.쭈.따이.콴)
서명: chữ ký(쯔.끼)
성명 : họ tên (호.뗀)
성명 : tên (뗀)
송금 받는 은행: ngân hàng thụ hưởng (응언.항.투.흐엉)
송금 받는 이(수취인): đơn vị thụ hưởng (던.비.투.흐엉)
송금 보내는 이(신청인): đơn vị chuyển tiền (던.비.쭈엔.띠엔)
송금 신청서: giấy chuyển tiền (여이.쭈엔.띠엔)
수수료 부담: phí ngân hàng (피.응언.항)
수수료: phí ngân hàng (피.응안.항)
수취인 : do người nhận chịu (요.응으어이.년.흐엉)
수취인: người thụ hưởng (응으어이.투.흐엉)
수표: séc (색)
신규: mới (머이)
신분증명서: chứng minh thư (쯩.미잉.트)
신청인 :do người chuyển chịu (요.응으어이.쭈엔.찌우)
신청인: chủ tài khoản(쭈.따이.콴)
실수령인 본인서명: người nhận tiền (응으어이.년.띠엔)
여권발급일: ngày cấp (응아이.껍)
여권번호 : số hộ chiếu (소.호.찌에우)
연락사무소: hợp đồng hợp tác kinh doanh (헙.동.헙.딱.끼잉.요아잉)
영수증: biên nhận (비엔.년)
예금 부족: khấu chi (커우.찌)

Bản Quyền thuộc: 


예금주 본인서명: chữ ký chủ tài khoản (쯔.끼.주.따이.콴)
예금주: tên tài khoản (뗀.따이.콴)
예금하다: ký gửi (끼.그이)
외국투자법인: 100% vốn nước ngoài (100 펀짬.본.느억.응와이)
외국환 : ngoại hối (응와이.호이)
요구불: tiền gửi không kỳ hạn (띠엔.그이.콩.끼.한) = 보통예금: vãng lai (방.라이)
원금: vốn (본)
위임받은 자: họ tên người lĩnh tiền (호.뗀.응으어이.리잉.띠엔)
위임자: người ủy quyền (응으어이.위.꾸엔)
위임장: giấy uỷ quyền (여이.위.꾸엔)
유한책임회사: công ty trách nhiệm hữu hạn (꽁.띠.짜익.니엠.흐우.한)
은행명: tên ngân hàng (뗀.응언.항)
이자: lãi (라이)
인감: dấu công ty (여우.꽁.띠)
인출하다: rút tiền (뤁.띠엔)
잔고 : tiền còn trong tài khoản (띠엔.꼰.쫑.따이.콴)
잔돈 교환 :đổi tiền lẻ (도이.띠엔.래)
전화번호 : số điện thoại (소.디엔.톼이)
정기예금: tiền gửi có kỳ hạn (띠엔.그이.꼬.끼.한)
정기적금: tiền gửi tiết kiệm định kỳ (띠엔.그이.띠엩.끼엠.디잉.끼)
주소 : đị...
www.vietnameseforkorean.com
은행 용어 - T chuyên môn Ngân Hàng
(: nhà riêng (.리엥)
개인 : cá nhân (.)
거주자 : người cư trú (응으어이..)
계좌 개선신청서 :giy đăng ký m tài khon (여이....따이.)
계좌번호: s tài khon (.따이.)
계좌종류: loi tài khon (롸이.따이.)
과세코드: mã s thuế (..투에)
교환율 : t giá (.)
국내 송금시 작성: chuy
n tin (쭈엔.띠엔)
국적: quc tch (꾸옥.띠익)
그외 수수료: phí ti ngân hàng khác (.따이.응언..)
그이)
금액: s tin (.띠엔)
기타: khác ()
대부 이자율: lãi vay (라이.바이)
대표사무소: văn phòng đại din (..다이.지엔)
만료일: ngày hết hn (응아이..)
무한책임회사: doanh nghip tư nhân (요아잉.응이엡..)
반제하다: b
i hoàn (보이.)
발행기관: nơi cp (너이.)
법인 :công ty (. )
법인인감: mu du công ty (머우.여우..)
변경:sa đổi b sung (스어.도이..)
보낼실 수수료: phí ti ngân hàng…(ngân hàng gi) (.따이.응언. ...응언..
비거주자 : người không cư trú (응으어이...)
비밀번호: mt mã (.)
Bn Quyn thuc: www.vietnameseforkorean.com
Từ vựng ngân hàng tiếng Hàn - Trang 2
Từ vựng ngân hàng tiếng Hàn - Người đăng: KoTu Re
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Từ vựng ngân hàng tiếng Hàn 9 10 354