Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi baobkit
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
How to do sth : cách để làm gì
It is + adj + enough + to V : …..đủ……….. để làm gì……….
It is + too + adj + to V : …..quá ………..để làm gì……….
To a place : đến một nơi nào
To abide by : tôn trọng
To account for : chiếm, giải thích
To accuse sb of sth : tố cáo ai về tội gì
To accustomed to doing : dần quen với việc gì
To act on st : có tác động đến cái gì
To act on st : hành động theo cái gì
To adapt oneself to (a situation) : thích nghi vào một hoàn cảnh
To add st to another : thêm một vật vào một vật khác
To adhere to : đính vào, bám vào
To advance in : tấn tới
To advance on : trình bày
To advance to : tiến đến
To advise sb not to do sth : khuyên ai đừng làm gì
To advise sb to do sth : khuyên ai làm gì
To agree on sth : đồng ý với điều gì
To agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
To agree with someone on (about) something : đồng ý với ai về cái gì
To aim at : nhắm vào (một mục đích nào đó)
To allow doing st : cho phép việc gì
To allow for : tính đến, xem xét đến
To angry with sb : giận dỗi ai
To answer for : chịu trách nhiệm về
To answer to : hợp với
To apologize to sb for st : xin lỗi ai về cái gì
To approve of : tán thành về
To argue with sb about st : tranh cãi với ai về điều gì
To arrange for : sắp xếp cho
To arrive at : đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như : nhà ở, bến xe, sân bay, .. )
To arrive in : đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như : thành phố, quốc gia, ... )
To ask after : hỏi thăm sức khỏe
To ask for : hỏi xin ai cái gì
To ask sb in/ out : cho ai vào/ ra

To ask sb to do st : yêu cầu ai làm gì
To attend on (upon) : hầu hạ
To attend to : chú ý đến
To back up : ủng hộ, nâng đỡ
To be able to : có thể làm gì
To be able to deal with sb/sth : để có thể đối phó với ai/cái gì
To be above sb in the examination list : thi đậu cao hơn ai
To be acceptable to : có thể chấp nhận
To be accustomed to doing st : quen làm việc gì
To be acquainted with sb : quen biết ai
To be addicted to : đam mê
To be afraid of : sợ vì điều gì ko tốt xảy ra
To be against sb : chống lại ai
To be agreeable to : có thể đồng ý
To be amazed at : ngạc nhiên về
To be angry/ annoyed with sb (about/ at sth) : giận dữ với ai/ cái gì về điều gì/ bực mình
To be anxious about st : nôn nóng, lo lắng về điều gì
To be anxious for sth to do st : thiết tha mong ước
To be appropriate for : thích hợp cho
To be aqual to : ngang bằng với
To be ashamed of st : xấu hổ về điều gì
To be astonished at st : kinh ngạc về điều gì
To be at war with ( a country)
To be available at/ on : s...



!"#$
%%&'()
*("+,-
%*./0#
1/2/3
4#"
#
!*56-/#,
(7#/8/#/89
(-/+%/
/:2
/(%&
/""
/%9&7;
/%9&7
(<=/20
(<=/2+>!/2+.
(5%6<=/2/0
?/5#@-46
!A!/3
*(-"+BBA"
(&%8C
(*(D(3/0
(>!/2
!E%*(BC/0
!!(/*/0
(%%(F/2/00
((*(?!B"!
((/"5$4+#9/GD=HIJ+%"B+K%&+6
((/"5#$+#9/GD=(#2I!.+.+6
9*(HLM9H
9*(HB
9%N/N(
Từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng Anh - Người đăng: baobkit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh 9 10 622