Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi 13142234
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470

WORD

MEAN

Các TRẠNG TỪ/CỤM TỪ/TỪ hay xuất hiện trong đáp án:
+ regularly: thường xuyên
+ quickly: nhanh chóng
+ finally: cuối cùng
+ currently: hiện nay
+ recently: gần đây
+ consistently: kiên định, nhất quán, kiên quyết, cứng rắn
+ flexibility: linh hoạt, linh động
+ already: đã rồi
+ (Un)usually: (bất thường) thường xuyên
+ dramatically/significantly/considerably: đột ngột, đáng kể
+ occasionally: thỉnh thoảng
+ relatively: tương đối
+ absolutely: hoàn toàn, tuyệt đối
+ accordingly: thích hợp
+ promptly/rapidly: nhanh chóng, chính xác
+ completely: hoàn thành, hoàn toàn
+ conveniently: thuận tiện
+ directly: trực tiếp
+ easily: dễ dàng
+ effectively/efficiently: hiệu quả, hiệu lực
+ exclusively: độc quyền, riêng biệt, dành riêng
+ finally: cuối cùng
+ highly: cao
+ immediately: ngay lập tức
+ mutually: lẫn nhau
+ shortly = soon: sớm/trong thời gian ngắn
+ temporarily: tạm thời
+ previously: trước đây
+ definitely: dứt khoát, chắc chắn, rõ ràng
+ Once ==> 70% Đáp án đúng
+ Primarily/primary: chính, chủ yếu, quan trọng
+ feature: tính năng, chức năng, đặc biệt, đặc chưng, riêng biệt
+ Present/Represent/Presence: có mặt, đại diện, hiện nay
+ outstanding: nổi bật, xuất sắc/ số dư còn nợ/tiền chưa trả
+ advancement: sự thăng chức, tiên tiến, tiến bộ
+ remaining: còn lại

Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470
+ overwhelming: lớn, rất lớn
+ characteristic: đặc điểm đặc trưng, đặc tính
+ sales representative: đại diện bán hàng
+ acceptable form of payment
+ exceed target/goal
+ plats ==> grow
+ Process….into
+ expert in the field
+ After/Before/upon/When + Ving (V3/Ved + by O)
==> Xuất hiện 90% ở đáp án là đáp án đúng. Nếu có 2 đáp án trên trùng nhau thì ==>
DỊCH các đáp án trạng từ khác LOẠI
Các Danh từ ĐẶC BIỆT cần nhớ:
- assembly line: dây chuyền sản xuất
- pay increase: sự tăng lương
- financial aid: hỗ trợ tài chính
- potential: tiền năng
- removal: sự xóa bỏ
- renewal: sự đổi mới
- arrival: sự đến
- proposal: đề xuất
- approval: sự chấp thuận
- Critic: sự chỉ trích
- building: tòa nhà
- planning: kế hoạch
- funding: gây quỹ
- finding: sự tìm ra
- holding: sở hữu, cầm giữ, nắm giữ
- objective: mục tiêu, khách quan
- initiative: sáng kiến, sáng tạo
- alternative: sự thay thế
1. Be close to Ving = Be about to V
Sắp sửa làm gì
2. As a WHOLE
Toàn bộ
3. contribute/sponsor/support/help ==>
Đóng góp/hỗ trợ/hỗ trợ/giúp đỡ ==> hào
Generous/appreciate/exceptional
phóng/cảm kích/đặc biệt
4. Housing development
Sự ph...
Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470
WORD
MEAN
Các TRNG T/CM T/T hay xut hiện trong đáp án:
+ regularly: thường xuyên
+ quickly: nhanh chóng
+ finally: cui cùng
+ currently: hin nay
+ recently: gần đây
+ consistently: kiên định, nht quán, kiên quyết, cng rn
+ flexibility: linh hoạt, linh động
+ already: đã rồi
+ (Un)usually: (bt thường) thường xuyên
+ dramatically/significantly/considerably: đột ngột, đáng kể
+ occasionally: thnh thong
+ relatively: tương đối
+ absolutely: hoàn toàn, tuyệt đối
+ accordingly: thích hp
+ promptly/rapidly: nhanh chóng, chính xác
+ completely: hoàn thành, hoàn toàn
+ conveniently: thun tin
+ directly: trc tiếp
+ easily: dng
+ effectively/efficiently: hiu qu, hiu lc
+ exclusively: độc quyn, riêng bit, dành riêng
+ finally: cui cùng
+ highly: cao
+ immediately: ngay lp tc
+ mutually: ln nhau
+ shortly = soon: sm/trong thi gian ngn
+ temporarily: tm thi
+ previously: trước đây
+ definitely: dt khoát, chc chn, rõ ràng
+ Once ==> 70% Đáp án đúng
+ Primarily/primary: chính, ch yếu, quan trng
+ feature: tính năng, chức năng, đặc bit, đặc chưng, riêng biệt
+ Present/Represent/Presence: có mặt, đại din, hin nay
+ outstanding: ni bt, xut sc/ s dư còn nợ/tiền chưa trả
+ advancement: s thăng chức, tiên tiến, tiến b
+ remaining: còn li
từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng tiếng Anh - Người đăng: 13142234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
từ vựng tiếng Anh 9 10 854