Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Thường
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2540 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh
To¸n häc
( Mathematics)
Stt

TiÕng anh

A

Abscissa axis
Acute angle
Add
Addend
Addition
Angle
Area
Arthimetical Progression
Axis of ordinates
Base
Base of logarithm
Bisectrix
Body
Broken line
Cathetus
Centre
Centre angle
Chord
Cicular sector
Cicular segment
Circle
Circle
Circle of curvature
Coefficient
Common Fraction
Common Logarithm
Concial surface
Cone
Cone angle
Coordinate axis
Cosecant
Cosine
Cotangent
Cube
Curvature
Curve hoÆc Curved line
Cycloid
Cylinder
Cylindrical surface
Decimal fraction
Denominator
Diagonal

B

C

D

Phiªn ©m

TiÕng ViÖt
Trôc hoµnh
Gãc nhän
Céng
Sè céng
PhÐp céng
Gãc
DiÖn tÝch
CÊp sè céng
Trôc tung
C¬ sè
C¬ sè Logarit
§êng ph©n gi¸c
VËt thÓ, khèi
§êng gÊp khóc
C¹nh gãc vu«ng
T©m ®êng trßn
Gãc ë t©m
D©y cung
Cung
Cung bÞ chÆn
H×nh trßn
§êng trßn
§êng cong trßn
HÖ sè
Ph©n sè tèi gi¶n
Logarit thËp ph©n
MÆt c«n
H×nh nãn
Gãc ë ®Ønh
Trôc to¹ ®é
C«secan
Cos
Cotang
Khèi lËp ph¬ng
§é cong
§êng cong
§êng Xiclãit
H×nh trô
MÆt trô
Sè thËp ph©n
MÉu sè
§êng chÐo

Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y

1

-

Chó
thÝc
h
53
78
4
5
3
77
124
22
54
36
39
82
135
76
88
100
108
107
103
105
98
99
111
50
27
42
130
142
144
52
63
59
61
136
112
97
117
141
129
30
29
91

Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó

Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh
Diagram of function
Diameter
Difference
Differential
Differentiate
Differentiation
Digit
Dirivative
Divide
Division
E Ellipse
Envelope
Equation
Equilateral triangle
Exponent
Extract Root
Extracting of Root
F Factor
Find an anti’ logarithm
Finding of an anti’
logarithm
Fraction
Frustum of a cone
Frustum of pyramid
Function
G Generatix
Geometrical Progression
H Helical surface
Helix
Helix angle
Helix lead
Hyperbola
Hypotenuse
I Integate
Integral
Integration
Involute
Isosceles triangle
L Line
Logarithm
M Median
Multipli
Multiplication
N Natural logarithm
Negative number
Normal
Number
Numerator
O Obtuse angle

§å thÞ hµm sè
§êng kÝnh
HiÖu sè
Vi ph©n
LÊy ®¹o hµm
Sù lÊy ®¹o hµm
Ch÷ sè
§¹o hµm
Chia
PhÐp chia
H×nh ElÝp
§êng bao
Ph¬ng tr×nh
Tam gi¸c ®Òu
Sè mò
Khai c¨n
Sù khai c¨n
Thõa sè
Khö logarit
Sù khö logarit

51
102
9
64
67
66
2
65
16
15
114
123
56
86
35
48
47
12
45
44

Ph©n sè, thËp ph©n
H×nh nãn côt
H×nh chãp côt
Hµm sè
§êng sinh
CÊp sè nh©n
MÆt xo¾n èc
§êng xo¾n
Gãc xo¾n
Híng xo¾n
§êng Hyperbol
C¹nh huyÒn
LÊy tÝch ph©n
TÝch ph©n
Sù lÊy tÝch ph©n
§êng th©n khai
Tam gi¸c c©n
§êng
L«garit
§êng trung tuyÕn
Nh©n
phÐp nh©n
Logarit tù nhiªn
...
Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh
To¸n häc
( Mathematics)
Stt TiÕng anh Phiªn ©m TiÕng ViÖt
Chó
thÝc
h
A
Abscissa axis
Trôc hoµnh 53
Acute angle
Gãc nhän 78
Add
Céng 4
Addend
Sè céng 5
Addition
PhÐp céng 3
Angle
Gãc 77
Area
DiÖn tÝch 124
Arthimetical Progression
CÊp sè céng 22
Axis of ordinates
Trôc tung 54
B
Base
C¬ sè 36
Base of logarithm
C¬ sè Logarit 39
Bisectrix
§êng ph©n gi¸c 82
Body
VËt thÓ, khèi 135
Broken line
§êng gÊp khóc 76
C
Cathetus
C¹nh gãc vu«ng 88
Centre
T©m ®êng trßn 100
Centre angle
Gãc ë t©m 108
Chord
D©y cung 107
Cicular sector
Cung 103
Cicular segment
Cung bÞ chÆn 105
Circle
H×nh trßn 98
Circle
§êng trßn 99
Circle of curvature
§êng cong trßn 111
Coefficient
HÖ sè 50
Common Fraction
Ph©n sè tèi gi¶n 27
Common Logarithm
Logarit thËp ph©n 42
Concial surface
MÆt c«n 130
Cone
H×nh nãn 142
Cone angle
Gãc ë ®Ønh 144
Coordinate axis
Trôc to¹ ®é 52
Cosecant
C«secan 63
Cosine
Cos 59
Cotangent
Cotang 61
Cube
Khèi lËp ph¬ng 136
Curvature
§é cong 112
Curve hoÆc Curved line
§êng cong 97
Cycloid
§êng Xiclãit 117
Cylinder
H×nh trô 141
Cylindrical surface
MÆt trô 129
D
Decimal fraction
Sè thËp ph©n 30
Denominator
MÉu sè 29
Diagonal
§êng chÐo 91
Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y - Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó
1
Từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng Anh - Người đăng: Nguyễn Văn Thường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh 9 10 722