Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

Được đăng lên bởi Tâm Thư
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ
=============================
Share về liền đi, trôi mất thì uổng ^^
1. revenue: thu nhập
2. interest: tiền lãi
3. withdraw: rút tiền ra
4. offset: sự bù đáp thiệt hại
5. treasurer: thủ quỹ
6. turnover: doanh số, doanh thu
7. inflation: sự lạm phát
8. Surplus: thặng dư
9. liability: khoản nợ, trách nhiệm
10. depreciation: khấu hao
11. Financial policies : chính sách tài chính
12. Home/ Foreign maket : thị trường trong nước/ ngoài nước
13. Foreign currency : ngoại tệ
14. Circulation and distribution of commodity : lưu thông phân phối hàng hoá
15. price_ boom : việc giá cả tăng vọt
16. hoard/ hoarder : tích trữ/ người tích trữ
17. moderate price : giá cả phải chăng
18. monetary activities : hoạt động tiền tệ
19. speculation/ speculator : đầu cơ/ người đầu cơ
20. dumping : bán phá giá
21. economic blockade : bao vây kinh tế
22. guarantee :bảo hành
23. insurance : bảo hiểm
24. embargo : cấm vận
25. account holder : chủ tài khoản
26. conversion : chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
27. tranfer : chuyển khoản
28. agent : đại lý, đại diện
29. customs barrier : hàng rào thuế quan
30. invoice : hoá đơn
31. mode of payment : phuơng thức thanh toán
32. financial year : tài khoán
33. joint venture : công ty liên doanh
34. instalment : phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
35. mortage : cầm cố , thế nợ
36. share : cổ phần
37. shareholder : người góp cổ phần
38. earnest money : tiền đặt cọc

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

payment in arrear : trả tiền chậm
confiscation : tịch thu
preferential duties : thuế ưu đãi
National economy : kinh tế quốc dân
Economic cooperation : hợp tác ktế
International economic aid : viện trợ ktế qtế
Embargo : cấm vận
Macro-economic : kinh tế vĩ mô
Micro-economic : kinh tế vi mô
Planned economy : ktế kế hoạch
Market economy : ktế thị trường
Regulation : sự điều tiết
The openness of the economy : sự mở cửa của nền ktế
Rate of economic growth : tốc độ tăng trưởng ktế
Average annual growth : tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
Capital accumulation : sự tích luỹ tư bản
Indicator of economic welfare : chỉ tiêu phúc lợi ktế
Distribution of income : phân phối thu nhập
Real national income : thu nhập quốc dân thực tế
Per capita income : thu nhập bình quân đầu người
Gross National Product ( GNP) : Tổng sản phẩm qdân
Gross Dosmetic Product (GDP) : tổng sản phẩm quốc nội
Supply and demand : cun...
Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ
=============================
Share về liền đi, trôi mất thì uổng ^^
1. revenue: thu nhập
2. interest: tiền lãi
3. withdraw: rút tiền ra
4. offset: sự bù đáp thiệt hại
5. treasurer: thủ quỹ
6. turnover: doanh số, doanh thu
7. inflation: sự lạm phát
8. Surplus: thặng dư
9. liability: khoản nợ, trách nhiệm
10. depreciation: khấu hao
11. Financial policies : chính sách tài chính
12. Home/ Foreign maket : thị trường trong nước/ ngoài nước
13. Foreign currency : ngoại tệ
14. Circulation and distribution of commodity : lưu thông phân phối hàng hoá
15. price_ boom : việc giá cả tăng vọt
16. hoard/ hoarder : tích trữ/ người tích trữ
17. moderate price : giá cả phải chăng
18. monetary activities : hoạt động tiền tệ
19. speculation/ speculator : đầu cơ/ người đầu cơ
20. dumping : bán phá giá
21. economic blockade : bao vây kinh tế
22. guarantee :bảo hành
23. insurance : bảo hiểm
24. embargo : cấm vận
25. account holder : chủ tài khoản
26. conversion : chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
27. tranfer : chuyển khoản
28. agent : đại lý, đại diện
29. customs barrier : hàng rào thuế quan
30. invoice : hoá đơn
31. mode of payment : phuơng thức thanh toán
32. financial year : tài khoán
33. joint venture : công ty liên doanh
34. instalment : phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
35. mortage : cầm cố , thế nợ
36. share : cổ phần
37. shareholder : người góp cổ phần
38. earnest money : tiền đặt cọc
Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - Trang 2
Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - Người đăng: Tâm Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Từ vựng TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ 9 10 112