Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng anh lớp 6

Được đăng lên bởi trannhatkhanhnguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UNIT 1 GREETINGS
Word

Transcript

Class

Meaning

Example

Hello

/he'lou/

int.

Xin chào

Hi

/hai/

int.

Xin chào

Good
morning

/gud
'mɔ:niɳ/

int.

Xin chào (dùng cho buổi sáng)

Good
afternoon

/gud
'ɑ:ftə'nu:n/

int.

Xin chào (dùng cho buổi chiều)

Good
evening

/gud i':vniɳ/

int.

Xin chào (dùng cho buổi tối)

I

/ai/

pron.

tôi, mình, tớ

I am a student.

we

/wi:/

pron.

chúng tôi, chúng ta

We are students.

You

/ju:/

pron.

bạn, các bạn, anh, các anh,
ông,...

You are very kind.

He

/hi:/

pron.

anh ấy, chú ấy, bác ấy, cậu
ấy,...(dùng cho nam giới)

He is 10 years old and

She

/ʃi:/

pron.

Cô ấy, bà ấy,bạn ấy,...(dùng
cho nữ giới)

Daisy is my friend. She

It

/it/

pron.

nó

They

/ðei/

pron.

họ, bọn họ, bọn chúng,...

They are my friends.

my

/mai/

poss.adj.

của tôi

My name is Andy.

your

/jɔ:/

poss.adj.

của bạn

our

/'auə/

poss.adj.

của chúng tôi

his

/hiz/

poss.adj.

của anh ấy, của cậu ấy, của
chú ấy,của ông ấy,...

His pen is very nice.

her

/hə:/

poss.adj.

của cô ấy, của bà ấy, của em
ấy,...

Her pen is very nice.

its

/itz/

poss.adj.

của nó, (dùng cho vật)...

their

/ðeə/

poss.adj.

của họ, của bọn họ,...

am

/æm/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động
từ BE)

Hello. My name is
Mark.
Hi, Peter.
Good morning, Miss
Hoa. How are you?
Good afternoon, Mr
Smith.
Good evening, Miss
Hoa.

he is a student.

is very kind.
This is my dog. It is very
friendly.

Your pen is very
nice.
Our school is very nice.

I have a dog. Its tail is
very long.
Their school is very
nice.
I am at home.

1

are

/a:/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động
từ BE)

You are very kind.

is

/iz/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động
từ BE)

She is a teacher.

fine

/fain/

Adj

mạnh, khỏe, tốt

I am fine.

thank

/θæɳk/

v

cảm ơn

Mr.

/'mistər/

ông, ngài,... (dùng với tên/họ
của người đàn ông)

Mrs.

/'misiz/

bà,... (dùng với tên/họ của
chồng)

Mrs. Smith is very

Ms.

/'miz/

cô, bà,...(tên/họ của người phụ
nữ đứng tuổi, có gia đình hoặc
chưa)

Ms. Sarah is my

Miss.

/'mis/

cô,...(tên/họ của người phụ nữ
trẻ, chưa có gia đình)

Good morning, Miss

Sir

/sə:/

ông, ngài

Good afternoon, Sir.

Madam

/'mædəm/

bà

Thank you very
much.
This is Mr. Brown.

old.

teacher.

Sarah.

Good afternoon,
Madam.

UNIT 2 AT SCHOOL
Word

Transcript

Class

Meaning

Example

school

/sku:l/

n

trường học

This is my school.

this

/ðis/

demons.adj/pron.

đây, cái này,
người này

This is my house.

that

/ðæt/

demons.adj/pron.

kia, cái kia,
n...
UNIT 1 GREETINGS
Word Transcript Class Meaning Example
Hello /he'lou/ int. Xin chào
Hello. My name is
Mark.
Hi /hai/ int. Xin chào
Hi, Peter.
Good
morning
/gud
'mɔ:niɳ/
int. Xin chào (dùng cho buổi sáng)
Good morning, Miss
Hoa. How are you?
Good
afternoon
/gud
'ɑ:ftə'nu:n/
int. Xin chào (dùng cho buổi chiều)
Good afternoon, Mr
Smith.
Good
evening
/gud i':vniɳ/
int. Xin chào (dùng cho buổi tối)
Good evening, Miss
Hoa.
I /ai/ pron. tôi, mình, tớ
I am a student.
we /wi:/ pron. chúng tôi, chúng ta
We are students.
You /ju:/ pron.
bạn, các bạn, anh, các anh,
ông,...
You are very kind.
He /hi:/ pron.
anh ấy, chú ấy, bác ấy, cậu
ấy,...(dùng cho nam giới)
He is 10 years old and
he is a student.
She
/ʃi:/
pron.
Cô ấy, bà ấy,bạn ấy,...(dùng
cho nữ giới)
Daisy is my friend. She
is very kind.
It /it/ pron.
This is my dog. It is very
friendly.
They /ðei/ pron. họ, bọn họ, bọn chúng,...
They are my friends.
my /mai/ poss.adj. của tôi
My name is Andy.
your
/jɔ:/
poss.adj. của bạn
Your pen is very
nice.
our /'auə/ poss.adj. của chúng tôi
Our school is very nice.
his /hiz/ poss.adj.
của anh ấy, của cậu ấy, của
chú ấy,của ông ấy,...
His pen is very nice.
her /hə:/ poss.adj.
của cô ấy, của bà ấy, của em
ấy,...
Her pen is very nice.
its /itz/ poss.adj. của nó, (dùng cho vật)...
I have a dog. Its tail is
very long.
their /ðeə/ poss.adj. của họ, của bọn họ,...
Their school is very
nice.
am /æm/ v
là, ở, thì (Thì hiện tại của động
từ BE)
I am at home.
1
Từ vựng tiếng anh lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng anh lớp 6 - Người đăng: trannhatkhanhnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Từ vựng tiếng anh lớp 6 9 10 813