Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Được đăng lên bởi phamhaphuong1996
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNIT 9 AT HOME AND AWAY
Word

Transcript

Meaning

Example

gần đây, mới

In recent years, there have been many

đây

changes.

recent

/'ri:snt/

adj

welcome

/'welk m/

v

welcome

/'welk m

back

bæk/

think of

/θiɳk əv/

v

friendly

/'frendli/

adj

delicious

/di'liʃəs/

adj

ngon

We had a delicious meal.

quite

/kwait/

adv

hoàn toàn

I quite agree.

aquarium

/ə'kweəriəm/ n

bể/ hồ nuôi cá My father has bought a new aquarium.

gift

/gift/

n

quà

He gives me a small gift.

shark

/ʃɑ:k/

n

cá mập

I have a picture of shark.

dolphin

/'dɔlfin/

n

cá heo

Dolphin is intelligent.

turtle

/'tə:tl/

rùa biển

Her sister bought her a turtle.

exit

/‘eksit/

n

lối ra

cap

/kap/

n

mũ lưỡi trai

Boys often wear cap.

poster

/'poustə/

n

áp phích

A poster is advertising the circus.

crab

/krab/

n

con cua

There are many kinds of crab.

seafood

/'si:fud/

n

diary

/'daiəri/

n

nhật kí

She writes diary every day.

rent

/rent/

v

thuê

They have to rent a house.

move(to)

/mu:v/

v

di chuyển

He is moving to the corner of a house.

/ki:p in tʌtʃ/

v

liên lạc

Do you keep in touch with her?

v

chúc mừng,
chào đón
chào mừng
bạn trở về
nghĩ về
thân thiện,
hiếu khách

hải sản, đồ
biển

She welcomed the visitors warmly.

They welcome me back.
I think of you all the time.
She is very friendly.

There are four emergency exits in the department
store.

I like seafood

keep in
touch

improve

/im'pru:v/

v cải tiến, trau dồi

I am improving my English skill.

UNIT 10 HEALTH AND HYGIENE
Word
be in a lot of pain

Transcript
/biː ɪn ǝ ǀɒt ǝv
peɪn/

Class

Meaning

Example

.

đau đớn nhiều

She was clearly in a lot of pain.

be scared of

/biː skeəd ǝv/

.

sợ

I'm scared of snakes.

broken

/ˈbrəʊkən/

adj

hư, bể, vỡ

How to mend a broken heart?

cavity

/ˈkævəti/

n

lỗ răng sâu

There is a cavity in my tooth.

check

/tʃek/

v

kiểm tra

dentist

/ˈdentɪst/

n

nha sĩ

difficult

/ˈdɪfɪkəlt/

adj

khó khăn

explain

/ɪkˈspleɪn/

v

giả thích

fill

/fɪl/

v

trám, lấp lỗ hổng

have an

/hæv ən ə

có cuộc hẹn với

appointment with ˈpɔɪntmənt wɪð/

healthy

/ˈhelθi/

adj

hurt

/hɜːt/

v

Check your work before handing it
in.
A dentist's job is taking care of
people's teeth.

She finds it very difficult to get up
early.

It was difficult to explain the
problem to beginners.

The dentist filled a cavity in my
tooth.

I have an appointment with my
doctor today.

lành mạnh, bổ

Keep healthy by eating well and

dưỡng

exercising regularly.

l...
UNIT 9 AT HOME AND AWAY
Word Transcript
Meaning
Example
recent /'ri:snt/ adj
gần đây, mới
đây
In recent years, there have been many
changes.
welcome /'welk m/ v
chúc mừng,
chào đón
She welcomed the visitors warmly.
welcome
back
/'welk m
bæk/
v
chào mừng
bạn trở về
They welcome me back.
think of
/θiɳk əv/
v nghĩ về I think of you all the time.
friendly /'frendli/ adj
thân thiện,
hiếu khách
She is very friendly.
delicious
/di'liʃəs/
adj ngon
We had a delicious meal.
quite /kwait/ adv hoàn toàn I quite agree.
aquarium /ə'kweəriəm/ n bể/ hồ nuôi cá My father has bought a new aquarium.
gift /gift/ n quà He gives me a small gift.
shark
/ʃɑ:k/
n cá mập I have a picture of shark.
dolphin
/'dɔlfin/
n cá heo Dolphin is intelligent.
turtle /'tə:tl/ rùa biển Her sister bought her a turtle.
exit /‘eksit/ n lối ra
There are four emergency exits in the department
store.
cap /kap/ n mũ lưỡi trai Boys often wear cap.
poster /'poustə/ n áp phích A poster is advertising the circus.
crab /krab/ n con cua There are many kinds of crab.
seafood /'si:fud/ n
hải sản, đồ
biển
I like seafood
diary /'daiəri/ n nhật kí She writes diary every day.
rent /rent/ v thuê They have to rent a house.
move(to) /mu:v/ v di chuyển He is moving to the corner of a house.
keep in
touch
/ki:p in tʌtʃ/
v liên lạc Do you keep in touch with her?
Từ vựng tiếng Anh lớp 7 học kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng Anh lớp 7 học kì 2 - Người đăng: phamhaphuong1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh lớp 7 học kì 2 9 10 729