Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề

Được đăng lên bởi vuthithanh304
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 7 lần
/A

T Ừ VỤNG TIÊNG A ếM Ỉ THEO CHỦ ĐIỀM

LẺ MI M ỉ - H O À N G Q U Ỷ \ G I Ỉ / Ẻ \

(hiên soạn)

TÙ VỤNG TIÉNG ANH
THEO CHỦ ĐIÉM
/

'

I •A

A

ể

^

r

^ ^\

(CÓ phiên am q uôc te)

NHÀ M AT BAN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

CÁC KÝ HIỆU PHIÊN ÂM TRONG SÁCH

KY HIEH
[>]
[>:]

[y-ì
[«]
[a:]
[e]
[A]
M
[3:]
[o]
[u:]
KY HIED
[au]
[ei]
[ai]
M
[ou]
[au]
[b]

NGUYÊN ÂM DOTS
CACHĐOC
như i nhưng ngắt hoi nhanh
i kéo dài
như 0 nhưng ngắt hơi nhanh
o kéo dài. hơi giống âm ua
như a nhưng lưót nhanh sang e
a kéo dài
e hoặc ie
a pha lẫn âm ơ
ơ
o kéo dài
u pha lẫn âm ư
u kéo dài
NGUYÊN ÂM KÉP
CACHĐỌC
ao
ê hoặc ây
ai
ua hoặc u + 0'
ô hoặc ơ + ô
âu
ia
PHỤ AM
CACHĐỌC

KY H1EU
[0]
[3]
in
[tj]
[0]
fol

đoc
đọc
đọc
đọc
đọc
đoc

như ill
nhưui
như s
như ch
như đ
như ng

VI DU
is. sit. fìn
bee. see. eel
pot. n o t hog
floor, door, horse
c a t map. and
star, far. car
red. bed. men
love, bus
about, around
sir. bird, learn
bull, sugar, put
moon, food, room
VI DU
sound, how
may, grey, way
fly. tie. lie
lotus, tour, sure
no. so. low
ponv. koala
area, year
COW .

VI DU
north, south, mouth
lage.jam. draffe
asia. occan
china chair, coach
ữie. father, brother
tank. kini>, w ins

BẢNG CHỮ CÁI TIÉNG ANH
A a
[ei]

Bb
[bi:]

C c
[si:]

D d
[di:]

E

e
[i:]

F f
[ef]

G g
[<$:]

H h
(eitfl

li
[ai]

Jj
[d3ei]

Kk
[kei]

LĨ
[el]

M m
[em]

N n
[en]

Oo
[ou]

Pp
[pi:]

Qq
[kju:]

Rr
ra:]

S s
[es]

T t
[ti:]

U u
liu:]

V v
[vi:]

W w
[‘d\blju:]

X x
[eks]

Yy
[wai]

Zz
[zed] (Ar.h)
[zi:] (Mỹ)

English vocabulary, by topic

7

Cardinal numbers - số đếm
zero

/'z ia ro u /

không (trong khâu ngữ

chì nhiệt độ)
nil

/n il/

không (dùng khi nói về

ti sô thê thao)
nought

/no:t/

"O" /o ơ / - không (phát âm như chừ

không (con số 0)

dùng trong giao tiếp, đặc

biệt là trong sỏ điện thoại)
one

/\VAn/

một

tw o

/tu :/

hai

three

/0 ri:/

ba

four

/fo:/

bốn

five

/faiv /

năm

six

/sik s/

sáu

seven

/'sevn/

bảy

eight

/eiư

tám

nine

/n ain /

chín

ten

/ten /

m ười

eleven

/i'lev n /

m ười m ột

tw elve

/tw elv /

m ười hai

thirteen

/,03:'ti:n/

m ười ba

fourteen

/fo:'ti:n/

m ười bốn

fifteen

/fifti:n /

m ười lăm

Từ \im s tienp Anh theo clni ổệ

8

sixteen

/’siks'ti :n/

m ười sáu

seventeen

/,sevn'ti:n/

m ười bày

eighteen

/ei'ti:n/

m ười tám

nineteen

/nain'ti :n/

m ười chín

tw enty

/'tw enti/

hai mươi

tw entyone

/'tw en ti'w A n /

hai mốt

tw enty tw o

/'tw enti' tu :/

hai hai

tw entythree

/'tw enti' 0 ri:/

hai ba

thirty

/'03:ti/

ba m ươi

forty

/'fo:t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng anh theo chủ đề - Người đăng: vuthithanh304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Từ vựng tiếng anh theo chủ đề 9 10 40