Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng trung

Được đăng lên bởi Trinh Le
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
個人資
料

名字(ㄗ˙)
姓

míngzi

(N)

xìng

(VA)

姓名
生日
來
公園
住
國家
中國
台灣
美國
日本
人
城市
街
路
號
號碼
電話
手機
打電話
電子郵件
結婚
年
去年
明年

xìngmíng

(N)

shēngrì

(N)

lái

(VA)

gōngyuán

(N)

zhù

(VA)

guójiā

(N)

zhōngguó

(N)

táiwān

(N)

měiguó

(N)

rìběn

(N)

rén

(N)

chéngshì

(N)

jiē

(N)

lù

(N)

hào

(M)

hàomǎ

(N)

diànhuà

(N)

shǒujī

(N)

dǎdiànhuà

(VA)

diànzǐyóujiàn

(N)

jiéhūn

(VA)

nián

(M)

qùnián

(N)

míngnián

(N)

頁 1

今年
月
日
時候
小時
點
點鐘
分
分鐘
早上(ㄕㄤ˙)
上午
中午
下午
晚上(ㄕㄤ˙)
星期
星期天/星期日
週末/周末
天
天
昨天
今天
明天
現在
夏天
冬天
秋天
春天

jīnnián

(N)

yuè

(N)

rì

(N)

shíhòu

(N)

xiǎoshí

(N)

diǎn

(M)

diǎnzhōng

(M)

fēn

(M)

fēnzhōng

(N)

zǎoshang

(N)

shàngwǔ

(N)

zhōngwǔ

(N)

xiàwǔ

(N)

wǎnshang

(N)

xīngqí

(N)

xīngqítiān/xīngqírì

(N)

zhōumò

(N)

tiān

(N)

tiān

(M)

zuótiān

(N)

jīntiān

(N)

míngtiān

(N)

xiànzài

(N)

xiàtiān

(N)

dōngtiān

(N)

qiūtiān

(N)

chūntiān

(N)

頁 2

大家
歲
年輕
老
男
男生
女
女生
先生
太太
小姐
小孩
家
家人
爸爸
媽媽
孩子
兒子
女兒
弟弟
哥哥
妹妹
姊姊/姐姐
好
真
很
太
頁 3

dàjiā

(N)

suì

(M)

niánqīng

(VS)

lǎo

(VS)

nán

(N)

nánshēng

(N)

nǚ

(N)

nǚshēng

(N)

xiānshēng

(N)

tàitai

(N)

xiǎojiě

(N)

xiǎohái

(N)

jiā

(N)

jiārén

(N)

bàba

(N)

māma

(N)

háizi

(N)

érzǐ

(N)

nǚér

(N)

dìdi

(N)

gēge

(N)

mèimei

(N)

jiějie

(N)

hǎo

(Adv)

zhēn

(Adv)

hěn

(Adv)

tài

(Adv)

非常
笑
高興
快樂
緊張
愛
喜歡
覺得
漂亮(ㄌㄧㄤ˙)
好看
可愛
胖
高
矮
瘦
第
零
一
二
兩
三
四
五
六
七
八
九
頁 4

fēicháng

(Adv)

xiào

(VA)

gāoxìng

(VS)

kuàilè

(VS)

jǐnzhāng

(VS)

ài

(VS)

xǐhuān

(VS)

juéde

(VS)

piàoliang

(VS)

hǎokàn

(VS)

kěài

(VS)

pàng

(VS)

gāo

(VS)

ǎi

(VS)

shòu

(VS)

dì

(Det)

líng

(Det)

yī

(Det)

èr

(Det)

liǎng

(Det)

sān

(Det)

sì

(Det)

wǔ

(Det)

liù

(Det)

qī

(Det)

bā

(Det)

jiǔ

(Det)

工作

十
百
千
萬
半
個
我
你/妳
您
他/她
我們
你們/妳們
他們/她們
在
在
從
是
的
誰
醫院
辦公室
工廠
工人
老師
醫生
護士
司機

shí

(Det)

bǎi

(Det)

qiān

(Det)

wàn

(Det)

bàn

(Det)

gè

(M)

wǒ

(N)

nǐ

(N)

nín

(N)

tā

(N)

wǒmen

(N)

nǐmen

(N)

tāmen

(N)

zài

(Prep)

zài

(Adv)

cóng

(Prep)

shì

頁 5

de

(P)

shéi

(N)

yīyuàn

(N)

bàngōngshì

(N)

gōngchăng

(N)

gōngrén

(N)

lǎoshī

(N)

yīshēng

(N)

hùshì

(N)

sījī

(N)

教育

老闆/老板
同事
公司
買
賣
電腦
工作
上班
準備
忙
學校
小學
中學
大學
年級
學生
上學
上課
下課
作業
功課
請假
考試
考試
圖書館
教室
洗手間/廁所

lǎobǎn

(N)

tóngshì

(N)

gōngsī

(N)

mǎi

(VA)

mài

(VA)

diànnǎo

(N)

gōngzuò

(N)

shàngbān

(VA)

zhǔnbèi

(VA)

máng

(VS)

xuéxiào

(N)

xiǎoxué

(N)

zhōngxué

(N)

dàxué

(N)

niánjí

(N)

xuéshēng

(N)

shàngxué

(VA)

shàngkè

(VA)

xiàkè

(VS)

zuòyè

(N)

gōngk...
個人資
名字(˙)
míngzi (N)
xìng (VA)
姓名
xìngmíng (N)
生日
shēngrì (N)
lái (VA)
公園
gōngyuán (N)
zhù (VA)
國家
guójiā (N)
中國
zhōngguó (N)
台灣
táiwān (N)
美國
měiguó (N)
日本
rìběn (N)
rén (N)
城市
chéngshì (N)
jiē (N)
(N)
hào (M)
號碼
hàomǎ (N)
電話
diànhuà (N)
手機
shǒujī (N)
打電話
dǎdiànhuà (VA)
電子郵件
diànzǐyóujiàn (N)
結婚
jiéhūn (VA)
nián (M)
去年
qùnián (N)
明年
míngnián (N)
1
từ vựng tiếng trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng tiếng trung - Người đăng: Trinh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
từ vựng tiếng trung 9 10 370