Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng TOEIC

Được đăng lên bởi Vinh Lê
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 8 lần
i

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU..............................................................................................................iv
Lessons 1 – 5

General Business
1. Contracts. .......................................................................................... 1
2. Marketing ......................................................................................... 3
3. Warranties......................................................................................... 5
4. Business Planning ............................................................................. 7
5. Conferences ...................................................................................... 9

Lessons 6 – 10

Office Issues
6. Computers....................................................................................... 11
7. Office Technology .......................................................................... 13
8. Office Procedures ........................................................................... 15
9. Electronics ...................................................................................... 17
10. Correspondence ............................................................................ 19

Lessons 11 – 15

Personel
11. Job Advertising and Recruiting .................................................... 21
12. Applying and Interviewing ........................................................... 23
13. Hiring and Training ...................................................................... 25
14. Salaries and Benefits .................................................................... 27
15. Promotions, Pensions, and Awards .............................................. 29

Lessons 16 – 20

Purchasing
16. Shopping ....................................................................................... 31
17. Ordering Supplies ......................................................................... 33

ii

18. Shipping ........................................................................................ 35
19. Invoices......................................................................................... 37
20. Inventory....................................................................................... 39
Lessons 21 – 25

Financing and Budgeting
21. Banking......................................................................................... 41
22. Accounting ...................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng TOEIC - Người đăng: Vinh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Từ vựng TOEIC 9 10 521