Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng toeic

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỪ VỰNG DÀNH CHO PHẦN ĐỌC HIỂU PART 7 TOEIC
TT
1

Từ vựng
Abandon (v)

Phiên âm
/ə'bændən/

Abandonment (n)

Drivers caught in the snowstorm had to
abandon their vehicles.
Những người tài xế bị kẹt trong bão
tuyết phải bỏ xe lại để thoát thân.

Từ bỏ, bỏ

2

Ví dụ

/ə'bændənmən
t/

sự bỏ rơi, tình trạng ruồng
bỏ
3

Abeyance (n)

/ə'beiəns/

Sự đình chỉ, hoãn lại
4

Abide (v)

Bị đình chỉ/tạm hoãn
/ə'baid/

Tôn trọng, tuân theo
5

Able (adj)

Be in abayance

Abide by the laws
Tuân thủ pháp luật

'eib(ə)l/

An able man
Be able to access to...

Có năng lực, có tư cách

Một người có năng lực
Có quyền/tư cách truy cập vào...

6

Ability (n)

/ə'biliti/

Khả năng, năng lực
7

Aboard

Năng lực chuyên môn
/ə'bɔ:d/

(adv) ở nước ngoài; (n)
nước ngoài
8

Abrogate (v)
Hủy bỏ, bãi bỏ

Professonal ability

Go to aboard
Đi nước ngoài

/'æbrəgeit/

Backward customs must be abrogated.
Những hủ tục phải được bãi bỏ.

9

Abrogation (n)

/,æbrou'gei∫ən/

Sự bãi bỏ, sự bài trừ
10

Absence (n)

'æbsəns/

Absence without leave
Leave of absence

Sự vắng mặt, sự thiếu

Sự vắng mặt không xin phép
Thời gian nghỉ có phép (nghỉ phép).

11

Absent (adj)

/'æbsənt/

vắng mặt không đi làm

Vắng, thiếu
12

Absorb (v)

to absent oneself from work

/əb'sɔ:b/

Nuốt, gộp, tập trung vào
13

Absorption (n)

/æbˈsɔrpʃən ,
æbˈzɔrpʃən/

Những công ty này đã hoàn thành việc
sát nhập lại.

Việc sát nhập, sự nhập
chung công ty
14

Abstract (n)

/'æbstrækt/

Abuse

He gave me a abstract of the project.
Anh ta đã đưa cho tôi một bản tóm tắt
của dự án.

Bản tóm tắt

15

The companies have finished their
absorption.

/ə´bju:z/

to abuse one's power
abuse of power

16

(v) lạm dụng

lạm dụng quyền hành của minh

(n) sự lạm dụng

sự lạm quyền

Accede (v)

/ək'si:d/

Đồng ý, tán thành
17

Accelerate (v)
Thúc mau, giục gấp

accede to an opinion
đồng ý với một ý kiến

/æk'seləreɪt/

accelerate the pace
bước mau hơn, rảo bước

18

Accept (v)

/əkˈsept/

accept a proposal
accept a truth
chấp nhận một đề nghị

Chấp thuận

thừa nhận một sự thật
19

Acceptable (adj)

/ək´septəbl/

bằng chứng có thể chấp nhận được

Có thể chấp nhận
20

Acceptance (n)

/ək'septəns/

Access (n)

/'ækses/

Tiếp cận
22

Accessible (a)

Accommodate (v)

/ək'sesəbl/

Accommodation (n)

the remote hamlet is accessible by
bicycle
cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe
đạp đến được

/ə'kɔmədeit/

Thích ứng, điều tiết, thích
nghi
24

easy of access
Dễ dàng tiếp cận

Có thể tiếp cận được, tới
được
23

His performance had received
acceptanc...
T
V
NG DÀNH CHO PH
N Đ
C HI
U PART 7 TOEIC
T
v
ng
Phiên âm
Ví d
1
Abandon (v)
/
ə
'bænd
ə
n/
Drivers caught in the snowstorm had to
abandon their vehicles.
T
b
, b
Nh
ng ngư
i tài x
ế
b
k
t trong bão
tuyết phi b xe lại để thoát thân.
2
Abandonment (n)
/
ə
'bænd
ə
nm
ə
n
t/
s
b
rơi, t
ình tr
ng ru
ng
b
3
Abeyance (n)
/
ə
'bei
ə
ns/
Be in abayance
S
đ
ình ch
, hoãn l
i
B
đ
ình ch
/t
m hoãn
4
Abide (v)
/
ə
'baid/
Abide by the laws
Tôn tr
ng, tuân theo
Tuân th
pháp lu
t
5
Able (adj)
'eib(
ə)l
/
An able man
Be able to access to...
năng l
c, có tư cách
M
t ngư
i có năng l
c
Có quyền/tư cách truy cập vào...
6
Ability (n)
/
ə
'biliti
/
Professonal ability
Kh
năng, năng l
c
Năng l
c chuyên môn
7
Aboard
/
ə
'b
ɔ
:d
/
Go to aboard
(adv)
c ngi; (n)
c ngoài
Đi nư
c ngoài
8
Abrogate (v)
/'æbr
ə
geit/
Backward customs must be abrogated.
H
y b
, i b
Nh
ng h
t
c ph
i đư
c bãi b
.
từ vựng toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng toeic - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
từ vựng toeic 9 10 172