Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng Toeic

Được đăng lên bởi Thùy Linh Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 CỤM TỪ VỰNG XUẤT HIỆN TRONG PART 1
WORD

PRONUNCIATION

DEFINITION

O
observing a match

observing /əb’zə:viɳ/ quan sát một trận đấu

offering someone a meal

offering /’ɔfəriɳ/

cung cấp cho ai đó một bữa ăn

opening a drawer

opening /’oupniɳ/

mở một ngăn kéo

operating heavy machinery

operate /’ɔpəreit/

vận hành máy móc nặng

ordering some food from a order /’ɔ:də/
menu

đặt hàng một số thực phẩm từ
thực đơn

organizing some paper

Sắp xếp một số giấy tờ

organize /’ɔ:gənaiz/
P

packing away some poles

pack /pæk/

đóng gói một số cột

packing for a trip

pack /pæk/

đóng gói cho một chuyến đi

painting a picture

/peint/

vẽ một bức tranh

parking one’s bike in a rack

/pɑ:k/

đỗ xe đạp của ai vào giá để xe

passing a box to another

/pɑ:s/

Chuyển một chiếc hộp cho ai đó

paying for the item

/pei/

trả tiền cho các sản phẩm

pedaling down the street

/’pedl/

đạp xe xuống đường phố

photographing the scenery

/’foutəgrɑ:f/

chụp ảnh phong cảnh

picking up pastries from the /pik/ /’peistri/ /trei/
trays

chọn bánh ngọt từ các khay

picking vegetables in a field

chọn rau trong một khu vực

/pik/

pilling some books on the /pil/
shelves

chồng một số cuốn sách lên kệ

piloting a boat out to sea

/’pailət/

dẫn tàu ra biển

placing a coin in the slot

/pleis/

đặt một đồng xu vào khe

planting a garden in front of the /plɑ:nt/
store

trồng một khu vườn ở phía trước
cửa hàng

playing a musical instrument

chơi một nhạc cụ

/plei/

100 CỤM TỪ VỰNG XUẤT HIỆN TRONG PART 1
plugging in a machine

/plʌg/

cắm điện vào máy tính

pointing a finger to the monitor /pɔint/

chỉ một ngón tay lên màn hình

polishing a window

/’pouliʃ/

đánh bóng cửa sổ

posing for a picture

/pouz/

sắp đặt tư thế cho một bức ảnh

posting a notice on the window /poust/

đăng một thông báo trên cửa sổ

pouring drinks into glasses

/pɔ:/

rót đồ uống vào ly

preparing food in two pans

/pri’peə/

chuẩn bị thức ăn trong hai chảo

pulling a cart

/pul/

kéo một giỏ hàng

purchasing loaves of the bread

/’pθ:tʃəs/

mua ổ bánh mì

pushing a cart through the line

/puʃ/

đẩy một chiếc xe qua các hàng

putting a key into a lock

/put/

đặt một chìa khóa vào ổ khóa

putting away one’s instruments /put/
putting down one’s pen

/put/

đặt bút của ai xuống

putting on sweaters

/put/ /’swetə/

mặc áo len

putting up a poster

/put/

dán 1 tấm áp phích
R

racing down the street

/reis/

phóng xe xuống đường

raising sales

/reiz/

nâng cao doanh số bán hàng

raking the leaves

/reik/

cà...
100 CỤM TỪ VỰNG XUẤT HIỆN TRONG PART 1
WORD PRONUNCIATION DEFINITION
O
observing a match observing /əb’zə:viɳ/ quan sát một trận đấu
offering someone a meal offering /’ɔfəriɳ/ cung cấp cho ai đó một bữa ăn
opening a drawer opening /’oupniɳ/ mở một ngăn kéo
operating heavy machinery operate /’ɔpəreit/ vận hành máy móc nặng
ordering some food from a
menu
order /’ɔ:də/ đặt hàng một số thực phẩm từ
thực đơn
organizing some paper organize /’ɔ:gənaiz/ Sắp xếp một số giấy tờ
P
packing away some poles pack /pæk/ đóng gói một số cột
packing for a trip pack /pæk/ đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture /peint/ vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack /pɑ:k/ đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another /pɑ:s/ Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item /pei/ trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street /’pedl/ đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery /’foutəgrɑ:f/ chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the
trays
/pik/ /’peistri/ /trei/ chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field /pik/ chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the
shelves
/pil/ chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea /’pailət/ dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot /pleis/ đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of the
store
/plɑ:nt/ trồng một khu vườn phía trước
cửa hàng
playing a musical instrument /plei/ chơi một nhạc cụ
Từ vựng Toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng Toeic - Người đăng: Thùy Linh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Từ vựng Toeic 9 10 929