Ktl-icon-tai-lieu

Turnitin

Được đăng lên bởi Sathee Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
English

Translation

Turnitin Student Quickstart Guide

Hướng dẫn sử dụng nhanh với
Turnitin dành cho sinh viên/ học
sinh

Introduction

Giới thiệu



This quickstart will help you get
started with Turnitin and will walk
you through the steps for
submitting your first paper. To
begin, you need to first register
with Turnitin and create a user
profile.

. Trong phần hướng dẫn nhanh sẽ giúp
bạn biết cách khởi động nhanh và cách
nộp bài tiểu luận vào Turnitin. Để bắt
đầu, bạn phải đăng kí thành viên và tạo
lập hồ sơ cá nhân với Turnitin.



If you have received an e-mail
from Turnitin with a temporary
password, a user profile has
already been created for you. To
get started, log in to Turnitin with
your e-mail address and password
and proceed to Step 2 in this
Quickstart.

. Hồ sơ cá nhân đã được tạo sau khi bạn
nhận được email từ Turnitin và mật khẩu
tạm thời do Turnitin cấp. Bạn đăng nhập
vào Turnitin bằng địa chỉ mail và mật
khẩu do Turnitin cấp, sau đó tiếp tục
chuyển sang bước hai trong phần hướng
dẫn sử dụng nhanh.

Step 1

Bước 1



To register and create a user
profile, go to 
and select (your language) from
the dropdown menu.

. Để đăng kí và tạo lập hồ sơ, bạn truy
cập
vào
địa
chỉ
trang
web
 sau đó ấn vào phần
(Tiếng Việt) trong phần menu phía dưới.



Click on the “New User” link on
the homepage.

. Kích chuột vào liên kết “New User”
trong trang chủ.



The new user page will open,
follow the directions on this page
to help you create your user
profile. To create a profile, you
must have a class ID and an
enrollment password. You can get
this information from your
instructor. Once you finish
creating your profile, you will be
logged in to Turnitin.

. Sau khi mở cửa sổ thành viên mới, bạn
làm theo các chỉ dẫn trong trang chủ để
giúp bạn thiết lập hồ sơ cá nhân. Để tạo
lập hồ sơ cá nhân, bạn bắt buộc phải có
ID và mật khẩu lớp học. Để biết thông
tin chi tiết về ID và mật khẩu bạn có thể
liên lạc với giáo viên hướng dẫn. Sau khi
bạn hoàn thành phần tạo dựng hồ sơ,
bạn có thể đăng nhập vào Turnitin.

Step 2


Your class will show up on your
homepage. Click on the name of

Bước 2
. Trong cửa sổ trang chủ, bạn có thể xem
được môn học của bạn. Kích chuột vào

your class to open your class
portfolio.
Step 3


Your class portfolio shows the
assignments your instructor has
created and your submissions to
the class. To submit a paper, click
the “Submit” button next to the
paper assignment.

Step 4

tên môn học cụ thể,...
English Translation
Turnitin Student Quickstart Guide Hướng dẫn sử dụng nhanh với
Turnitin dành cho sinh viên/ học
sinh
Introduction Giới thiệu
This quickstart will help you get
started with Turnitin and will walk
you through the steps for
submitting your rst paper. To
begin, you need to rst register
with Turnitin and create a user
prole.
. Trong phần hướng dẫn nhanh sẽ giúp
bạn biết cách khởi động nhanh cách
nộp bài tiểu luận vào Turnitin. Để bắt
đầu, bạn phải đăng thành viên tạo
lập hồ sơ cá nhân với Turnitin.
If you have received an e-mail
from Turnitin with a temporary
password, a user prole has
already been created for you. To
get started, log in to Turnitin with
your e-mail address and password
and proceed to Step 2 in this
Quickstart.
. Hồ nhân đã được tạo sau khi bạn
nhận được email từ Turnitin mật khẩu
tạm thời do Turnitin cấp. Bạn đăng nhập
vào Turnitin bằng địa chỉ mail mật
khẩu do Turnitin cấp, sau đó tiếp tục
chuyển sang bước hai trong phần hướng
dẫn sử dụng nhanh.
Step 1 Bước 1
To register and create a user
prole, go to www.turnitin.com
and select (your language) from
the dropdown menu.
. Để đăng tạo lập hồ sơ, bạn truy
cập vào địa chỉ trang web
www.turnitin.com sau đó ấn vào phần
(Tiếng Việt) trong phần menu phía dưới.
Click on the “New User” link on
the homepage.
. Kích chuột vào liên kết “New User
trong trang chủ.
The new user page will open,
follow the directions on this page
to help you create your user
prole. To create a prole, you
must have a class ID and an
enrollment password. You can get
this information from your
instructor. Once you nish
creating your prole, you will be
logged in to Turnitin.
. Sau khi mở cửa sổ thành viên mới, bạn
làm theo các chỉ dẫn trong trang chủ để
giúp bạn thiết lập hồ sơ nhân. Để tạo
lập h nhân, bạn bắt buộc phải
ID mật khẩu lớp học. Để biết thông
tin chi tiết về ID mật khẩu bạn thể
liên lạc với giáo viên hướng dẫn. Sau khi
bạn hoàn thành phần tạo dựng h sơ,
bạn có thể đăng nhập vào Turnitin.
Step 2 Bước 2
Your class will show up on your
homepage. Click on the name of
. Trong cửa sổ trang chủ, bạn có thể xem
được môn học của bạn. Kích chuột vào
Turnitin - Trang 2
Turnitin - Người đăng: Sathee Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Turnitin 9 10 961