Ktl-icon-tai-lieu

twister

Được đăng lên bởi Thy Vuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tongue Twisters Using ‘S’ Worksheet
1.Six small slick seals.
Six small slick seals.
Six small slick seals.
2.Sherman shops at cheap chop suey shops.
3.Sheila seldom sells shelled shrimps.
4.She sells seashells by the seashore.
5.Selfish sharks sell shut shellfish.
6.Seth's sharp spacesuit shrank.
7.Mrs. Smith's Fish Sauce Shop.
8.Is Sherry's shortcake shop shut?
Is Shelly's shortstop shop shut?
9.Six crisp snacks.
Six crisp snacks.
Six crisp snacks.
10.The short soldier shoots straight.
11.Stagecoach stops. Stagecoach stops. Stagecoach stops.

Copyright © 2011...
Copyright © 2011 www.eslpuzzles.com
Tongue Twisters Using ‘S’ Worksheet
1.Six small slick seals.
Six small slick seals.
Six small slick seals.
2.Sherman shops at cheap chop suey shops.
3.Sheila seldom sells shelled shrimps.
4.She sells seashells by the seashore.
5.Selfish sharks sell shut shellfish.
6.Seth's sharp spacesuit shrank.
7.Mrs. Smith's Fish Sauce Shop.
8.Is Sherry's shortcake shop shut?
Is Shelly's shortstop shop shut?
9.Six crisp snacks.
Six crisp snacks.
Six crisp snacks.
10.The short soldier shoots straight.
11.Stagecoach stops. Stagecoach stops. Stagecoach stops.
twister - Người đăng: Thy Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
twister 9 10 717