Ktl-icon-tai-lieu

Unit 10 How I learn English

Được đăng lên bởi dngocmai310
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIM’S GAME

Art

English

Music

Science

Maths

Vietnamese

nd
Monday,December22 ,2014
UNIT10:How I learn English
Lesson1

Monday,December22nd,2014

UNIT10:How I learn English
Lesson1
I. Vocabulary
translator (n) :
difficult (adj) :

Người phiên dịch
Khó

Listening
You are listening Tony,Phong, Mai and Mei Mei are talking about their favourite school subjects.

Monday,December22nd,2014

UNIT10:How I learn English
Lesson1
II. Structure

(?) What subject do you like best?

Science.

Bạn thích môn học nào nhất ?
Môn Khoa học

III. Practice
______________.

What subject do you like best ?

A

C

D

B

E

F

Listen and tick.

X

X

X

X

Fill in the blank
Nam:Do you like English(1)..........Maths?
Lan:Yes , I(2)..........
Nam:What(3).............do you(4)..........best?
do
Lan:English.
Nam:Why do(5).............like it ?
subject
Lan:Because I want to be(6).....translator.

and

like

you
a

Homework
Answer the question

-

What subject do you like best?
Do you like......?
Why do you like.............?

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Unit 10 How I learn English - Người đăng: dngocmai310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Unit 10 How I learn English 9 10 74