Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý l11

Được đăng lên bởi Kiên Lê Danh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:
KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC VẬT BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH
CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC.
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
ĐIỂM:
1. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT

Chất điểm M có khối lượng m, chịu tác dụng của lực F , chuyển động trong hệ quy

chiếu quán tính với gia tốc a , thỏa mãn phương trình sau:
 
ma  F

được gọi là phương trình cơ bản của động lực học.

Trong trường hợp chất điểm chịu tác dụng của nhiều lực, thì lực F là lực tổng hợp của


các lực đó, tức là F   Fk .
2. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN:
Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến bất kỳ thì khối tâm của vật rắn chuyển động như
một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của cả vật, dưới tác dụng của một lực
bằng tổng các ngoại lực đặt vào vật rắn.



ma c  F   Fk
k

Xét phương trình trên trong hệ tọa độ cố định oxy ta có:



ma xc  Fx
với F  Fx i  Fy j

ma yc  Fy

* Trường hợp bảo toàn chuyển động khối tâm của cơ hệ:
Nếu tổng hình học của các ngoại lực tác dụng lên hệ luôn bằng không thì khối tâm của
cơ hệ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.


F

k



 0  a c  0  vc  const.

k

3. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN:

Vật rắn chuyển động quay quanh một trục dưới tác dụng của momen ngoại lực M
được mô tả bởi phương trình sau:
 
I  M
I là momen quán tính của vật đối với trục quay.
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1: Một vật được truyền vận tốc ban đầu v0 và chỉ chịu lực cản tỉ lệ với độ lớn vận
tốc v, F = kv.
1. Tính vận tốc v theo quãng đường đi được x, tính quãng đường X đi được cho
tới lúc dừng.
2. Tính vận tốc theo thời gian đi được, tính thời gian để v = v0/2.
Giải:
1. Ta viết định luật II Niutơn dưới dạng: F  m
Ta có:  kv  m

dv
dt

dv
hay –kdx = mdv. Lấy tích phân ta có:
dt

-kx = mv + C. Ban đầu x = 0, v = v0, => C = -mv0.
Vậy v  

k
x  v0
m

Cho v = 0, ta được: X 
 Nguyễn Anh Văn.

m
v0
k

-1-

2. Ta có:
 kv  m

dv
dv
k

  dt .Lấy tích phân với điều kiện đầu v = v0 ta được:
dt
v
m

k
 t
m

v  v0 e
m
v 1
cho
 ta được: T  ln 2 .
v0 2
k

Câu 2: Viết phương trình chuyển động của một vật rơi tự do theo thời gian nếu kể đến


lực cản của không khí Fc   kv , k là một hằng số dương.
k

t
mg
m2 g
Đáp số: x 
t  2 (1  e m )
k
k

Câu 3: Một chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của một lực theo phương ngang
x là F = psinkt, trong p, k là những hằng số đã biết. Tìm chuyển động của chất diểm
biết rằng lúc ban đầu t = 0, thì chất điểm ở vị trí x0, và có vận tốc v0.



Đáp số: x  x0   v0 

p 
p
t  2 sin kt .
km  k m
...
Nguyễn Anh Văn. - 1 -
CHUYÊN ĐỀ:
KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC VẬT BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH
BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC.
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
1. PHƯƠNG TR
ÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỂM:
Chất điểm M có khối lượng m, chịu tác dụng của lực
F
, chuyển động trong hệ quy
chiếu quán tính với gia tốc
a
, thỏa mãn phương trình sau:
Fam
được gọi là phương trình cơ bản của động lực học.
Trong trường hợp chất điểm chịu tác dụng của nhiều lực, th
ì lực
F
là lực tổng hợp của
các lực đó, tức là
k
FF
.
2. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN:
Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến bất kỳ thì khối tâm của vật rắn chuyển động như
một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của cả vật, dưới tác dụng của một lực
bằng tổng các ngoại lực đặt vào vật rắn.
k
kc
FFam
Xét phương trình trên trong hệ tọa độ cố định oxy ta có:
yyc
xxc
Fma
Fma
với jFiFF
yx
* Trường hợp bảo toàn chuyển động khối tâm của cơ hệ:
Nếu tổng hình học của các ngoại lực tác dụng lên hệ luôn bằng không thì khối tâm của
cơ hệ đứng y
ên hoặc chuyển động thẳng đều.
.00 constvaF
cc
k
k
3. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN:
Vật rắn chuyển động quay quanh một trục dưới tác dụng của momen ngoại lực
M
được mô tả bởi phương trình sau:
MI
I là momen quán tính của vật đối với trục quay.
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1: Một vật được truyền vận tốc ban đầu v
0
và chỉ chịu lực cản tỉ lệ với độ lớn vận
tốc v, F = kv.
1. Tính v
ận tốc v theo quãng đường đi được x, tính quãng đường X đi được cho
tới lúc dừng.
2. Tính vận tốc theo thời gian đi được, tính thời gian để v = v
0
/2.
Giải:
1. Ta viết định luật II Niutơn dưới dạng:
dt
dv
mF
Ta có:
dt
dv
mkv
hay –kdx = mdv. Lấy tích phân ta có:
-kx = mv + C. Ban đầu x = 0, v = v
0
, => C = -mv
0
.
V
ậy
0
vx
m
k
v
Cho v = 0, ta được:
0
v
k
m
X
Vật lý l11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý l11 - Người đăng: Kiên Lê Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Vật lý l11 9 10 478