Ktl-icon-tai-lieu

Verb ing hay To verb ? – Các động từ theo sau là Gerund và Infinitive

Được đăng lên bởi thedeath1907
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Verb + ing hay To + verb ? – Các động từ theo sau
là Gerund và Infinitive
Trong tiếng Anh, nếu bạn muốn thêm một động từ theo sau một hành động khác, bạn phải sửa
dụng Động danh từ – Gerund (Động từ + đuôi ING) hoặc Động từ nguyên thể – Infinitive (To + verb).
Đây là cách diễn tả các hành động này tác động hoặc là mục đích của hành động kia…. Hãy xem
các ví dụ sau:

We resumed talking. (gerund – verb + ing)


I want to see a movie. (infinitive – to + base verb)

Có rất nhiều động từ cho phép động từ sau nó là Gerund hoặc là Infinitive hoặc dùng được cả 2
trường hợp (tuỳ ngữ cảnh), các bạn cần phải ghi nhớ những động từ đó. Dưới đây là danh sách rất
nhiều trong số những động từ bạn cần ghi nhớ cách dùng của nó. Các bạn có thể in ra và mang
theo đến các buổi học hoặc bất cứ đầu để học và ghi nhớ dần.

Các động từ theo sau bởi Gerund (Động danh từ):
Ví dụ:
He misses playing with his friends. – miss và playing (gerund)



abhor



consider



evade



acknowledge



defend



explain



admit



delay



fancy



advise



detest



fear



allow



discontinue



feel like



anticipate



discuss



feign



appreciate



dislike



finish



avoid



dispute



forgive



be worth



dread



give up (stop)



can’t help



endure



keep (continue)



celebrate



enjoy



keep on



confess



escape



mention



mind (object to)



put off



shirk



miss



recall



shun



necessitate



recollect



suggest



omit



recommend



support



permit



report



tolerate



picture



resent



understand



postpone



resist



urge



practice



resume



warrant



prevent



risk



Các động từ theo sau bởi Infinitive (động từ
nguyên thể)

Example:
She threatened to quit if she didn't get a raise.



agree



consent



hesitate



appear



dare



hope



arrange



decide



hurry



ask



demand



incline



attempt



deserve



learn



beg



determine



manage



can/can’t afford



elect



mean



can/can’t wait



endeavor



need



care



expect



neglect



chance



fail



offer



choose



get



pay



claim



grow (up)



plan



come



guarantee



prepare



pretend



seek



venture



profess



seem



volunteer



promise



shudder



wait



prove



strive



want



refuse



struggle



wish



remain



swear



would like



request



tend



yearn



resolve



threaten



...
Verb + ing hay To + verb ? – Các động từ theo sau
là Gerund và Infinitive
Trong tiếng Anh, nếu bạn muốn thêm một động từ theo sau một hành động khác, bạn phải sửa
dụng Động danh từ – Gerund (Động từ + đuôi ING) hoặc Động từ nguyên thể – Infinitive (To + verb).
Đây là cách diễn tả các hành động này tác động hoặc là mục đích của hành động kia…. Hãy xem
các ví dụ sau:
We resumed talking. (gerund – verb + ing)
I want to see a movie. (infinitive – to + base verb)
Có rất nhiều động từ cho phép động từ sau nó là Gerund hoặc là Infinitive hoặc dùng được cả 2
trường hợp (tuỳ ngữ cảnh), các bạn cần phải ghi nhớ những động từ đó. Dưới đây là danh sách rất
nhiều trong số những động từ bạn cần ghi nhớ cách dùng của nó. Các bạn có thể in ra và mang
theo đến các buổi học hoặc bất cứ đầu để học và ghi nhớ dần.
Các động từ theo sau bởi Gerund (Động danh từ):
Ví dụ:
He misses playing with his friends. – miss và playing (gerund)
abhor
acknowledge
admit
advise
allow
anticipate
appreciate
avoid
be worth
can’t help
celebrate
confess
consider
defend
delay
detest
discontinue
discuss
dislike
dispute
dread
endure
enjoy
escape
evade
explain
fancy
fear
feel like
feign
finish
forgive
give up (stop)
keep (continue)
keep on
mention
Verb ing hay To verb ? – Các động từ theo sau là Gerund và Infinitive - Trang 2
Verb ing hay To verb ? – Các động từ theo sau là Gerund và Infinitive - Người đăng: thedeath1907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Verb ing hay To verb ? – Các động từ theo sau là Gerund và Infinitive 9 10 620