Ktl-icon-tai-lieu

Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012

Được đăng lên bởi trucdaobentre
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School
LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Middle School.
__________________________________________________________________________
Section 1: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
Question 1:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 2:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 3:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 4:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 5:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 6:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 7:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 8:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 9:

Answer: A  ………… ; B  ………… ;C ………… ; D  …………
Question 10:

Section 2: Leave me out
Take the redundant letter out from each word to make it correct.
Question: 1

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 2

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 3

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 4

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 5

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 6

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 7

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 8

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 9

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................
Question: 10

Redundant letter out:  - Rewrite:.................................................................................

Section 3: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

...
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School
LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Middle School.
__________________________________________________________________________
Section 1: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
Question 1:
Answer: A ………… ; B ………… ;C ………… ; D …………
Question 2:
Answer: A ………… ; B ………… ;C ………… ; D …………
Question 3:
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Người đăng: trucdaobentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 7 – NĂM HỌC 2011 - 2012 9 10 489