Ktl-icon-tai-lieu

Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012

Được đăng lên bởi trucdaobentre
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School
LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Middle School.
__________________________________________________________________________
Section 1: Fill in the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a
meaningful
Question: 1

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 2

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 3

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 4

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 5

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 6

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 7

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 8

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 9

One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 10

Section 2: Smart Monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Section 3: Safe Driving
Complete these sentences.
Question: 1

............................................................................................................................................
Question: 2

............................................................................................................................................

Question: 3

............................................................................................................................................
Question: 4

............................................................................................................................................

Question: 5

............................................................................................................................................
Question: 6

..........................
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School
LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Middle School.
__________________________________________________________________________
Section 1: Fill in the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a
meaningful
Question: 1
One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 2
One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 3
One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 4
One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 5
One Word or one letter to fill in the blank.........................................................................
Question: 6
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Người đăng: trucdaobentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Violympic English Test Online – Grade 7 in Middle School LỚP 7 - VÒNG 9 – NĂM HỌC 2011 - 2012 9 10 344