Ktl-icon-tai-lieu

VOCABULARY OF ENGLISH 12

Được đăng lên bởi 01659775354
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3711 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM


CONTENTS
Page
VOCABULARY OF ENGLISH 12
1. Unit 1……………………………………………………………………………………. 2
2. Unit 2……………………………………………………………………………………. 3
3. Unit 3……………………………………………………………………………………. 4
4. Unit 4……………………………………………………………………………………. 5
5. Unit 5……………………………………………………………………………………. 6
6. Unit 6……………………………………………………………………………………… 7
7. Unit 7…………………………………………………………………………………….. 8
8. Unit 8…………………………………………………………………………………….. 9
9. Unit 9…………………………………………………………………………………….. 10
10. Unit 10………………………………………………………………………………….. 10
11. Unit 11………………………………………………………………………………….. 12
12. Unit 12………………………………………………………………………………….. 13
13. Unit 13…………………………………………………………………………………… 14
14. Unit 14…………………………………………………………………………………… 15
15. Unit 15…………………………………………………………………………………… 16
16. Unit 16…………………………………………………………………………………… 18
GRAMMAR OF ENGLISH 12
1. Tenses…………………………………………………………………………………. 19
2. Reporetd Speech………………………………………………………………………. 23
3. Passive voice…………………………………………………………………………… 28
4. Conditional sentences………………………………………………………………….. 31
5. Reative clauses…………………………………………………………………………. 33
6. Phrases and clauses of concession…………………………………………………….. 35
7. Prepositions……………………………………………………………………………. 36
8. Articles…………………………………………………………………………………. 39
9. Conjunctions……………………………………………………………………………. 40
10. Modal verbs……………………………………………………………………………. 41
11. Comparisons…………………………………………………………………………… 43
12. Phrasal verbs……………………………………………………………………………. 44
13. Adverbial clauses of time………………………………………………………………. 49
14. Subject and verb agreement…………………………………………………………….. 49
15. Wish clauses…………………………………………………………………………….. 51
16. Phrases and clauses of reason…………………………………………………………… 51
17. Phrases and clauses of result…………………………………………………………….. 52
18. Phrases and clauses of purpose………………………………………………………….. 53
19. Infinitives and Gerunds…………………………………………………………………. 53
20. Some other structures…………………………………………………………………… 55
21. Expressions of quantity…………………………………………………………………. 56
22. Communicative expressions…………………………………………………………….. 58

1

Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM


VOCABULARY OF ENGLISH 12
UNIT 1 – HOME LIFE
- shift (n) – night shift:

………………………………………….

- biology ( ):

…………………………………………

- biologist (

):

………………………………………..

- biological ( ):

……………………………………….

- join hands: work together

cùng làm việc, chung sức, cùng nhau

- (be) willing to + V1:

sẵn lòng làm việc gì

- household chores:

……………………………...
Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM
www.susasoft.com
1
CONTENTS
Page
VOCABULARY OF ENGLISH 12
1. Unit 1……………………………………………………………………………………. 2
2. Unit 2……………………………………………………………………………………. 3
3. Unit 3……………………………………………………………………………………. 4
4. Unit 4……………………………………………………………………………………. 5
5. Unit 5……………………………………………………………………………………. 6
6. Unit 6……………………………………………………………………………………… 7
7. Unit 7…………………………………………………………………………………….. 8
8. Unit 8…………………………………………………………………………………….. 9
9. Unit 9…………………………………………………………………………………….. 10
10. Unit 10………………………………………………………………………………….. 10
11. Unit 11………………………………………………………………………………….. 12
12. Unit 12………………………………………………………………………………….. 13
13. Unit 13…………………………………………………………………………………… 14
14. Unit 14…………………………………………………………………………………… 15
15. Unit 15…………………………………………………………………………………… 16
16. Unit 16…………………………………………………………………………………… 18
GRAMMAR OF ENGLISH 12
1. Tenses…………………………………………………………………………………. 19
2. Reporetd Speech………………………………………………………………………. 23
3. Passive voice…………………………………………………………………………… 28
4. Conditional sentences………………………………………………………………….. 31
5. Reative clauses…………………………………………………………………………. 33
6. Phrases and clauses of concession…………………………………………………….. 35
7. Prepositions……………………………………………………………………………. 36
8. Articles…………………………………………………………………………………. 39
9. Conjunctions……………………………………………………………………………. 40
10. Modal verbs……………………………………………………………………………. 41
11. Comparisons…………………………………………………………………………… 43
12. Phrasal verbs……………………………………………………………………………. 44
13. Adverbial clauses of time………………………………………………………………. 49
14. Subject and verb agreement…………………………………………………………….. 49
15. Wish clauses…………………………………………………………………………….. 51
16. Phrases and clauses of reason…………………………………………………………… 51
17. Phrases and clauses of result…………………………………………………………….. 52
18. Phrases and clauses of purpose………………………………………………………….. 53
19. Infinitives and Gerunds…………………………………………………………………. 53
20. Some other structures…………………………………………………………………… 55
21. Expressions of quantity…………………………………………………………………. 56
22. Communicative expressions…………………………………………………………….. 58
VOCABULARY OF ENGLISH 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VOCABULARY OF ENGLISH 12 - Người đăng: 01659775354
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
VOCABULARY OF ENGLISH 12 9 10 478