Ktl-icon-tai-lieu

vocabulary_unit 1. grade 9

Được đăng lên bởi tranthien16992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Unit 1 :A visit from a penpal
No. Word

Transcript

Audio

Class

Meaning

Example

Hiệp hội các nước Vietnam joined ASEAN in

1 ASEAN

/ˈæsiæn/

n.

2 Buddhism

/ˈbʊdɪz(ə)m/

n.

đạo Phật

3 climate

/ˈklaɪmət/

n.

khí hậu

4 compulsory

/kəmˈpʌls(ə)ri/

adj.

bắt buộc

5 correspond

/kɒrɪˈspɒnd/

v.

trao đổi thư từ

6 currency

/ˈkʌr(ə)nsi/

n.

7 depend

/dɪˈpend/

v.

8 divide

/dɪˈvaɪd/

v.

Đông Nam Á

1995.
Buddhism is the dominant
religion in Thailand.
Viet Nam has a tropical
climate.
English is a compulsory
second language in Malaysia.
How often do you
correspond?

tiền, hệ thống tiền The unit of currency in the
tệ

USA is the Dollar.

dựa vào, tùy thuộc I might not go. It depends on
vào
chia ra, chia

how tired I am.
The English Channel divides
England from France.
Vietnam has 54 ethnic groups

9 ethnic

/ˈeθnɪk/

adj.

thuộc về dân tộc

with a population of 86 million
people.

10 federation

/ˌfedəˈreɪʃ(ə)n/

n.

11 ghost

/gəʊst/

n.

12 Hinduism

/ˈhɪndʊɪz(ə)m/

n.

13 in addition (to /i:n əˈdɪʃ(ə)n/
smt)

prep.

liên đoàn, liên
bang, hiệp hội

The United States is a
federation of 50 individual
states.

ma quỷ, con ma,

She was afraid of ghosts when

bóng ma

she was a child.

đạo Hin-đu, Ấn

Hinduism is one of the

Độ giáo

religions in Malaysia.

ngoài ra, thêm vào In addition to beautiful
sightseeing, Hanoi is famous

for its food.
gây ấn tượng, để

She was really impressed by

lại ấn tượng

the beauty of the city at night.

14 impress

/ɪmˈpres/

v.

15 Islam

/ɪzˈlɑːm/

n.

16 keep in touch

/kiːp ɪn tʌtʃ/

v. phr. giữ liên lạc

17 Malay

/məˈleɪ/

n.

18 mausoleum

/ˌmɔːsəˈlɪəm/

n.

19 monster

/ˈmɒnstə/

n.

quái vật, yêu quái

20 mosque

/mɒsk/

n.

nhà thờ Hồi giáo

21 official

/əˈfɪʃl/

adj.

chính thức

22 optional

/ˈɒpʃ(ə)n(ə)l/

adj.

23 outline

/ˈaʊtlaɪn/

n.

24 partner

/ˈpɑː(r)tnə(r)/

n.

25 pen pal

/pen pæl/

n.

bạn qua thư

26 pioneer

/paɪəˈnɪə(r)/

n.

người tiên phong

27 population

/pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/

n.

dân số, dân cư

đạo Hồi

Tiếng Ma-lai-xi-a

Islam was created by
Muhammad.
We have kept in touch for a
long time.
Malay is widely spoken in this
country.

lăng, lăng tẩm,

Uncle Ho's mausoleum was

lăng mộ

built in the 1960s.
The man said that he saw a
giant monster yesterday.
We don't see any mosque in
this area.
English is the official language
of the Philippines.

tùy ý lựa chọn,

This exercise is optional; you

không bắt buộc

don't have to do it.

đề cương, dàn bài

You'd better write down the
outline of ...
Unit 1 :A visit from a penpal
No. Word Transcript Audio Class Meaning Example
1 ASEAN /ˈæsiæn/ n.
Hiệp hội các nước
Đông Nam Á
Vietnam joined ASEAN in
1995.
2 Buddhism /ˈbʊdɪz(ə)m/ n. đạo Phật
Buddhism is the dominant
religion in Thailand.
3 climate /ˈklaɪmət/ n. khí hậu
Viet Nam has a tropical
climate.
4 compulsory /kəmˈpʌls(ə)ri/ adj. bắt buộc
English is a compulsory
second language in Malaysia.
5 correspond /kɒrɪˈspɒnd/ v. trao đổi thư từ
How often do you
correspond?
6 currency /ˈkʌr(ə)nsi/ n.
tiền, hệ thống tiền
tệ
The unit of currency in the
USA is the Dollar.
7 depend /dɪˈpend/ v.
dựa vào, tùy thuộc
vào
I might not go. It depends on
how tired I am.
8 divide /dɪˈvaɪd/ v. chia ra, chia
The English Channel divides
England from France.
9 ethnic /ˈeθnɪk/ adj. thuộc về dân tộc
Vietnam has 54 ethnic groups
with a population of 86 million
people.
10 federation /ˌfedəˈreɪʃ(ə)n/ n.
liên đoàn, liên
bang, hiệp hội
The United States is a
federation of 50 individual
states.
11 ghost /gəʊst/ n.
ma quỷ, con ma,
bóng ma
She was afraid of ghosts when
she was a child.
12 Hinduism /ˈhɪndʊɪz(ə)m/ n.
đạo Hin-đu, Ấn
Độ giáo
Hinduism is one of the
religions in Malaysia.
13 in addition (to
smt)
/i:n əˈdɪʃ(ə)n/ prep. ngoài ra, thêm vào In addition to beautiful
sightseeing, Hanoi is famous
vocabulary_unit 1. grade 9 - Trang 2
vocabulary_unit 1. grade 9 - Người đăng: tranthien16992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
vocabulary_unit 1. grade 9 9 10 849