Ktl-icon-tai-lieu

Vowel Sounds

Được đăng lên bởi trngocphuoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Name: _______________________
Class: _______________________

VOWEL SOUNDS
Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
A. /i:/ and /ɪ/; /u:/ and /ʊ/

1.

a. heat

b. meet

c. ceiling

d. pyra

2.

a. building

b. ill

3.

a. technique

b. biscuit

4.

a. read

b. unique

c. spring

d. weak

5.

a. million

b. river

c. receive

d. guilty

6.

a. symbol

b. team

c. field

d. agree

7.

a. foot

b. boots

c. look

d. book

8.

a. pool

b. cook

c. stood

d. wool

9.

a. foot

b. food

c. cool

d. root

10.

a. rude

b. pull

c. rule

d. include

11.

a .push

b. good

c. move

d. could

12.

a. group

b. threw

c. glue

d. wood

c. system

d. Peter

c. green

d. bean

B. /ɑ:/ and /ʌ/; /ɔ:/ and /ɒ/
1.

a. glass

b. rough

c. son

d. fun

2.

a. laugh

b. brother

c. Mars

d. answer

3.

a. saw

b. all

c. fork

d. hot

4.

a. top

b. want

c. important

d. holiday

5.

a. garden

b. artist

c. warm

d. farmer

6.

a. cause

b. audience

c. sauce

d. aunt

7.

a. bought

b. tough

c. thought

d. sought

8.

a. wash

b. fast

c. bath

d. pass

9.

a. come

b. month

c. son

d. got

1

...
Name: _______________________
Class: _______________________
VOWEL SOUNDS
Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
A. /i:/ and /ɪ/; /u:/ and /ʊ/
1. a. heat b. meet c. ceiling d. pyramid
2. a. building b. ill c. system d. Peter
3. a. technique b. biscuit c. green d. bean
4. a. read b. unique c. spring d. weak
5. a. million b. river c. receive d. guilty
6. a. symbol b. team c. field d. agree
7. a. foot b. boots c. look d. book
8. a. pool b. cook c. stood d. wool
9. a. foot b. food c. cool d. root
10. a. rude b. pull c. rule d. include
11. a .push b. good c. move d. could
12. a. group b. threw c. glue d. wood
B. /ɑ:/ and /ʌ/; /ɔ:/ and /ɒ/
1. a. glass b. rough c. son d. fun
2. a. laugh b. brother c. Mars d. answer
3. a. saw b. all c. fork d. hot
4. a. top b. want c. important d. holiday
5. a. garden b. artist c. warm d. farmer
6. a. cause b. audience c. sauce d. aunt
7. a. bought b. tough c. thought d. sought
8. a. wash b. fast c. bath d. pass
9. a. come b. month c. son d. got
1
Vowel Sounds - Người đăng: trngocphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vowel Sounds 9 10 718