Ktl-icon-tai-lieu

vVết và đọc tên thuốc tiếng Latin

Được đăng lên bởi Yumi Ishiyama
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1 : CÁCH VIẾT VÀ ĐỌC CÁC NGUYÊN ÂM , PHỤ ÂM TRONG TIẾNG LATIN
1. Bảng chữ cái latin
Tiếng latin có 24 chữ cái , xếp theo thứ tự như sau :
1. A – a – a
2. B – b – bê
3. C – c – xê
4. D – d – đê
5. E – e – ê
6. F – f – ép phờ
7. G – g – ghê
8. H – h – hát
9. I – i – i
10. K – k – ca
11. L – l – e lờ
12. M – m –em mờ
13. N – n – en nờ
14. O – o – ô
15. P – p – pê
16. Q – q – cu
17. R – r – e rờ
18. S – s – ét sờ
19. T – t – tê
20. U – u – u
21. V – v – vê
22. X – x – ích xờ
23. Y – y – íp xi lon
24. Z – z – dê ta
24 chữ cái Latin được chia thành 2 loại :
6 nguyên âm là a, e ,I , o , u , y
18 phụ âm là b, c , d, f , g , k , l , m , n , p , q , r ,s ,t ,v ,x ,z .
Ngoài ra còn có 2 chữ : bán nguyên âm j ( J) đọc như i
Phụ âm đoi w (W) đọc như u hoặc v .
2 . Cách viết và đọc các nguyên âm , phụ âm
2.1 . cách viết và đọc các nguyên âm và bán nguyên âm :
- chữ a, i, u đọc như trong Tiếng Việt
Vd :
Kalium ( ka-li-um )
kali
Acidum ( a-xi-dum)
acid
- chữ e đọc như chữ ê trong Tiếng Việt :
Vd :
Dividere ( đi-vi-đê-rê)
chia
Bene ( bê-nê )
tốt
- chữ o đọc như ô trong Tiếng Việt
Vd :
Cito ( xi-tô)
nhanh
Bibo ( bi-bô)
tôi uống
- Chữ y đọc như uy trong TV

Vd :
Amylum (a-muy-lum)
tinh bột
Pyra,idonum ( puy-ra-mi-đô-num) pỷamidon
- chữ j đọc như i trong TV
Vd :
Injectio ( in-i-ếch-xi-ô)
thuốc tiêm
Jucundus ( i-u-cun-đu-xờ)
dễ chịu
2.2 Cách viết và đọc các phụ âm :
Các phụ âm viết và đọc giống như trong Tiếng Việt là : b , h , k , l , m , n , p , v .
Vd :
Bibo( bi-bô)
tôi uống
Bonus ( bô-nu-xơ)
tốt
Hora ( hô-ra)
giờ
Heri ( hê-ri)
hôm qua
Kalium (ka-li-um)
kali
Kola ( cô-la)
cola
Lanolinum (la-nô-li-num)
lanolin
Liquor( Li-cu-ô-rờ)
dung dịch
Misce (mi-xờ-xê)
trộn
Mel ( mê-lờ)
mật ong.
Nasus ( na-du-xờ)
mũi
Neriolinum ( Nê-ri-o-li-num )
neriolin
Purus ( pu-ru-xờ)
tinh khiết
Vitaminum ( vi-ta-mi-num )
vitamin
Vaccinum (vac-xi-num )
vaccin
- chữ c trước a, o , u và phụ âm đọc như chữ k và trước e , i , y , ae , oe thì đọc như chữ x
trong TV
Vd :
Calor ( ca-lô-rờ)
Color ( cô-lô-rờ)
Cutis ( cu-ti-xờ)
Cera (xê-ra)
Cito (xi-tô)
Cyaneus ( xuy-a-nê-u-xờ)
Caecus ( xe-cu-xờ)
Coelia ( xơ-li-a)
- chữ d đọc như đ trong TV , nhưng khi đứng cuối vần hoặc từ thì đọc là “t”
Vd:
Da ( đa)
cho , cấp
Decem ( đê-xêm)
mười
- chữ f đọc như ph trong TV
Vd :
Folium ( phô-li-um)
Flos (phờ-lô-xờ )
- chữ g đọc như gh trong tiếng việt đứng trước a ,o , u và phụ âm, đọc “ gi” khi đứng
trước e ,i , g .
Vd : Gutta (ghut-ta)
giọt
Gelatinum ( ghê-la-ti-num) gelatin
- chữ q bao giờ cũng kèm với chữ u và đọc ...
Bài 1 : CÁCH VIẾT VÀ ĐỌC CÁC NGUYÊN ÂM , PHỤ ÂM TRONG TIẾNG LATIN
1. Bảng chữ cái latin
Tiếng latin có 24 chữ cái , xếp theo thứ tự như sau :
1. A – a – a
2. B – b – bê
3. C – c – xê
4. D – d – đê
5. E – e – ê
6. F – f – ép phờ
7. G – g – ghê
8. H – h – hát
9. I – i – i
10. K – k – ca
11. L – l – e lờ
12. M – m –em mờ
13. N – n – en nờ
14. O – o – ô
15. P – p – pê
16. Q – q – cu
17. R – r – e rờ
18. S – s – ét sờ
19. T – t – tê
20. U – u – u
21. V – v – vê
22. X – x – ích xờ
23. Y – y – íp xi lon
24. Z – z – dê ta
24 chữ cái Latin được chia thành 2 loại :
6 nguyên âm là a, e ,I , o , u , y
18 phụ âm là b, c , d, f , g , k , l , m , n , p , q , r ,s ,t ,v ,x ,z .
Ngoài ra còn có 2 chữ : bán nguyên âm j ( J) đọc như i
Phụ âm đoi w (W) đọc như u hoặc v .
2 . Cách viết và đọc các nguyên âm , phụ âm
2.1 . cách viết và đọc các nguyên âm và bán nguyên âm :
- chữ a, i, u đọc như trong Tiếng Việt
Vd :
Kalium ( ka-li-um ) kali
Acidum ( a-xi-dum) acid
- chữ e đọc như chữ ê trong Tiếng Việt :
Vd :
Dividere ( đi-vi-đê-rê) chia
Bene ( bê-nê ) tốt
- chữ o đọc như ô trong Tiếng Việt
Vd :
Cito ( xi-tô) nhanh
Bibo ( bi-bô) tôi uống
- Chữ y đọc như uy trong TV
vVết và đọc tên thuốc tiếng Latin - Trang 2
vVết và đọc tên thuốc tiếng Latin - Người đăng: Yumi Ishiyama
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
vVết và đọc tên thuốc tiếng Latin 9 10 898