Ktl-icon-tai-lieu

WEEK PLAN : 01

Được đăng lên bởi hoanglan787878-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WEEK PLAN : 01

Morning Afternoon

Morning

Afternoon Morning Afternoon

Morning

Teach
hours

Afternoon

22/ 08/ 2013Thursday 21/ 08/ 2013Wednesday

20/08/ 2013
Tuesday

19/ 08/2013Monday

Days of
week

Per

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Class

Lessons

3 A4

Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3)

1

3A1
3 A4

Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3)
Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3)

1
2

3 A1
3A3
3A2

Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3)
Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3)
Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3)

2
1
1

1
2
3
4
1
2
3
4

Periods

1

3A2

Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3)

2

3A3

Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3)

2

WEEK PLAN: 02
Days of
week

Teach
hours

Per

Class

Lessons

Periods

Morning
Morning Afternoon
Afternoon
Morning
Afternoon
Morning
Afternoon

26/ 08/ 2013Monday
27/08/ 2013Tuesday
28/ 08/ 2013Wednesday
29/ 08/ 2013Thursday

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

3 A4

Unit 1: Hello / Lesson 3 (1 2 3)

3

3A1
3 A4

Unit 1: Hello / Lesson 3 (1 2 3)
Unit 2: My name is…/ Lesson 1 (1 2 3)

3
4

3 A1

4

3A3
3A2

Unit 2: My name is… / Lesson 1 (1 2
3)
Unit 1: Hello / Lesson 3 (1 2 3)
Unit 1: Hello / Lesson 3 (1 2 3)

3A2

Unit 2: My name is…/ Lesson 1 (1 2 3)

4

3A3

Unit 2: My name is…/ Lesson 1 (1 2 3)

4

3
3

1
2
3
4
1
2
3
4

WEEK PLAN: 03
Teach
hours

Morning

Monday

Days of
week

Per

1
2
3
4
5

Class

Lessons

Periods

Afternoon
Morning
Afternoon

Morning

Afternoon
Morning

1
2
3
4
5
1
2
3
4

3 A4

Unit 2: My name is… / Lesson 2 (1 2 3)

5

3A1
3 A4

Unit 2: My name is… / Lesson 2 (1 2 3)
Unit 2: My name is… / Lesson 3 (1 2 3)

5
6

3 A1
3A3
3A2

Unit 2: My name is… / Lesson 3 (1 2 3)
Unit 2: My name is… / Lesson 2 (1 2 3)
Unit 2: My name is… / Lesson 2 (1 2 3)

6
5
5

3A2

Unit 2: My name is… / Lesson 3 (1 2 3)

6

3A3

Unit 2: My name is… / Lesson 3 (1 2 3)

6

1
2
3
4
1
2
3
4

Afternoon

3/ 09/ 2013Tuesday 2/ 09/ 2013
4/ 09/ 2013Wednesday
5/ 09/ 2013Thursday

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

WEEK PLAN: 04

Morning

Teach
hours

Afternoon

9/ 09/ 2013Monday

Days of
week

Per

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Clas
s

Lessons

3 A4 Unit 3: How Are You? / Lesson 1 (1 2 3)

Periods

7

Morning
Morning
Morning Afternoon

Afternoon

1
2
3
4
5
1
2
3
4

3A1 Unit 3: How Are You? / Lesson 1 (1 2 3)
3 A4

7
8

3 A1
3A3 Unit 3: How Are You? / Lesson 1 (1 2 3)
3A2 Unit 3: How Are You? / Lesson 1 (1 2 3)

8
7
7

3A2 Unit 3: How Are You? / Lesson 2 (1 2 3)

8

3A3 Unit 3: How Are You? / Lesson 2 (1 2 3)

8

1
2
3
4
1
2
3
4

Afternoon
...
WEEK PLAN : 01
Days of
week
Teach
hours
Per Class
Lessons
Periods
Monday
19/ 08/2013
Morning
1
2
3
4
5
Afternoon
1
2
3
4 3 A4 Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3) 1
5
Tuesday
20/08/ 2013
Morning
1
2
3
4
Afternoon
1
2
3
4
Wednesday
21/ 08/ 2013
Morning
1
2
3 3A1 Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3) 1
4 3 A4 Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3) 2
5
Afternoon
1
2 3 A1 Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3) 2
3 3A3 Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3) 1
4 3A2 Unit 1: Hello / Lesson 1 (1 2 3) 1
Thursday
22/ 08/ 2013
Morning
1 1
2
3
4 3A2 Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3) 2
Afternoon
1
2 3A3 Unit 1: Hello / Lesson 2 (1 2 3) 2
3
4
WEEK PLAN: 02
Days of
week
Teach
hours
Per Class
Lessons
Periods
WEEK PLAN : 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WEEK PLAN : 01 - Người đăng: hoanglan787878-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
WEEK PLAN : 01 9 10 818