Ktl-icon-tai-lieu

Word form lớp 8

Được đăng lên bởi minhnguyencong1982
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 3 lần
WORD FORMS – ENGLISH 8
UNIT 1: MY FRIENDS
9. orphan (n): trẻ mồ côi
orphanage (n): trại mồ côi

1. beauty (n): vẻ đẹp
beautiful (adj): đẹp, xinh đẹp
beautifully (adv): hay, đẹp
beautify (v): làm đẹp, tô điểm
beautician (n): chuyên viên chăm sóc sắc đẹp

2. love (n,v): tình yêu, tình thương; yêu, thương
lovely (adj): dễ thương
3. friend (n): người bạn
friendly (adj): thân thiện, thân mật
unfriendly (adj): không thân thiện
friendliness (n): sự thân thiện
unfriendliness (n): sự không thân thiện
friendship (n): tình bạn, tình hữu nghị
friendless (adj): không có bạn bè
4. luck (n): sự may mắn
lucky (adj): may mắn
luckily (adv): may mắn, may thay
unlucky (adj): không may
unluckily (adv)

11. reserve (v): bảo thủ
reserved (adj): rụt rè
12. quiet (adj): yên lặng = silent
quietly (adv): một cách yên lặng = silently
quietness = the quiet = silence (n): sự yên lặng
13. differ (from) (v): khác
different (from) (adj): khác nhau
differently (adv): một cách khác biệt
difference (n): sự khác biệt
14. peace (n): sự yên bình
peaceful (adj): thanh bình, yên ổn
peacefully (adv): một cách thanh bình

5. social (adj): thuộc về xã hội
sociable (adj): hòa đồng

15. humor (n): sự khôi hài
a (good) sense of humor: óc khôi hài
humorous (adj): hài hước, khôi hài

6. extreme (adj): cực kỳ
extremely (adv)

16. help (v, n): giúp đỡ
helpful (adj): có ích, hay giúp đỡ
helpfully (adv): có ích
unhelpful (adj): vô ích
unhelpfully (adv): không giúp ích gì được

7. kind (adj): tử tuế, tốt bụng
unkind (adj): không tử tế
kindly (adv): một cách tử tế
unkindly (adv): không tử tế
kindness (n): sự tử tế
unkindness (n): không có lòng tốt

17. annoy (v): làm bực mình
annoying (adj): gây cho ai bực mình
annoyance (n): sự bực bội

8. generous (adj): rộng lượng, bao dung
generously (adv)
generosity (n): sự rộng lượng

1. arrange (v): xếp đặt, sắp xếp
arrangement (n): sự sắp xếp

10. volunteer (v, n): tình nguyện; người tình nguyện
voluntary (adj): tự nguyện
voluntarily (adv): một cách tự nguyện

18. introduce (v): giới thiệu
introduction (n): sự giới thiệu

UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS
5. emigrate (v): di cư
emigration (n): sự di cư
emigrant (n): dân di cư

2. agree (v): đồng ý
agreement (n): sự đồng ý
disagree (v): không đồng ý
disagreement (n): sự bất đồng ý kiến

6. exhibit (v): triển lãm
exhibit (n): đồ / vật triển lãm
exhibition (n): cuộc triển lãm

3. commerce (n): thương mại
commercial (adj): thuộc về thương mại

7. deliver (v): giao hàng
delivery (n): việc giao hàng

4. invent (v): phát minh
inven...
WORD FORMS – ENGLISH 8
UNIT 1: MY FRIENDS
1. beauty (n): vẻ đẹp
beautiful (adj): đẹp, xinh đẹp
beautifully (adv): hay, đẹp
beautify (v): làm đẹp, tô điểm
beautician (n): chuyên viên chăm sóc sắc đẹp
2. love (n,v): tình yêu, tình thương; yêu, thương
lovely (adj): dễ thương
3. friend (n): người bạn
friendly (adj): thân thiện, thân mật
unfriendly (adj): không thân thiện
friendliness (n): sự thân thiện
unfriendliness (n): sự không thân thiện
friendship (n): tình bạn, tình hữu nghị
friendless (adj): không có bạn bè
4. luck (n): sự may mắn
lucky (adj): may mắn
luckily (adv): may mắn, may thay
unlucky (adj): không may
unluckily (adv)
5. social (adj): thuộc về xã hội
sociable (adj): hòa đồng
6. extreme (adj): cực kỳ
extremely (adv)
7. kind (adj): tử tuế, tốt bụng
unkind (adj): không tử tế
kindly (adv): một cách tử tế
unkindly (adv): không tử tế
kindness (n): sự tử tế
unkindness (n): không có lòng tốt
8. generous (adj): rộng lượng, bao dung
generously (adv)
generosity (n): sự rộng lượng
9. orphan (n): trẻ mồ côi
orphanage (n): trại mồ côi
10. volunteer (v, n): tình nguyện; người tình nguyện
voluntary (adj): tự nguyện
voluntarily (adv): một cách tự nguyện
11. reserve (v): bảo thủ
reserved (adj): rụt rè
12. quiet (adj): yên lặng = silent
quietly (adv): một cách yên lặng = silently
quietness = the quiet = silence (n): sự yên lặng
13. differ (from) (v): khác
different (from) (adj): khác nhau
differently (adv): một cách khác biệt
difference (n): sự khác biệt
14. peace (n): sự yên bình
peaceful (adj): thanh bình, yên ổn
peacefully (adv): một cách thanh bình
15. humor (n): sự khôi hài
a (good) sense of humor: óc khôi hài
humorous (adj): hài hước, khôi hài
16. help (v, n): giúp đỡ
helpful (adj): có ích, hay giúp đỡ
helpfully (adv): có ích
unhelpful (adj): vô ích
unhelpfully (adv): không giúp ích gì được
17. annoy (v): làm bực mình
annoying (adj): gây cho ai bực mình
annoyance (n): sự bực bội
18. introduce (v): giới thiệu
introduction (n): sự giới thiệu
UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS
1. arrange (v): xếp đặt, sắp xếp
arrangement (n): sự sắp xếp
2. agree (v): đồng ý
agreement (n): sự đồng ý
disagree (v): không đồng ý
disagreement (n): sự bất đồng ý kiến
3. commerce (n): thương mại
commercial (adj): thuộc về thương mại
4. invent (v): phát minh
invention (n): sự phát minh
inventor (n): nhà phát minh
5. emigrate (v): di cư
emigration (n): sự di cư
emigrant (n): dân di cư
6. exhibit (v): triển lãm
exhibit (n): đồ / vật triển lãm
exhibition (n): cuộc triển lãm
7. deliver (v): giao hàng
delivery (n): việc giao hàng
8. deaf (adj): điếc
deafness (n): sự/bệnh điếc
deafen (v): làm cho ai bị điếc
1
Word form lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Word form lớp 8 - Người đăng: minhnguyencong1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Word form lớp 8 9 10 101