Ktl-icon-tai-lieu

WORD FORM lớp 8

Được đăng lên bởi duyu279
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2886 lần   |   Lượt tải: 8 lần
WORD FORM lớp 8
VERBS

NOUNS

ADJECTIVES

annoyance

annoying/annoyed

ADVERBS

Unit 1 - My friends

annoy

character
characteristic
characteristic

friend
friendless
friendliness
friendly
friendship

generosity

generous

generously

luck

lucky ≠ unlucky

luckily ≠ unluckily

neighbor

neighboring

neighborhood

neighborly

pacification
pacify

peaceful

peacefully

pleasant ≠ unpleasant

pleasantly

peace

please

pleasure

pleased

reserve

reserve,
reservation

reserved ≠ unreserved

agreement

agreeable

agreably

commercial

commercially

Unit 2 - Making
arrangements

agree

arranger
arrange
arrangerment

commercialize

commerce

conduct
conduct
conductor

count
count

countable ≠ uncoutable
counter

demonstration
demonstrate

demonstrative
demonstrator

emigrant
emigrate
emigration

exhibit

exhibition

exhibitor

experiment

experiment

experimental

mobilize

mobilization

mobile

transmission

transmissive

transmitter

transmittable

transmit

Unit 3 - At home

cook
cook
cooker

chemist
chemical
chemistry

danger

dangerous

dangerously

destruction

destructive

destructively

electrician

electric

electricity

elctrical

injure

injury

injured

lock

lock

locked

destroy

precaution

precautionary

safety

safe ≠ unsafe

safely ≠ unsafely

suit

suitable ≠ unsuitable

suitably ≠
unsuitably

cruelty

cruel

cruelly

equip

equipment

equipped

escape

escape

excite

excitement

suit

Unit 4 - Our past

appear ≠

appearance ≠

disappear

disappearance

excited
excitedly
exciting

graze

graze

grazing

magic
magician

magically
magical

mark

mark

marked

own

owner

own

markedly

sound

sound

sound

tie

tie

tied

soundly

tradition
traditional

traditionally

traditionalist

upset

upset

upset

Unit 5 - Study habits

behave

behavior

comment
comment
commentary

co-operation
co-operate

co-operative
co-operator

habit

highlight

highlighting

mean

meaning

fair

fairly

habitual

habitually

memorize

memory

memorial

participation
participate
participant

pride

proud (of)

proudly

sastisfactory
sastify with)

sastisfaction

sastified

sastifyingly

sastisfying

speller
spell
spelling

underline

line

Unit 6 - The young
pioneer club

apply (for)

academy

academic

application

applied

citizen
citizenship

draw

drawing

academically

educated
educate

education
educational

enroll

enrollment

interest

interest

interested

interestedly

interesting

interestingly

recycle

recycling

recycled

tutor

tutor

tutorial
...
WORD FORM lp 8
VERBS NOUNS ADJECTIVES ADVERBS
Unit 1 - My friends
annoy annoyance annoying/annoyed
character
characteristic
characteristic
friend
friendliness
friendship
friendless
friendly
generosity generous generously
luck lucky ≠ unlucky luckily ≠ unluckily
neighbor
neighborhood
neighboring
neighborly
pacify
pacification
peace
peaceful peacefully
please pleasure pleasant ≠ unpleasant pleasantly
WORD FORM lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WORD FORM lớp 8 - Người đăng: duyu279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
WORD FORM lớp 8 9 10 5