Ktl-icon-tai-lieu

WORD FORM

Được đăng lên bởi tcct-hanhchinh-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 6665 lần   |   Lượt tải: 38 lần
WORD FORM

Do Thi Phuong Uyen

VERBS

NOUN

ADJECTIVE

ADVERB

enable

ability

able unable

ably

2

absence absentee

absent

3

accident

accidental

1

4

accommodate

accomodation

5

acknowledge

acknowledgement

6

act

action activity
activist actress actor

7

activate

activation

8

add

addition additive
adequacy inadequacy

9
10

admire

11

active inactive

additional
additive
adequate
inadequate

admiration

admirable

advantage
disadvantage

advantageous
disadvantageous

advertisement
advertiser
admission
admittance

12

advertise

13

admit

14

adopt

adoption

15

advise

advice advisability

advisable
inadvisable

affection

affectionate
unaffectionate

effect

effective
ineffective

16
17

affect

admirably

advisably
inadvisably

1

Do Thi Phuong Uyen
18

agree disagree

19
20

allow

agreement
disagreement

agreeable
disagreeable

agreeably
disagreeably

alcohol

alcoholic

alcoholically

allowance
ambition

21
22

amuse

amusement

23

annoy

annoyance

24

excite

excitement

25

ambitious

anxiety

anxious

26

apologise

apology

apologetic

apologetically

27

appear
disappear

appearance
disapperance

apparent

apparently

28

applaud

applause applauder

29

apply

application applicant

applicable

applicably

30

appoint

appointment

31

appreciate

appreciation

32

approve
disapprove

approval disapproval

33

argue

argument
argumentation

34

arrange

arrangement

35

arrive

arrival

36

assist

assistance

37

associate

association

38

assume

assumption

appreciative

arguable
argumentative

arguably

2

Do Thi Phuong Uyen
39

astonish

astonishment

40

attend

attendance

41

attention
attraction
attractiveness
unattractiveness

attentive
attractive
unattractive

42

attract

43

avoid

avoidance

avoidable
unavoidable

avoidably
unavoidably

44

base

base basic

basically

basis

45

beautify

beauty beautician

beautiful

beautifully

46

believe

belief disbelief

believable
unbelievable

believably
unbelievably

47

bleed

blood

48

bravery

brave

49

breathe

breath

breathless

50

broaden

breadth

broad

51

brighten

brightness

bright

brilliance

brilliant

52
53

burry

burial

54

calculate

calculation calculator

55
56

change

57

caution

cautious

change changeability

changeable

child childhood

childish childlike

58

choose

choice

59

circle

circle

unchangeable

circular
3

Do Thi Phuong Uyen
civil civic
civilised
uncivilised

60

civilise

civiilsation civics

61

classify

class ...
Do Thi Phuong Uyen
VERBS NOUN ADJECTIVE ADVERB
1
enable ability able unable ably
2
absence absentee absent
3
accident accidental
4
accommodate accomodation
5
acknowledge acknowledgement
6
act
action activity
activist actress actor
active inactive
7
activate activation
8
add addition additive
additional
additive
9
adequacy inadequacy
adequate
inadequate
10
admire admiration admirable admirably
11
advantage
disadvantage
advantageous
disadvantageous
12
advertise
advertisement
advertiser
13
admit
admission
admittance
14
adopt adoption
15
advise advice advisability
advisable
inadvisable
advisably
inadvisably
16
affection
affectionate
unaffectionate
17
affect effect
effective
ineffective
1
WORD FORM
WORD FORM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WORD FORM - Người đăng: tcct-hanhchinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
WORD FORM 9 10 597