Ktl-icon-tai-lieu

An toàn

Được đăng lên bởi Cường Lê Đức
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trên thế giới, mỗi ngày có hơn 3.500 người tử vong và kho ảng 100.000 người b ị th ương do tai
nạn giao thông đường bộ. Thiệt hại về vật chất và tổn th ất tinh th ần đối v ới gia đình n ạn nhân
và xã hội là vô cùng to lớn. Chính vì vậy, từ n ăm 1993, T ổ ch ức Hoà bình Đường b ộ (Road
Peace) đã khởi xướng “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai n ạn giao thông đường b ộ”.
Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nh ận và ch ọn ngày Ch ủ nh ật
thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày tưởng nhớ trên phạm vi toàn cầu.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, 10 năm qua có h ơn 120.000 ng ười
chết vì TNGT, bình quân mỗi năm có 11.000 người chết. Cụ thể, mỗi ngày có 30 gia đình m ất
người thân, 200 gia đình chịu những tổn thất về vật chất và tinh th ần do TNGT để l ại, đồng
thời những người gây tai nạn và người gánh hậu qu ả tai nạn sẽ phải ch ịu nh ững d ằn vặt tinh
thần suốt cuộc đời.
TNGT cũng gây tổn thất về vật chất kinh tế. Bình quân mỗi n ăm, n ước ta mất 2 t ỷ USD
(tương đương 40.000 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả TNGT. Số tiền trên có thể xây dựng được
10 bệnh viện đạt cấp tỉnh, 1.123 trường học, 6.400 căn nhà tình nghĩa trên cả nước.

...
Trên th gi i, m i ngày h n 3.500 ng i t vong kho ng 100.000 ng i b th ng do taiế ơ ườ ườ ươ
n n giao thông ng b . Thi t h i v v t ch t và t n th t tinh th n i v i gia ình n n nhân đườ đ đ
h i cùng to l n. Chính v y, t n m 1993, T ch c Hoà bình ng b (Road ă Đườ
Peace) ã kh i x ng “Ngày Th gi i t ng nh các n n nhân tai n n giao thông ng b .đ ướ ế ưở đườ
Ngày 27/10/2005, i h i ng Liên h p qu c ã chính th c công nh n và ch n ngày Ch nh tĐạ ộ đồ đ
th ba c a tháng 11 hàng n m là ngày t ng nh trên ph m vi toàn c u. ă ưở
Theo s li u th ng c a y ban ATGT qu c gia, 10 n m qua h n 120.000 ng i ă ơ ườ
ch t TNGT, bình quân m i n m 11.000 ng i ch t. C th , m i ngày 30 gia ình m tế ă ườ ế đ
ng i thân, 200 gia ình ch u nh ng t n th t v v t ch t tinh th n do TNGT l i, ngườ đ đ đ
th i nh ng ng i gây tai n n ng i gánh h u qu tai n n s ph i ch u nh ng d n v t tinh ườ ư
th n su t cu c i. đ
TNGT c ng gây t n th t v v t ch t kinh t . Bình quân m i n m, n c ta m t 2 t USDũ ế ă ướ
(t ng ng 40.000 t ng) kh c ph c h u qu TNGT. S ti n trên có th xây d ng cươ đươ đồ để đượ
10 b nh vi n t c p t nh, 1.123 tr ng h c, 6.400 c n nhà tình ngh a trên c n c. đ ườ ă ĩ ướ
An toàn - Người đăng: Cường Lê Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
An toàn 9 10 956