Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của Ốc len (Cerithidea obtusa)

Được đăng lên bởi Vandat1069
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2012:24b 18-25

Trường Đại học Cần Thơ

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ THAY NƯỚC
KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG
CỦA ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA)
Ngô Thị Thu Thảo1

ABSTRACT
This study was conducted for 3 months to determine the effects of different waterexchanged regimes on growth and survival rate of mangrove snail Cerithidea obtusa. The
experiment comprised 6 water-exchanged treatments at different day intervals of 1 (NT1),
3 (NT2), 5 (NT3), 7 (NT4), 10 (NT5) and 15 days (NT6) and was run triplicates per
treatment. Twenty juvenile snails (20 ≤ L ≤ 25mm) and twenty adult snails (L ≥ 30mm)
were cultured together in each PVC tank (~0.8m2). Results showed that water exchanges
significantly affected on survival rates of both juvenile and adult snails (p<0.05). Highest
survival rates were recorded in NT1 for both juvenile (43,3 %) and adult stage (66,7%).
Survival rate of snail decreased when increased the day intervals of water exchanges.
Daily growth rate of shell height (28 μm/day) and shell weight (11,9 mg/day) of juvenile
snails in NT1 was significantly higher than those from the others (p<0.05). Adult snails
from NT1 and 2 also showed higher growth rate of shell height (34,0; 40,5 µm/day),
width (9,6; 4,2 µm/day) and weight (20,6; 14,0 mg/day) compared to those from the other
treatments (p<0.05). Findings from this study indicated that renewing water every 1 or 3
days resulted in high growth and survival rate of juvenile and adult mangrove snails.
Keywords: Mangrove snail, Cerithidea obtusa, culture, water exchange
Title: Effects of different water-exchanged regimes on growth and survival rate of
mangrove snail Cerithidea obtusa

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trong 3 tháng nhằm đánh giá ảnh hưởng của các chế độ
thay nước khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc len (Cerithidea obtusa). Thí
nghiệm được bố trí với 6 chế độ thay nước khác nhau theo số ngày là 1 (NT1), 3 (NT2), 5
(NT3), 7 (NT4), 10 (NT5) và 15 (NT6) với 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Số lượng ốc
được thả vào mỗi bể PVC (diện tích ~0,8m2) là 20 con nhỏ (20 ≤ L ≤ 25mm) và 20 con
trưởng thành (L ≥ 30mm). Kết quả cho thấy chu kỳ thay nước đã ảnh hưởng rõ đến tỷ lệ
sống của ốc len ở cả hai kích cỡ thí nghiệm (p<0,05). Tỷ lệ sống của ốc len giống
(43,3%) và trưởng thành (66,7%) đạt cao nhất ở nghiệm thức thay nước mỗi ngày. Tăng
trưởng về chiều cao vỏ (28 μm/ngày) và khối lượng (11,9 mg/ngày) của ốc len giống ở
NT1 và NT2 cao hơn so với các nghiệm thức khác (p<0...
Tp chí Khoa hc 2012:24b 18-25 Trường Đại hc Cn Thơ
18
NH HƯỞNG CA CÁC CH ĐỘ THAY NƯỚC
KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ T L SNG
CA C LEN (CERITHIDEA OBTUSA)
Ngô Th Thu Tho
1
ABSTRACT
This study was conducted for 3 months to determine the effects of different water-
exchanged regimes on growth and survival rate of mangrove snail Cerithidea obtusa. The
experiment comprised 6 water-exchanged treatments at different day intervals of 1 (NT1),
3 (NT2), 5 (NT3), 7 (NT4), 10 (NT5) and 15 days (NT6) and was run triplicates per
treatment. Twenty juvenile snails (20 L 25mm) and twenty adult snails (L 30mm)
were cultured together in each PVC tank (~0.8m
2
). Results showed that water exchanges
significantly affected on survival rates of both juvenile and adult snails (p<0.05). Highest
survival rates were recorded in NT1 for both juvenile (43,3 %) and adult stage (66,7%).
Survival rate of snail decreased when increased the day intervals of water exchanges.
Daily growth rate of shell height (28 μm/day) and shell weight (11,9 mg/day) of juvenile
snails in NT1 was significantly higher than those from the others (p<0.05). Adult snails
from NT1 and 2 also showed higher growth rate of shell height (34,0; 40,5 µm/day),
width (9,6; 4,2 µm/day) and weight (20,6; 14,0 mg/day) compared to those from the other
treatments (p<0.05). Findings from this study indicated that renewing water every 1 or 3
days resulted in high growth and survival rate of juvenile and adult mangrove snails.
Keywords: Mangrove snail, Cerithidea obtusa, culture, water exchange
Title: Effects of different water-exchanged regimes on growth and survival rate of
mangrove snail Cerithidea obtusa
TÓM TT
Nghiên cu này được thc hin trong 3 tháng nhm đánh giá nh hưởng ca các chế độ
thay nước khác nhau đến sinh trưởng và t l sng ca c len (Cerithidea obtusa). Thí
nghim được b trí vi 6 chế độ thay nước khác nhau theo s ngày là 1 (NT1), 3 (NT2), 5
(NT3), 7 (NT4), 10 (NT5) và 15 (NT6) vi 3 ln lp li cho mi nghim thc. S lượng c
được th vào mi b PVC (din tích ~0,8m
2
) là 20 con nh (20 L 25mm) và 20 con
trưởng thành (L 30mm). Kết qu cho thy chu k thay nước đã nh hưởng rõ đến t l
sng ca c len c hai kích c thí nghim (p<0,05). T l sng ca c len ging
(43,3%) và trưởng thành (66,7%) đạt cao nht nghim thc thay nước mi ngày. Tăng
trưởng v chiu cao v (28 μm/ngày) và khi lượng (11,9 mg/ngày) ca c len ging
NT1 và NT2 cao hơn so vi các nghim thc khác (p<0,05). Đối vi giai đon trưởng
thành, c len NT1 và NT2 cũng có tc độ tăng trưởng v chiu cao (34,0
40,5 µm/ngày), chiu rng (9,6 và 4,2 µm/ngày) và khi lượng (20,6 và 14,0 mg/ngày)
cao hơn so vi các nghim thc còn li (p<0,05). Kết qu thí nghim cho thy chu k
thay nước hàng ngày hoc 3 ngày/ln làm cho c len ging và trưởng thành sinh trưởng
tt và đạt t l sng cao hơn.
T khóa:
c len Cerithidea obtusa, nuôi, thay nước
1
Khoa Thy sn, Trường Đại hc Cn Thơ
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của Ốc len (Cerithidea obtusa) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của Ốc len (Cerithidea obtusa) - Người đăng: Vandat1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của Ốc len (Cerithidea obtusa) 9 10 856