Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của chế phẩm bột Mistral đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con theo mẹ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
¶nh h­ëng cña chÕ phÈm bét Mistral ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng
träng vµ hiÖu qu¶ phßng bÖnh ë lîn con theo mÑ
Hoµng ThÞ Phi Ph­îng, Ph¹m ThÞ Thanh Hoa, NguyÔn Thi H­¬ng,
Ph¹m ThÞ Thuý, TrÇn Thanh HuyÒn
T¸c gi¶ liªn hÖ: Hoµng ThÞ Phi Ph­îng – Trung t©m NC lîn Thôy Ph­¬ng
Email: loanphuong65@yahoo.com
§T: 0988133841

Abtract
Effects of Mistral powder Application on piglets
Performance in thuy phuong pig research center
Mistral powder trials with piglets were carried out to investigate the effects of Mistral on piglets
performance in national pig research center. 732 piglets from 72 sows were randomly allotted
into three groups of 24 litters. In group 1, the piglets were dipped from neck to bottom with
Mistral powder immediately after birth; Group 2, the piglets were dipped powder of Viet Nam;
Group 3, no application of Mistral or powder of Viet Nam. The study demonstrated that the
administration of this Mistral powder to piglets as soon as after birth resulted in significant less
incidence of piglets with diarrhea (2.421%) and less days to stopping diarrhea (1.6days)
compared to the control group (P<0.05). The piglets mortality rate were significantly reduced in
piglets treated with Mistral (1.61%) compared to the control group (P<0.05). Skin imflammation
rate were also significantly reduced in piglets treated with Mistral (2.43%) compared to the
control group (P<0.05). It’s concluted that use of Mistral powder in newborn piglet could
improve health and reduce mortality in piglets .
Keywords: Piglet, Mistral powder, Diarrhea, Mortality rate.

§Æt vÊn ®Ò
Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n lµ mét kh©u rÊt quan träng trong nghµnh ch¨n nu«i lîn. Sè
l­îng lîn con cai s÷a hµng n¨m cña mçi n¸i lµ nh©n tè ®ãng gãp chÝnh tíi hiÖu qu¶ kinh
tÕ cña mçi ®¬n vÞ ch¨n nu«i. ë nh÷ng c¬ së ch¨n nu«i tèt, tØ lÖ lîn con chÕt trong giai
®o¹n theo mÑ lµ 5-8%, trong ®ã kho¶ng 30% sè lîn con chÕt tr­íc hoÆc trong khi sinh,
44% chÕt trong 2 ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î (Muirhead vµ Alexander, 1997), chÝnh v× vËy

1

c«ng t¸c qu¶n lý, ch¨m sãc lîn con s¬ sinh lµ rÊt quan träng.
Khi lîn con ®­îc sinh ra, chóng ph¶i tr¶i qua stress do gi¶m nhiÖt ®é ®ét ngét ®Æc
biÖt lµ vµo mïa ®«ng, h¬n n÷a toµn bé c¬ thÓ lîn con s¬ sinh ®Òu bÞ ­ít do n­íc èi cña
lîn mÑ do ®ã chóng sÏ mÊt n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh lµm kh« c¬ thÓ vµ ®Ó chèng l¹nh.
§iÒu nµy khiÕn cho thêi gian tiÕp cËn vµ bó s÷a ®Çu cña lîn con l©u h¬n trong khi thµnh
phÇn cña s÷a ®Çu thay ®æi chØ vµi giê sau khi sinh, chÝnh v× vËy lîn con ®­îc bó s÷a ®Çu
c...
1
¶nh h ëng cña chÕ phÈm bét Mistral ®Õn kh n¨ng t¨ng
träng hu q phßngnh ë lîn con theo mÑ
Hng ThÞ Phi Ph îng, Ph¹m ThÞ Thanh Hoa, Ngun Thi H ¬ng,
Ph¹m ThÞ Thuý, TrÇn Thanh Hun
T¸c gi liªn : Hoµng ThÞ Phi Ph îng Trung t©m NC lîn Thôy Ph ¬ng
Email: loanphuong65@yahoo.com
§T: 0988133841
Abtract
Effects of Mistral powder Application on piglets
Performance in thuy phuong pig research center
Mistral powder trials with piglets were carried out to investigate the effects of Mistral on piglets
performance in national pig research center. 732 piglets from 72 sows were randomly allotted
into three groups of 24 litters. In group 1, the piglets were dipped from neck to bottom with
Mistral powder immediately after birth; Group 2, the piglets were dipped powder of Viet Nam;
Group 3, no application of Mistral or powder of Viet Nam. The study demonstrated that the
administration of this Mistral powder to piglets as soon as after birth resulted in significant less
incidence of piglets with diarrhea (2.421%) and less days to stopping diarrhea (1.6days)
compared to the control group (P<0.05). The piglets mortality rate were significantly reduced in
piglets treated with Mistral (1.61%) compared to the control group (P<0.05). Skin imflammation
rate were also significantly reduced in piglets treated with Mistral (2.43%) compared to the
control group (P<0.05). Its concluted that use of Mistral powder in newborn piglet could
improve health and reduce mortality in piglets .
Keywords: Piglet, Mistral powder, Diarrhea, Mortality rate.
§Æt vÊn ®Ò
Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n mét kh©u rÊt quan träng trong nghµnh ch¨n nu«i lîn. Sè
l îng lîn con cai s÷a hµng n¨m cña mçi n¸i nh©n ®ãng p chÝnh tíi hiÖu qu¶ kinh
cña mçi ®¬n vÞ ch¨n nu«i. ë nh÷ng ch¨n nu«i tèt, lîn con chÕt trong giai
®o¹n theo 5-8%, trong ®ã kho¶ng 30% lîn con chÕt tr íc hoÆc trong khi sinh,
44% chÕt trong 2 ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î (Muirhead vµ Alexander, 1997), chÝnh v× vËy
Ảnh hưởng của chế phẩm bột Mistral đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con theo mẹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của chế phẩm bột Mistral đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con theo mẹ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ảnh hưởng của chế phẩm bột Mistral đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con theo mẹ 9 10 975